ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
47 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -凶-, *凶*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[凶, xiōng, ㄒㄩㄥ] culprit; murder; bad, sad
Radical: Decomposition: 凵 (qiǎn ㄑㄧㄢˇ)  乂 (yì ㄧˋ) 
Etymology: [ideographic] A container 凵 of wickedness 乂,  Rank: 1,378

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiōng, ㄒㄩㄥ, / ] vicious; fierce; terrible; fearful; violence; murder; criminal; murderer, #5,748 [Add to Longdo]
[xiōng, ㄒㄩㄥ, ] ominous; inauspicious; famine; crop failure, #5,748 [Add to Longdo]
[xiōng shǒu, ㄒㄩㄥ ㄕㄡˇ, / ] assailant; murderer; assassin, #9,325 [Add to Longdo]
[xiōng shǒu, ㄒㄩㄥ ㄕㄡˇ, ] murderer, #9,325 [Add to Longdo]
[xiōng cán, ㄒㄩㄥ ㄘㄢˊ, / ] savage; cruel; fierce, #13,770 [Add to Longdo]
[xiōng cán, ㄒㄩㄥ ㄘㄢˊ, / ] savage, #13,770 [Add to Longdo]
[xiōng měng, ㄒㄩㄥ ㄇㄥˇ, / ] fierce, #14,751 [Add to Longdo]
[xiōng hěn, ㄒㄩㄥ ㄏㄣˇ, / ] cruel; vicious; fierce and malicious; vengeful, #17,714 [Add to Longdo]
[xiōng hěn, ㄒㄩㄥ ㄏㄣˇ, ] cruel; vicious; fierce and malicious; vengeful, #17,714 [Add to Longdo]
[xíng xiōng, ㄒㄧㄥˊ ㄒㄩㄥ, / ] violent crime; to perpetrate; to do violence; to assault, #22,108 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[きょうき, kyouki] (n) อาวุธ

Japanese-English: EDICT Dictionary
;兇[きょう, kyou] (n) (1) bad luck; bad fortune; (2) evil; wickedness [Add to Longdo]
悪(P);兇悪[きょうあく, kyouaku] (adj-na) atrocious; fiendish; brutal; villainous; (P) [Add to Longdo]
悪性[きょうあくせい, kyouakusei] (n) extreme brutality; atrocity; heinousness; heinous nature [Add to Longdo]
悪犯罪[きょうあくはんざい, kyouakuhanzai] (n) atrocious crime; heinous crime [Add to Longdo]
悪犯人[きょうあくはんにん, kyouakuhannin] (n) heinous criminal; vicious criminal [Add to Longdo]
[きょういん, kyouin] (n) bad news; news of a death [Add to Longdo]
器(P);兇器[きょうき, kyouki] (n) dangerous weapon; lethal weapon; deadly weapon; (P) [Add to Longdo]
器準備集合罪[きょうきじゅんびしゅうごうざい, kyoukijunbishuugouzai] (n) (crime of) assembling with dangerous weapons [Add to Longdo]
具;兇具[きょうぐ, kyougu] (n) dangerous weapon [Add to Longdo]
[きょうこう, kyoukou] (n) poor crops; famine [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Martin Luther King, Jr., a man of peace, was killed by an assassin's bullet.マーテイン・ルーサー・キング・ジュニアは暗殺者の弾で命を落としたのである。
A fanatic threw a bomb at the king's coach.漢が王の馬車に爆弾を投げつけた。
The fingerprints left on the weapon correspond with the suspect's.器に残された指紋は容疑者のものと一致する。
Police shot the armed robber in the head - he died almost immediately.警官は器を持った強盗の頭をうった。その強盗は即死も同然だった。
These days when I hear about these horrible incidents on the news I get the feeling that more and more young people are losing their ability to distinguish between real and virtual worlds.最近の悪事件をニュースで見るたび、バーチャルな世界と生きる世界の区別がなくなった若者が急増していることに気付かされる。
It was exceptionally cold last summer, and the rice crop was the worst in 10 years.昨年は異常な冷夏で、稲作は10年ぶりの作だった。
He was unaware of the enormity of the offense.彼はその犯罪の悪性に気づいていなかった。
The rice crop is poor this year.米作は今年は作だ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Because he's an incredibly violent, dangerous man.[JA] ヤツは暴で危険だ Sexy Rollercoasters (2017)
The real question is the identity of the alien who defeated Supergirl during her reign of terror.[JA] 本当の問題は、 暴化したスーパーガールを 抑えたエイリアンの 正体です。 Manhunter (2016)
You know that makes me go berserk.[JA] 暴になると知ってたはずだ Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
I may have stolen some money, but I'm no murderer,[CN] 没有啊小人不是那种穷极恶的人 Taki no shiraito (1933)
Only now I was cooking with psychotic eggs with a penchant for violence.[JA] 〝引っ越し会社 ブレイ&サン〞 〝引っ越し会社 ブレイ&サン〞 今だけは 暴な卵で調理しよう The Secret of Sales (2017)
"The old woman... It's true... I tried to kill her..."[CN] 刚才那老女人,没错,我是想杀她 想用类似的器刺她身体的一侧 The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
The most dangerous beast in Africa is so powerful, it can snap a crocodile's back with a single bite.[JA] アフリカで最も危険な獣は とても暴です それは 一噛みでワニの 背中を切ることができる The Legend of Tarzan (2016)
It doesn't mean that I thnk you kiled lwabuchi,[CN] 即使你承认被抢 也不见得就是真 Taki no shiraito (1933)
I don't care what you say! It's certain that Minami did it![CN] 你们听好了不管谁造什么谣言 手呢一定是阿南 Taki no shiraito (1933)
Two-time murderer caught in third attempt![CN] 前两次谋杀的手在第三次行时候被捕! The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
by stabbing her in the side with a similar knife... "to throw suspicion on the mysterious murderer."[CN] 我是想要把线索转移到那个神秘案的手身上 The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
She told me you were trouble.[JA] トラブルの元だと いわれたのに Stalker's Prey (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[きょう, kyou] UEBEL, UNGLUECK [Add to Longdo]
[きょうさく, kyousaku] schlechte_Ernte, Missernte [Add to Longdo]
[きょうき, kyouki] Mordwaffe [Add to Longdo]
[きょうあく, kyouaku] schrecklich, abscheulich [Add to Longdo]
[きょうこう, kyoukou] Gewalt, Gewalttat, Verbrechen, -Mord [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top