ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -凡-, *凡*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[凡, fán, ㄈㄢˊ] any, every, all; common, ordinary
Radical: Decomposition: 几 (jǐ ㄐㄧˇ)  丶 (diǎn ㄉㄧㄢˇ) 
Etymology: [ideographic] A plate or flat dish; an everyday item,  Rank: 1,013

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fán, ㄈㄢˊ, ] ordinary; every; all; whatever; worldly, #3,159 [Add to Longdo]
[fán shì, ㄈㄢˊ ㄕˋ, ] every; all, #5,810 [Add to Longdo]
[píng fán, ㄆㄧㄥˊ ㄈㄢˊ, ] commonplace, #6,937 [Add to Longdo]
[fán shì, ㄈㄢˊ ㄕˋ, ] everything, #9,016 [Add to Longdo]
[fēi fán, ㄈㄟ ㄈㄢˊ, ] out of the ordinary; unusually (good, talented etc), #9,873 [Add to Longdo]
[bù fán, ㄅㄨˋ ㄈㄢˊ, ] out of the ordinary; out of the common run, #15,668 [Add to Longdo]
[fán rén, ㄈㄢˊ ㄖㄣˊ, ] ordinary person; mortal; earthling, #17,900 [Add to Longdo]
不平[bù píng fán, ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ ㄈㄢˊ, ] marvelous; marvelously, #21,845 [Add to Longdo]
[chāo fán, ㄔㄠ ㄈㄢˊ, ] out of the ordinary; exceedingly (good), #24,897 [Add to Longdo]
不同[bù tóng fán xiǎng, ㄅㄨˋ ㄊㄨㄥˊ ㄈㄢˊ ㄒㄧㄤˇ, / ] outstanding; out of the ordinary; out of the common run, #34,839 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ぼん(P);はん, bon (P); han] (adj-na,n) mediocrity; (P) [Add to Longdo]
々;[ぼんぼん, bonbon] (adj-t,adv-to) ordinary; usual [Add to Longdo]
[およそ, oyoso] (adv,n) (uk) about; roughly; as a rule; approximately; (P) [Add to Longdo]
その見当[およそのけんとう, oyosonokentou] (n) rough estimation [Add to Longdo]
ならざる人物[ぼんならざるじんぶつ, bonnarazarujinbutsu] (n) man of unusual ability; remarkable man [Add to Longdo]
フライ[ぼんフライ, bon furai] (n) easy fly (in baseball) [Add to Longdo]
ミス[ぼんミス, bon misu] (n) basic mistake; trivial mistake [Add to Longdo]
[ぼんがん, bongan] (n) (through) a layman's eyes [Add to Longdo]
[ぼんき, bonki] (n) ordinary talent [Add to Longdo]
[ぼんぐ, bongu] (adj-na,n) common person; foolish commoner [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The pianist is endowed with extraordinary talent.そのピアニストは非な才能を授かっている。
The clumsy man envied her extraordinary talent.その不器用な男は彼女の非な才能を羨んだ。
The colors of the pattern are very ordinary.その模様の色は実に平なものである。
It's just another story.それはごく平な物語だ。
The slugger was easily put out.強打者が簡単に退した。
Many factory workers consider themselves just an average Joe.工場労働者の多くは自分のことを平な人間だと思っている。
The three batters went out in quick.三者退となった。
I saw at a glance that he was an ordinary man.私はひとめ見て彼は平な男であると知りました。
I saw at a glance that he was an extraordinary man.私は一目見て彼は非な男であると知りました。
He is just an ordinary person.彼はまったく平な男だ。
He is no ordinary student.彼は決して平な生徒ではない。
He is a mere nobody.彼は地位も名声ももたない平な人だ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But me I'm just an ordinary man.[JA] だが... 私は 只の夫に過ぎない Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
He's a remarkable man.[CN] 他是个非的人 Baltic Deputy (1937)
Just simple villagers who never harmed a soul.[CN] 他们只是平的村民 没伤害过任何人 The Adventures of Robin Hood (1938)
- That genius that lesser people call madness.[JA] - 平な人々は、 狂気的な天才と呼ぶ。 Childish Things (2016)
And so a simple man entered the complicated world of interplanetary drug smuggling.[JA] だから、平な男が惑星間 麻薬密輸の世界に入り込んだ。 Truth, Justice and the American Way (2016)
- Emil Von Hallor. Take the stand.[CN] 艾米尔霍尔,请上证人席 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
Jovan![CN] 约! Underground (1995)
Absolutely. And I am nothing if not average.[JA] その通りで、 私は平です。 Manhunter (2016)
Bus leaving for Savannah, Charleston, Columbia, Greensboro, Richmond Washington, Baltimore, Philadelphia, New York....[CN] 车子要开了 开往萨纳 查尔斯顿 哥伦比亚 格林斯博罗 里士满 华盛顿 巴尔的摩 费城 纽约 It Happened One Night (1934)
Ichiro Suga as Iwabuchi Hirohisa Murata as Minami Bontaro Miake as Shinzo[CN] 岩渊刚 藏管井伊郎 飞刀阿南 村田宏寿 守门人新藏 见明太郎 Taki no shiraito (1933)
If you kill me... you'll be just like everybody else.[JA] もし私を殺したら 他の人たちのように平になる Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
I want to go where there's life. And I don't mean plant life.[CN] 我想去,那才是生活 我指的不是平的生活 The Awful Truth (1937)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[はんれい, hanrei] legend (for a graph, map, diagram) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ぼん, bon] NORMAL, GEWOEHNLICH [Add to Longdo]
[ぼんじん, bonjin] Durchschnittsmensch, gewoehnlicher_Sterblicher [Add to Longdo]
[はんれい, hanrei] Vorbemerkung [Add to Longdo]
[ぼんよう, bonyou] mittelmaessig, gewoehnlich [Add to Longdo]
[ぼんさい, bonsai] mittelmaessig_begabt [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top