ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -共-, *共*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[共, gòng, ㄍㄨㄥˋ] all, total; together; to share
Radical: , Decomposition:   廾 [gǒng, ㄍㄨㄥˇ]  一 [, ]  八 [, ㄅㄚ]
Etymology: [ideographic] Two hands 八 holding one object 廾, Rank: 330

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gòng, ㄍㄨㄥˋ, ] common; general; to share; together; total; altogether, #656 [Add to Longdo]
[gòng tóng, ㄍㄨㄥˋ ㄊㄨㄥˊ, ] common; joint; jointly; together; collaborative, #739 [Add to Longdo]
[gōng gòng, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ, ] public; common (use), #1,863 [Add to Longdo]
[gòng yǒu, ㄍㄨㄥˋ ㄧㄡˇ, ] to have altogether; in all, #2,428 [Add to Longdo]
中华人民和国[Zhōng huá Rén mín Gòng hé guó, ㄓㄨㄥ ㄏㄨㄚˊ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄍㄨㄥˋ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] The People's Republic of China, #3,907 [Add to Longdo]
和国[gòng hé guó, ㄍㄨㄥˋ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] republic, #4,612 [Add to Longdo]
中国产党[Zhōng guó Gòng chǎn dǎng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄉㄤˇ, / ] Communist Party of China, #4,797 [Add to Longdo]
[gòng xiǎng, ㄍㄨㄥˋ ㄒㄧㄤˇ, ] to share, #4,833 [Add to Longdo]
产党[gòng chǎn dǎng, ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄉㄤˇ, / ] Communist party, #5,344 [Add to Longdo]
[yī gòng, ㄧ ㄍㄨㄥˋ, ] altogether, #5,511 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[きょうかん, kyoukan] (n) ความรู้สึกร่วม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
産党[きょうさんとう, kyousantou] (n) พรรคคอมมิวนิสต์
犯者[きょうはんしゃ, kyouhansha] (n) ผู้สมรู้ร่วมคิด

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ども, domo] (suf) (uk) including...; inclusive of; ...and all [Add to Longdo]
[ども, domo] (n,n-pref) (1) together with; (2) same; (suf) (3) (uk) both; all; neither; none; (4) (uk) including ...; (P) [Add to Longdo]
[ども, domo] (suf) (1) (hum) first-person plural (or singular); (2) second or third person plural (implies speaker is of higher status than those referred to); (P) [Add to Longdo]
々(P);[ともども, tomodomo] (adv) together; in company; (P) [Add to Longdo]
々に;[ともどもに, tomodomoni] (adv) together; in company [Add to Longdo]
に(P);倶に;供に(iK)[ともに, tomoni] (adv) (1) (uk) together; jointly; (2) (uk) (often as ...とともに) at the same time; with; as ...; including; along with; (3) (uk) both; (P) [Add to Longdo]
にする[ともにする, tomonisuru] (exp,vs-i) to do together; to share; to participate in [Add to Longdo]
のハンカチ[とものハンカチ, tomono hankachi] (n) handkerchief of the same cloth [Add to Longdo]
依存[きょういぞん, kyouizon] (n,adj-no) codependence [Add to Longdo]
[きょうえい, kyouei] (n,vs) joint management [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Both are alive.2人生きている。
Public utility charges will go up next April.4月から公料金が値上げになる。
With regard to your letter of July 22nd, I enclose our most recent catalogue.7月22日付けのお手紙につきまして私の最新の目録を同封します。
U.S.S.R. stands for the Union of Soviet Socialist Republics.USSRはソビエト社会主義和国連邦を表しています。
I really agree with what you're saying.あなたの考え方には感できます。
Those two boys share the same dormitory room.あの二人の少年は寮の同じ部屋を有している。
He and his wife are working together for a living, and his salary is lower than hers, No wonder he is a hen-pecked husband.あの夫婦はかせぎしている。だが亭主の給料のほうが女房の給料よりも低い。亭主が女房の尻にしかれるのも当然だ。
Many couples in America both work to make ends meet.アメリカでは多くの夫婦が収支をあわせるため稼ぎをしている。
The United States is a republic.アメリカ合衆国は和国である。
The Americans don't accept Fascism any more than they do Communism.アメリカ人がファシズムを受け入れないのは、産主義を受け入れないのと同じだ。
When I first visit a country, I always try to share a meal with the people there.ある国を初めて訪れると、私はいつも決まってそこの人たちと食事をにするように心がけています。
The political systems of Britain and Japan have a great deal in common.イギリスと日本とは、政治の仕組みにかなり通点がある。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[きょうしん, kyoushin] resonance (vs) [Add to Longdo]
存するサービス要素[きょうぞんするサービスようそ, kyouzonsuru sa-bisu youso] symbiotic service element [Add to Longdo]
存セグメント[きょうぞんセグメント, kyouzon segumento] coexisting segment [Add to Longdo]
通アプリケーション環境[きょうつうアプリケーションかんきょう, kyoutsuu apurike-shon kankyou] CAE, Common Application Environment [Add to Longdo]
通システム領域[きょうつうシステムりょういき, kyoutsuu shisutemu ryouiki] CSA, Common Service Area, Common System Area [Add to Longdo]
通セグメント[きょうつうセグメント, kyoutsuu segumento] common segment [Add to Longdo]
通デスクトップ環境[きょうつうデスクトップかんきょう, kyoutsuu desukutoppu kankyou] CDE, Common Desktop Environment [Add to Longdo]
通バッファ[きょうつうバッファ, kyoutsuu baffa] common buffer [Add to Longdo]
通ブロック[きょうつうブロック, kyoutsuu burokku] common block [Add to Longdo]
通プログラム[きょうつうプログラム, kyoutsuu puroguramu] common program [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[とも, tomo] zusammen, beide, -alle [Add to Longdo]
倒れ[ともだおれ, tomodaore] gleichzeitiger_Ruin, gemeinsamer_Ruin [Add to Longdo]
[きょうどう, kyoudou] Gemeinsamkeit, Zusammenarbeit, Partnerschaft [Add to Longdo]
和国[きょうわこく, kyouwakoku] Republik [Add to Longdo]
[きょうそん, kyouson] Koexistenz [Add to Longdo]
[きょうがく, kyougaku] Koedukation [Add to Longdo]
[きょうはん, kyouhan] Mitschuld [Add to Longdo]
産圏[きょうさんけん, kyousanken] die_kommunistischen_Laender [Add to Longdo]
[きょうぼう, kyoubou] Verschwoerung, heimliches_Einverstaendnis [Add to Longdo]
[きょうつう, kyoutsuu] gemeinsam [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top