ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -具-, *具*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[具, jù, ㄐㄩˋ] tool, implement; to draw up, to write
Radical: , Decomposition:   目 [, ㄇㄨˋ]    一 [, ]  八 [, ㄅㄚ]
Etymology: [ideographic] Two hands 八 writing on a tablet 目, Rank: 391

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jù, ㄐㄩˋ, ] tool; device; utensil; equipment; instrument; talent; ability; (classifier for devices, coffins, dead bodies); to possess; to have; to provide; to furnish; to state, #1,353 [Add to Longdo]
[jù yǒu, ㄐㄩˋ ㄧㄡˇ, ] have; possess, #387 [Add to Longdo]
[jù tǐ, ㄐㄩˋ ㄊㄧˇ, / ] concrete; definite; specific, #770 [Add to Longdo]
[jù bèi, ㄐㄩˋ ㄅㄟˋ, / ] to possess; to have; equipped with; able to fulfill (conditions or requirements), #2,020 [Add to Longdo]
[gōng jù, ㄍㄨㄥ ㄐㄩˋ, ] tool; instrument; utensil; means, #2,270 [Add to Longdo]
[jiā jù, ㄐㄧㄚ ㄐㄩˋ, / ] furniture; also written 家俱, #3,871 [Add to Longdo]
[wán jù, ㄨㄢˊ ㄐㄩˋ, ] plaything; toy, #4,486 [Add to Longdo]
[dào jù, ㄉㄠˋ ㄐㄩˋ, ] stage props, #9,488 [Add to Longdo]
[miàn jù, ㄇㄧㄢˋ ㄐㄩˋ, ] mask, #10,683 [Add to Longdo]
[nóng jù, ㄋㄨㄥˊ ㄐㄩˋ, / ] farm implements; farm tools, #13,661 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ぐあい, guai] (n) สถานะ, สภาพ

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ぐ, gu] (n,n-suf) (1) tool; means; ingredients; (ctr) (2) counter for armor (armour), suits, sets of furniture; (P) [Add to Longdo]
[ぐす, gusu] (v5s) (1) (See する) to accompany; to follow; (2) to assemble (necessary items); to prepare [Add to Longdo]
する;倶する[ぐする, gusuru] (vs-s) (1) to accompany; to follow; (2) to assemble (necessary items); to prepare [Add to Longdo]
だくさん;沢山[ぐだくさん, gudakusan] (adj-no) full of ingredients; hearty; substantial [Add to Longdo]
に;悉に;備に[つぶさに, tsubusani] (adv) in detail; with great care; completely; again and again [Add to Longdo]
の無いスープ;のないスープ[ぐのないスープ, gunonai su-pu] (n) soup with no ingredients [Add to Longdo]
[ぐあん, guan] (n) drafting a plan; draughting a plan; concrete plan [Add to Longdo]
[ぐかく, gukaku] (n,adj-no) {ling} instructive [Add to Longdo]
[ぐがん, gugan] (n) discerning [Add to Longdo]
眼の士[ぐがんのし, gugannoshi] (n) discerning man [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"You look pale. Are you sick?" "Not exactly."「顔色がわるいけど合が悪いのかい」「そういうわけでもないよ」
A few years ago our room had little furniture in it.2、3年前、私たちの部屋には家はほとんどなかった。
A half-dozen tools make up the tool collection.6種の道がひとまとまりになっている。
Is there anything wrong with you?あなたは体の合がどこか悪いのですか。
Well......actually, I'm sick.あの、本当は、ちょっと合が悪いんです。
Hi. I feel kind of sick.あのー、ちょっと合がわるいんですが。
That store sells many things besides furniture.あの店では家のほかにいろんなものを売っている。
Not too well.あまり合がよくありません。
I met him by happy accident.いい合に彼に会った。
There is no furniture in the houses of the Incas.インカ族の家には家がない。
Please clear away the tea things.お茶の道を片付けてください。
How's your mother?お母さんの合は?

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
象構文[ぐしょうこうぶん, gushoukoubun] concrete syntax (of SGML) [Add to Longdo]
象構文引数[ぐしょうこうぶんひきすう, gushoukoubunhikisuu] concrete syntax parameter [Add to Longdo]
体的対象[ぐたいてきたいしょう, gutaitekitaishou] concrete object [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ぐ, gu] Werkzeug [Add to Longdo]
体的[ぐたいてき, gutaiteki] konkret [Add to Longdo]
体策[ぐたいさく, gutaisaku] konkrete_Massnahme [Add to Longdo]
象的[ぐしょうてき, gushouteki] konkret, koerperlich [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top