ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

円か

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -円か-, *円か*
Japanese-English: EDICT Dictionary
円か[まどか, madoka] (adj-na,n) round; tranquil [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"How much did it cost?" "It cost me a thousand yen."「それはいくらかかりましたか」「千円かかりました」
You can buy it for a thousand yen or so.1000円かそこらで買えますよ。
This desk cost me 20,000 yen.この机は2万円かかった。
It cost me one thousand yen to get the bicycle fixed.その自転車を修理してもらうのに1、000円かかった。
It cost me 100 yen to send the letter.その手紙を送るのに100円かかった。
The dollar dropped to 125 today from 126 yen yesterday.ドルは昨日の126円から今日125円に下がった。
The dollar was devalued against the Japanese currency from 360 yen to 308 yen.ドルは日本の通貨に対し1ドル360円から308円に切り下げられた。
The yen was revalued upward against the U.S. dollar from a rate of 360 yen against the dollar to 308 yen on December 18, 1971.円は1971年12月18日、1ドル360円から308円に切上げられた。
I paid 2,000 yen for the parcel to be sent by air.私がその小包を航空便で送るのに2、000円かかった。
It cost me 3,000 yen to buy the record.私はそのレコードを買うのに3000円かかった。
It cost me 5,000 yen to repair my bicycle.自転車を修理するのに5、000円かかった。
I'll bet 10,000 Yen on his winning.彼が勝つほうに一万円かけるよ。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll break the spell, you roll out of the trap, and I'll light it.[JP] 眠りを解くから 円から転がり出ろ 奴に電撃を食らわす Quid Pro Quo (2015)
It's only a few hundred yen, but it's better than nothing.[JP] 何百円かしかない でもないよりはましだ Kindness (2015)
And we will go ahead and start the bidding at a conservative ten thousand dollars.[JP] それでは 100万円からスタート Oculus (2013)
Five thousand yen, ten thousand?[JP] 5千円か 1万か Metro ni notte (2006)
-2,000 yen?[JP] (美月)2000円か New Boys, New Girls, New City (2015)
100 million yen...[JP] 1億円かぁ。 Episode #1.1 (2007)
7,000 yen... 70,000![JP] 7000円か... 7万! ? Shitagittenani? (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top