ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

再入

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -再入-, *再入*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
再入[zài rù, ㄗㄞˋ ㄖㄨˋ, ] re-enters [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
再入国許可書[さいにゅうこくきょうかしょ, sainyuukokukyoukasho] (n ) วีซ่าหรือใบอนุญาตให้เข้าประเทศได้อีกครั้ง
再入国許可[さいにゅうこくきょか, sainyuukokukyoka] (n ) การอนุญาตให้เข้าประเทศได้อีกครั้ง

Japanese-English: EDICT Dictionary
再入[さいにゅう, sainyuu] (n,n-pref) re-entry; reentry; readmittance [Add to Longdo]
再入可能[さいにゅうかのう, sainyuukanou] (adj-na) {comp} re-entrant [Add to Longdo]
再入可能サブルーチン[さいにゅうかのうサブルーチン, sainyuukanou saburu-chin] (n) {comp} reentrant subroutine [Add to Longdo]
再入可能プログラム[さいにゅうかのうプログラム, sainyuukanou puroguramu] (n) {comp} reentrant program [Add to Longdo]
再入可能ルーチン[さいにゅうかのうルーチン, sainyuukanou ru-chin] (n) {comp} reentrant routine [Add to Longdo]
再入可能手続き[さいにゅうかのうてつづき, sainyuukanoutetsuduki] (n) {comp} reentrant procedure [Add to Longdo]
再入[さいにゅうがく, sainyuugaku] (n) readmission to a school [Add to Longdo]
再入[さいにゅうこく, sainyuukoku] (n,vs) re-entry into a country [Add to Longdo]
再入国許可[さいにゅうこくきょか, sainyuukokukyoka] (n) (immigration) re-entry permit [Add to Longdo]
再入国許可書[さいにゅうこくきょかしょ, sainyuukokukyokasho] (n) re-entry permit [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Most important of all, the brain needs global reentry pathways connecting these anatomical structures.もっとも重要なことは、脳にはこれらの解剖学的組織を結合する全体的な再入経路が必要である。
The third and most important idea is that of reentry.三番目の、そしてもっとも重要な考えは、再入ということである。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
再入可能[さいにゅうかのう, sainyuukanou] re-entrant (an) [Add to Longdo]
再入可能サブルーチン[さいにゅうかのうサブルーチン, sainyuukanou saburu-chin] reentrant subroutine [Add to Longdo]
再入可能プログラム[さいにゅうかのうプログラム, sainyuukanou puroguramu] reentrant program [Add to Longdo]
再入可能ルーチン[さいにゅうかのうルーチン, sainyuukanou ru-chin] reentrant routine [Add to Longdo]
再入可能手続き[さいにゅうかのうてつづき, sainyuukanoutetsuduki] reentrant procedure [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top