ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -兼-, *兼*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[兼, jiān, ㄐㄧㄢ] both, and; at the same time; to unite, to combine
Radical: , Decomposition:   丷 [ha, ㄏㄚ˙]    彐 [, ㄐㄧˋ]    禾 [, ㄏㄜˊ]  禾 [, ㄏㄜˊ]
Etymology: [ideographic] A hand holding two sheafs of grain 禾, Rank: 1515

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiān, ㄐㄧㄢ, ] double; twice; simultaneous; holding two or more (official) posts at the same time, #2,654 [Add to Longdo]
[jiān zhí, ㄐㄧㄢ ㄓˊ, / ] to hold concurrent posts; part-time; concurrent job; moonlighting, #9,044 [Add to Longdo]
[jiān bìng, ㄐㄧㄢ ㄅㄧㄥˋ, / ] to annex; to take over; to acquire, #9,282 [Add to Longdo]
[jiān gù, ㄐㄧㄢ ㄍㄨˋ, / ] to attend simultaneously to two or more things; to balance (career and family, family and education etc), #9,653 [Add to Longdo]
[jiān róng, ㄐㄧㄢ ㄖㄨㄥˊ, ] compatible, #12,190 [Add to Longdo]
[jiān rèn, ㄐㄧㄢ ㄖㄣˋ, ] to hold several jobs at once; concurrent post; working part-time, #13,652 [Add to Longdo]
容性[jiān róng xìng, ㄐㄧㄢ ㄖㄨㄥˊ ㄒㄧㄥˋ, ] compatibility, #25,772 [Add to Longdo]
德才[dé cái jiān bèi, ㄉㄜˊ ㄘㄞˊ ㄐㄧㄢ ㄅㄟˋ, / ] having both integrity and talent (成语 saw), #28,862 [Add to Longdo]
品学[pǐn xué jiān yōu, ㄆㄧㄣˇ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄢ ㄧㄡ, / ] excelling both in morals and studies (成语 saw); top marks for studies and for behaviour (at school); a paragon of virtue and learning, #33,835 [Add to Longdo]
统筹[tǒng chóu jiān gù, ㄊㄨㄥˇ ㄔㄡˊ ㄐㄧㄢ ㄍㄨˋ, / ] an overall plan taking into account all factors, #34,584 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ねる[かねる, kaneru] (vt) รับใช้ บริการ ต้อนรับแขก เสริฟ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
ねる[かねる, kaneru] TH: ควบตำแหน่ง  EN: to hold (position)
ねる[かねる, kaneru] TH: (ทำ)ไม่ได้  EN: to be beyond one's ability

Japanese-English: EDICT Dictionary
[けん, ken] (conj,n) and; in addition; concurrently; (P) [Add to Longdo]
[けんす, kensu] (vs-c) to combine with; to serve as both; to hold an additional post; to use with [Add to Longdo]
ねない[かねない, kanenai] (suf,exp) (See ねる) quite capable of ...; might happen; not unlikely to [Add to Longdo]
ねる[かねる, kaneru] (aux-v) (1) (See ねない) to be unable to (usu. kana); to find difficult (unpleasant, awkward, painful) to do (usu. kana); (v1,vt) (2) to serve two or more functions or roles simultaneously; to contain (or combine) two or more features; (3) to work in two or more jobs simultaneously (positions, etc.); to do alongside; (4) to hesitate to do something (out of consideration for others); (5) to think of the future (as well as the present); (P) [Add to Longdo]
ね;予予;予々[かねがね, kanegane] (adv) often; lately; already [Add to Longdo]
ね合い(P);合い[かねあい, kaneai] (n,vs) equilibrium; good balance; poise; (P) [Add to Longdo]
ね仕える[かねつかえる, kanetsukaeru] (v1) to serve at the same time [Add to Longdo]
ね備える[かねそなえる, kanesonaeru] (v1,vt) to have both; to possess both; to combine with; (P) [Add to Longdo]
ね役[かねやく, kaneyaku] (n) carrying on a second line of work [Add to Longdo]
[けんえい, ken'ei] (n,vs) operating or carrying on simultaneously [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The editor and publisher of this magazine was criticized by some readers.この雑誌の編集者出版社が一部の読者から批判された。
I also use this study for receiving guests.この書斎は客間用だ。
It might be a bit big but this envelope will do just fine. It's better to be too big than too small.ちょっと大きいけど、この封筒でいいや。大は小をねるって言うし。
Be possessed of both wit and humor.機知とユーモアをね備えている。
Kaneko was so stressed out at her new job that she had a nervous breakdown.子は新しい仕事で非常に緊張して、神経衰弱にかかってしまった。
She is as wise as fair.才色備だ。
I want to get a job that mixes work and play.私は勉強と遊びをねている仕事につきたい。
If you work day and night, you will lose your health.昼夜行で働くと身体を壊すよ。
He is a novelist and artist.彼は小説家画家である。
She is as clever as she is beautiful.彼女は才色備だ。
The editor and publisher is my cousin.編集者出版社である人は私のいとこです。
Today I'm shopping in town as well as running an errand for my grandmother.今日は、ばーさんのお使いをねて街で買い物。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
ねる[かねる, kaneru] (in sich) vereinigen, (Suffix [Add to Longdo]
[けんにん, kennin] (gleichzeitig) 2 Aemter bekleiden [Add to Longdo]
[けんぎょう, kengyou] Nebengeschaeft, Nebenarbeit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top