ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -典-, *典*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[典, diǎn, ㄉㄧㄢˇ] law, canon; scripture, classic; documentation
Radical: , Decomposition:   曲 [, ㄑㄩ]  八 [, ㄅㄚ]
Etymology: [ideographic] Two hands 八 holding a book 冊, Rank: 1044

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[diǎn, ㄉㄧㄢˇ, ] canon; dictionary, #7,448 [Add to Longdo]
[jīng diǎn, ㄐㄧㄥ ㄉㄧㄢˇ, / ] the classics; scriptures; classical, #1,874 [Add to Longdo]
[diǎn xíng, ㄉㄧㄢˇ ㄒㄧㄥˊ, ] typical, #2,647 [Add to Longdo]
[Ruì diǎn, ㄖㄨㄟˋ ㄉㄧㄢˇ, ] Sweden, #6,265 [Add to Longdo]
[diǎn lǐ, ㄉㄧㄢˇ ㄌㄧˇ, / ] celebration; ceremony, #6,528 [Add to Longdo]
[gǔ diǎn, ㄍㄨˇ ㄉㄧㄢˇ, ] classical, #6,844 [Add to Longdo]
[fēi diǎn, ㄈㄟ ㄉㄧㄢˇ, ] atypical pneumonia; Severe Acute Respitory Syndrome; SARS, #7,311 [Add to Longdo]
[qìng diǎn, ㄑㄧㄥˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] a celebration, #9,772 [Add to Longdo]
[shèng diǎn, ㄕㄥˋ ㄉㄧㄢˇ, ] majestic pomp; grand ceremony, #10,852 [Add to Longdo]
[diǎn fàn, ㄉㄧㄢˇ ㄈㄢˋ, / ] paragon, #11,741 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[のり, nori] (n) ceremony; celebration; law code [Add to Longdo]
[のり, nori] (n) rule; law [Add to Longdo]
[てんが, tenga] (adj-na,n) grace; elegance; refined; classic [Add to Longdo]
[てんきょ, tenkyo] (n) (an) authority; (a) source; (written) reference [Add to Longdo]
[てんけい, tenkei] (n,adj-no) type; pattern; model; epitome; exemplar; archetypal; representative; (P) [Add to Longdo]
型的[てんけいてき, tenkeiteki] (adj-na) typical; prototypical; representative; stereotypical; model; ideal; (P) [Add to Longdo]
[てんこ, tenko] (n) authentic precedent [Add to Longdo]
[てんごく, tengoku] (n) warden [Add to Longdo]
[てんざ;てんぞ, tenza ; tenzo] (n) {Buddh} (See 六知事) one of the six administrators of a Zen temple (in charge of food and other matters) [Add to Longdo]
[てんじ, tenji] (n) maid of honor; maid of honour; lady-in-waiting [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
In the U.S., freedom of religion is one of the guarantees of the Bill of Rights.アメリカでは信仰の自由は権利章で保証されていることの一つである。
The typical middle-class American baby comes home from the hospital to sleep in his own bed in his own room.アメリカの型的な中流階級に生まれた赤ん坊は、病院から戻ってくると自分用の部屋の自分用のベッドに寝かされる。
Quite a few people were invited to the ceremony.かなりたくさんの人がその式に招待された。
What price do we have to pay for these advantages?こういう特に対して私達はどんな代償を支払わなければならないのか。
This encyclopedia belongs to my wife.この百科事は、妻のものです。
This encyclopedia is beyond the reach of an ordinary student.この百科事は普通の学生の手には届かない。
This encyclopedia is issued in monthly parts.この百科事は毎月分冊で発行されている。
The problem is one of interpreting these ancient scriptures.これは古代の教を解釈するという問題である。
The salesman talked my parents into buying a set of encyclopedias.セールスマンは両親を説得して百科事を買わせた。
The's the very model of an aggressive salesman.彼は積極的なセールスマンの型だ。
The royal wedding was a magnificent occasion.その王室の結婚式は壮大な祭であった。
The dictionary contains about half a million words.その事は約50万語の単語を収めている。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[てん, ten] Gesetzbuch, Zeremonie [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top