ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -凝-, *凝*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[凝, níng, ㄋㄧㄥˊ] to coagulate, to congeal; to freeze
Radical: , Decomposition:   冫 [bīng, ㄅㄧㄥ]  疑 [, ㄧˊ]
Etymology: [pictophonetic] ice, Rank: 1631

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[níng, ㄋㄧㄥˊ, ] to congeal; to concentrate attention; to stare, #5,510 [Add to Longdo]
[hùn níng tǔ, ㄏㄨㄣˋ ㄋㄧㄥˊ ㄊㄨˇ, ] concrete, #7,416 [Add to Longdo]
[níng jù, ㄋㄧㄥˊ ㄐㄩˋ, ] condense; aggregation; coagulate; coacervation, #8,701 [Add to Longdo]
[níng gù, ㄋㄧㄥˊ ㄍㄨˋ, ] to freeze; to solidify; to congeal; fig. with rapt attention, #12,665 [Add to Longdo]
聚力[níng jù lì, ㄋㄧㄥˊ ㄐㄩˋ ㄌㄧˋ, ] cohesion; cohesiveness; cohesive, #12,711 [Add to Longdo]
[níng shì, ㄋㄧㄥˊ ㄕˋ, / ] gaze, #14,629 [Add to Longdo]
[níng xuè, ㄋㄧㄥˊ ㄒㄩㄝˋ, ] blood clot, #17,832 [Add to Longdo]
[níng jié, ㄋㄧㄥˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] to condense; to solidify; to coagulate; clot (of blood), #18,258 [Add to Longdo]
[níng wàng, ㄋㄧㄥˊ ㄨㄤˋ, ] to stare (at the future); to fix one's gaze on, #26,869 [Add to Longdo]
[níng jí, ㄋㄧㄥˊ ㄐㄧˊ, ] agglutination, #31,501 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
固点[ぎょうこてん, gyoukoten] (n) จุดเยือกแข็ง, See also: R. freezing point

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[こる, koru] TH: แข็งเกร็ง  EN: to grow stiff

Japanese-English: EDICT Dictionary
った[こった, kotta] (adj-f) (See る・こる・2) elaborate; exquisite; tasteful; refined; artistic; (P) [Add to Longdo]
らす[こらす, korasu] (v5s,vt) (1) to freeze; to congeal; (2) to concentrate one's attention on; to devote oneself to something; to ponder; to meditate [Add to Longdo]
らす[こらす, korasu] (v5s,vt) to concentrate; to devote; to apply; to strain; to rack [Add to Longdo]
らせる[こごらせる, kogoraseru] (v1,vt) to freeze; to congeal [Add to Longdo]
[こごり, kogori] (n) (1) (uk) (See る・こごる) congealing; jelly; (2) (See 煮り) jellied fish broth [Add to Longdo]
り;;痼り[しこり;こり(凝り;凝), shikori ; kori ( kori ; gyou )] (n) (1) stiffness (in shoulders); swelling; hardening; (2) (しこり only) lingering discomfort; uneasiness; bad aftertaste; unpleasant feeling [Add to Longdo]
りだす;り出す[こりだす, koridasu] (v5s) to be into something (ie. a hobby) [Add to Longdo]
り固まる[こりかたまる, korikatamaru] (v5r,vi) to coagulate; to curdle; to clot; to be fanatical [Add to Longdo]
り性[こりしょう, korishou] (adj-na,adj-no,n) (1) fastidiousness; enthusiasm for one thing; meticulousness; monomania; obsession; (2) susceptibility for a stiffening of the shoulders; (P) [Add to Longdo]
[こる, koru] (v5r,vi) to congeal; to freeze [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
That quilt is really quite a piece of work with all its fine craftsmanship.そのキルトは本当によく技巧がらされていていいものですね。
The room is richly ornamented.その部屋は装飾をらしている。
My shoulders feel stiff.肩がっています。
I am into golf lately.最近、ゴルフにっています。
What are you into these days?最近はどんな物にっているの?
I have a stiff shoulder.私は肩がった。
He always listens to serious music.彼の聞く音楽といったら肩のるものばかりだ。
He is absorbed in playing tennis, but his brother goes in more for football and baseball.彼はテニスにっているが、彼の兄はフットボールと野球にもっとっている。
When he begins to do anything, he devotes himself to it.彼は何かをやり出すとそれにる性質です。
He was watching the scene with breathless interest.彼は息をらしてその光景を見つめていた。
He has got baseball on the brain.彼は野球にっている。
I think she was conscious of being stared at by many boys.彼女は大勢の少年たちに視されているのを意識していたと思う。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A freezing agent.[CN] 一种冷 Monsieur Verdoux (1947)
No sound escapes me, my eyes strain to pierce the gloom.[JP] わしは耳をそばだて 眼をらして窺う Siegfried (1980)
Sir, my first job was programming binary load lifters... very similar to your vaporators in most respects.[JP] 私が最初に行った仕事は 軍事用のプログラムで... 結機と似ていると思われます Star Wars: A New Hope (1977)
Meanwhile the others contemplate his gesture magnified by the papers, they revere him and think about copying him.[CN] 同时,其他人视着他那被 报纸放大了的暴力姿态时 他们敬畏并想模仿他于是就 这么恶性循环 I vinti (1953)
She's been bleeding internally and there's been some clotting, so there's a high risk of gangrene.[JP] 内出血がありまして、そこに 血液固が見つかりました 脱疽の危険があります Babel (2006)
But out of the ashes of that catastrophe rose a new Chicago... a city of brick and brawn, concrete and guts... with a short history of violence beating in its pulse.[CN] 但在灾难留下的废墟上,一个新芝加哥崛起 一个钢筋混土,充满了活力和勇气的城市 也有过一段短暂的暴力史 Call Northside 777 (1948)
Why do you look at yourself so intently?[CN] 为何如此专注的 Senso (1954)
I feel a strange and heavy breeze. Oh, my dear lord.[CN] 有种奇怪重的预感... Quo Vadis (1951)
He's even sicker than you are.[JP] お前より り性だった みたいだな The Memory of a Killer (2003)
Because what has hardened will never win.[JP] "結したものに希望はない" Stalker (1979)
Vaporators?[JP] 結機? Star Wars: A New Hope (1977)
His cells have the highest concentration of midi-chlorians I have seen in a life-form.[JP] 彼は出会った中でもっとも ミディ=クロリアンが縮されています Star Wars: The Phantom Menace (1999)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
り性[こりしょう, korishou] Schwaermerei, -Eifer [Add to Longdo]
[こる, koru] steif_werden, sich_begeistern, gaenzlich_aufgehen (in), anspruchsvoll_sein [Add to Longdo]
[ぎょうこ, gyouko] Erstarrung, das_Festwerden, das_Gefrieren [Add to Longdo]
[ぎょうけつ, gyouketsu] das_Gerinnen, das_Gefrieren [Add to Longdo]
[ぎょうし, gyoushi] anstarren, starr_anblicken [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top