ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -六-, *六*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[六, liù, ㄌㄧㄡˋ] six
Radical: , Decomposition:   亠 [tóu, ㄊㄡˊ]  八 [, ㄅㄚ]
Etymology: -, Rank: 478

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[liù, ㄌㄧㄡˋ, ] six; 6 [Add to Longdo]
[zhōu liù, ㄓㄡ ㄌㄧㄡˋ, / ] Saturday, #6,096 [Add to Longdo]
[liù yuè, ㄌㄧㄡˋ ㄩㄝˋ, ] June; sixth month, #7,172 [Add to Longdo]
星期[xīng qī liù, ㄒㄧㄥ ㄑㄧ ㄌㄧㄡˋ, ] Saturday, #9,287 [Add to Longdo]
[Lù hé, ㄌㄨˋ ㄏㄜˊ, ] (N) Luhe (place in Jiangsu), #18,843 [Add to Longdo]
五颜[wǔ yán liù sè, ㄨˇ ㄧㄢˊ ㄌㄧㄡˋ ㄙㄜˋ, / ] multi-colored; every color under the sun, #24,912 [Add to Longdo]
[liù cháo, ㄌㄧㄡˋ ㄔㄠˊ, ] the six southern dynasties (317-589), namely Wu 吳|吴, Eastern Jin 東晉|东晋, Song 宋|宋, Qi 齊|齐, Liang 梁, Chen 陳|陈, #34,710 [Add to Longdo]
[dì liù dài, ㄉㄧˋ ㄌㄧㄡˋ ㄉㄞˋ, ] sixth generation, #39,773 [Add to Longdo]
盘水[Liù pán shuǐ, ㄌㄧㄡˋ ㄆㄢˊ ㄕㄨㄟˇ, / ] Liupanshui prefecture level city in west Guizhou, #42,762 [Add to Longdo]
盘水市[Liù pán shuǐ shì, ㄌㄧㄡˋ ㄆㄢˊ ㄕㄨㄟˇ ㄕˋ, / ] Liupanshui prefecture level city in Guizhou, #43,823 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ろく, roku] (n) หก (จำนวน)
[むっつ, muttsu] (n) หกชิ้น/อย่าง
[むいか, muika] (n) วันที่หกของเดือน,หกวัน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[ろくがつ, rokugatsu] TH: เดือนมิถุนายน

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);6[ろく(P);む;むう, roku (P); mu ; muu] (num) six; (P) [Add to Longdo]
つ(P);6つ[むっつ(P);むつ, muttsu (P); mutsu] (num) six; (P) [Add to Longdo]
つ子[むつご, mutsugo] (n) sextuplets [Add to Longdo]
つ時[むつどき, mutsudoki] (n) (arch) (approx.) 6 o'clock (am or pm) [Add to Longdo]
つ切り[むつぎり, mutsugiri] (n) dividing something into six pieces; something divided into six pieces [Add to Longdo]
フッ化硫黄;弗化硫黄[ろくフッかいおう(六フッ化硫黄);ろくふっかいおう(六弗化硫黄), roku futsu kaiou ( roku futsu ka iou ); rokufukkaiou ( roku futsu ka iou )] (n) sulfur hexafluoride [Add to Longdo]
[ろくいん, rokuin] (n) six external causes of illness in traditional Chinese medicine (wind, cold, fire; heat, dampness, dryness, heat of summer) [Add to Longdo]
価クロム[ろっかクロム, rokka kuromu] (n) hexavalent chromium [Add to Longdo]
箇年;カ年;ヵ年;ヶ年;か年[ろっかねん, rokkanen] (adj-pn) sexennial [Add to Longdo]
[りっか, rikka] (n) snow [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Three nurses attended the dying minister night and day.3人の看護婦が四時中瀕死の大臣の看護に当たった。
Your subscription expires with the June issue.あなたの定期購読予約は月号で切れます。
You have only to be here at six tomorrow morning.きみは明日の朝時にここへ来さえすればよい。 [M]
Ahhh! Feel that beer seep into every fiber of my being. Yep nothing beats a cold one after work.くーっ、ビールが五臓腑にしみわたる。やっぱり仕事の後はビールだね。
This elevator does not go above the sixth floor.このエレベーターは階より上には行けません。
Cherries are ripe in June or July.さくらんぼは月か七月に熟す。
And now, think about a county, any county, and imagine this county divided into five or six different areas.そして次に、州についてですが、どんな州でもいいですから、その州が五つかつの地域に分かれていると考えてください。
The express arrives at 6:00 p.m.その急行は午後時30分着だ。
The recipe serves six people.その作り方の分量は人分です。
That job brings him in an extra 60,000 yen a month.その仕事のおかげで彼は月に万円余分の収入がある。
Six were invited, including the boy.その少年を入れて人招かれた。
The rainy season begins in June.雨期は月から始まる。

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top