ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

全世界

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -全世界-, *全世界*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
全世界[quán shì jiè, ㄑㄩㄢˊ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ, ] worldwide; entire world, #2,503 [Add to Longdo]
全世界无产者联合起来[quán shì jiè wú chǎn zhě lián hé qǐ lai, ㄑㄩㄢˊ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ˊ ㄔㄢˇ ㄓㄜˇ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄑㄧˇ ㄌㄞ˙, / ] Proletarier aller Länder, vereinigt euch!; Workers of the world, unite! [Add to Longdo]
全世界第一[quán shì jiè dì yī, ㄑㄩㄢˊ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄉㄧˋ ㄧ, ] world's first [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
全世界[ぜんせかい, zensekai] (n) the whole world; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
At that time the whole world was hungry.その時代は全世界の人々が飢えていた。
The whole world could be destroyed by an atomic war.全世界が1回の原爆戦で破壊されよう。
The whole world was involved in the war.全世界が戦争に関係した。
The whole earth was shocked.全世界の人が衝撃を受けた。
The whole world hungers for peace.全世界の人々が平和を切望している。
All the world is divided into three types of people - finger-users, chopstick-users, and fork-users.全世界は3つのタイプの人間に分けられる。指を使う人々、はしを使う人々、そしてフォークを使う人々である。
Japan's exports to the entire world topped $314 billion in 1998.日本の1998年の全世界向け輸出は3140億ドルを超えた。
They spread the Gospel all over the world.彼らは(キリストの)福音を全世界に広めた。
In the latest report it is written that 90% of all the cocaine smuggled in the world is transported by sea, and most of that by speedboat.最新の報告書には、全世界で密輸されているコカインの90%が海路で運ばれており、そのほとんどがスピードボートによるものだと記されている。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I will win the world for my own[JA] 全世界を我が物にする Das Rheingold (1980)
#We don't have to care if the whole world knows #[CN] 我们不需要关心 是否全世界都知道 One Hour with You (1932)
Well, I'm very glad to hear that and I'm sure that the entire world would join me in wishing you a safe and successful voyage.[JA] そう聞いて安心しました 全世界の人類が あなた方の航海の成功を祈っています 2001: A Space Odyssey (1968)
Thousands journey from all parts of the world.[CN] 在全世界作了数千次流动治疗 City Lights (1931)
I would butcher the whole world... if you would only have loved me![JA] 貴方の愛のためなら 全世界を血祭りに挙げたのに Gladiator (2000)
So, you knew the names of British agents all over the world?[JA] それで 全世界の諜報員の 氏名がわかったわけだね? The Spy Who Came In from the Cold (1965)
A million times more honest than all the art in the world.[CN] 比全世界所有的艺术品都要真实 Design for Living (1933)
But my speech at the meeting of the Soviet is for the whole world.[CN] 但是我在苏维埃会议上的讲话是对全世界讲的 Baltic Deputy (1937)
For the Soviet power, forward![JA] 全世界の飢えし者、奴隷達よ Tikhiy Don II (1958)
We dominate entire worlds.[JA] 我々は全世界を支配するのです Storm Front, Part II (2004)
- I - - In fact, in the world.[CN] 一我 一应该说 是全世界最棒 Design for Living (1933)
Think. Plastic. Everywhere, every artificial thing waiting to be alive.[JA] 全世界のプラスチック製品が 命を得ようとしてる Rose (2005)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top