ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

冷や

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -冷や-, *冷や*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
冷や[ひや, hiya] (n) น้ำเย็น

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
冷や[ひやす, hiyasu] TH: แช่ในตู้เย็น  EN: to refrigerate
冷や[ひやす, hiyasu] TH: ดับร้อน  EN: to cool

Japanese-English: EDICT Dictionary
冷や(P);冷[ひや, hiya] (n) (1) (abbr) (See 冷や水・ひやみず) cold water; (2) (abbr) (See 冷や酒・ひやざけ) cold sake; (pref,adj-no) (3) cold; cool; chilled; unheated; (P) [Add to Longdo]
冷やかし[ひやかし, hiyakashi] (n) jeering; raillery; chaffing; merely asking the price; just looking at goods; window-shopping; browsing [Add to Longdo]
冷やかす(P);冷かす[ひやかす, hiyakasu] (v5s) (1) to banter; to make fun of; to jeer at; (2) to cool; to refrigerate; (P) [Add to Longdo]
冷やし中華[ひやしちゅうか, hiyashichuuka] (n) chilled Chinese noodles [Add to Longdo]
冷やす(P);冷す[ひやす, hiyasu] (v5s,vt) (1) to cool (from room temperature); to chill; to refrigerate; (2) to calm down; to cool off; to regain one's composure; to relax; (3) to be frightened (at); to be scared (of); (P) [Add to Longdo]
冷やっと[ひやっと, hiyatto] (vs) (1) (uk) (See 冷やりと) cool; chill; cold; (2) fear; fright; dread [Add to Longdo]
冷ややか(P);冷や[ひややか, hiyayaka] (adj-na,n) (1) cold; chilly; cool; (2) indifferent; cold-hearted; surly; curt; composed; (P) [Add to Longdo]
冷ややかさ[ひややかさ, hiyayakasa] (n) coldness; frigidity; indifference [Add to Longdo]
冷ややかな態度[ひややかなたいど, hiyayakanataido] (n) cold attitude [Add to Longdo]
冷や[ひやり, hiyari] (n) (1) chill; (2) alarm; shock [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Cool the burned finger in running water.やけどした指を、流水中で冷やしなさい。
I want to chill the wine more.ワインをもっと冷やしたい。
When Kawazoe pinned me down at the meeting, I broke out in a cold sweat.会議で川添さんの追及を受けて冷や汗ものだったよ。
The fiscal austerity may lead to an overkill of the economy.緊縮財政政策は経済を冷やし過ぎることになるかもしれない。
Metal contracts when cooled.金属は冷やされると縮小する。
Cool or chill it until set.固まるまでそのままにしておくか冷蔵庫で冷やしてください。
I met with a cool, not to say hostile, reception.私は敵意をもったまでも、冷ややかな対応を受けた。
It is mean of you to ridicule him in public.人前で彼を冷やかすなんて君は意地悪だ。 [M]
The teacher's words put Mary in a cold sweat.先生の言葉でメアリーは冷や汗をかいた。
Cool off!頭を冷やせ。
Calm down.頭を冷やせよ。
It's better to chill white wine before you serve.白いワインは出す前に冷やす方がよい。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
冷や[ひや, hiya] kaltes_Wasser, kalter_Sake [Add to Longdo]
冷やかす[ひやかす, hiyakasu] mit_jemanden_seinen_Spass_treiben [Add to Longdo]
冷や[ひやす, hiyasu] kuehlen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top