ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -入-, *入*
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[rù yù, ㄖㄨˋ ㄩˋ, ] เข้าคุก

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[入, rù, ㄖㄨˋ] to enter, to come in; to join
Radical: , Decomposition:
Etymology: [ideographic] An arrow indicating "enter", Rank: 210
[全, quán, ㄑㄩㄢˊ] whole, entire, complete; to preserve
Radical: , Decomposition:   入 [, ㄖㄨˋ]  玉 [, ㄩˋ]
Etymology: [ideographic] Jade 玉 put away 入 for safe-keeping, Rank: 124
[内, nèi, ㄋㄟˋ] inside
Radical: , Decomposition:   冂 [jiōng, ㄐㄩㄥ]  人 [rén, ㄖㄣˊ]
Etymology: [ideographic] A man 人  entering a door 冂, Rank: 175
[內, nèi, ㄋㄟˋ] inside
Radical: , Decomposition:   冂 [jiōng, ㄐㄩㄥ]  入 [, ㄖㄨˋ]
Etymology: [ideographic] A man 入  entering a door 冂
[兩, liǎng, ㄌㄧㄤˇ] two, both, pair, couple; ounce
Radical: , Decomposition:   一 [, ]    巾 [jīn, ㄐㄧㄣ]    入 [, ㄖㄨˋ]  入 [, ㄖㄨˋ]
Etymology: [ideographic] Two people 入 together in a cart

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[rù, ㄖㄨˋ, ] to enter; entering tone (classical Chinese), #374 [Add to Longdo]
[jìn rù, ㄐㄧㄣˋ ㄖㄨˋ, / ] to enter; to join; to go into, #319 [Add to Longdo]
[shōu rù, ㄕㄡ ㄖㄨˋ, ] to take in; income; revenue, #704 [Add to Longdo]
[tóu rù, ㄊㄡˊ ㄖㄨˋ, ] put into operation; throw into battle; to put into, #1,014 [Add to Longdo]
[jiā rù, ㄐㄧㄚ ㄖㄨˋ, ] to become a member; to join; to mix into; to participate in; to add in, #1,209 [Add to Longdo]
[shēn rù, ㄕㄣ ㄖㄨˋ, ] penetrate deeply; thorough, #1,472 [Add to Longdo]
[xiàn rù, ㄒㄧㄢˋ ㄖㄨˋ, ] to sink into; to get caught up in; to land in (a predicament), #3,518 [Add to Longdo]
[nà rù, ㄋㄚˋ ㄖㄨˋ, / ] to bring sth into line; to channel sth; to foist (onto sb), #3,986 [Add to Longdo]
[jiè rù, ㄐㄧㄝˋ ㄖㄨˋ, ] intervene; get involved, #4,343 [Add to Longdo]
[shū rù, ㄕㄨ ㄖㄨˋ, / ] to import; to input, #4,391 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[いりぐち, iriguchi] (n) ทางเข้า
場料[にゅうじょうりょう, nyuujouryou] (n) ค่าเข้าชม, ค่าผ่านประตู
[にゅうがく, nyuugaku] (n) การเข้ามหาวิทยาลัย (เริ่มเข้าไปเรียน)
[にゅうきん, nyuukin] การโอนเงินเข้าบัญชี
[にゅういん, nyuuin] (n) การเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
国管理局[にゅうこくかんりきょく, nyuukokukanrikyoku] (n) สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง, กองตรวจคนเข้าเมือง
れ代わる[いれかわる, irekawaru] สับเปลี่ยน,สลับกัน
学金[にゅうがくきん, nyuugakukin] (n) ค่าธรรมเนียมการศึกษา

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[にゅうりょく, nyuuryoku] TH: การป้อนข้อมูล

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しお, shio] (suf,ctr) (arch) counter for soakings (of fabric in a dye) [Add to Longdo]
り(P);(io)[いり, iri] (n,n-suf) (1) entering; (2) setting (of the sun); (3) (See サインり) containing; content; audience; (4) income; (5) beginning; (P) [Add to Longdo]
り違い;違い[いりちがい, irichigai] (n) (See れ違い) passing each other [Add to Longdo]
り荷[いりに, irini] (n) arrival of goods; goods received [Add to Longdo]
り海;[いりうみ, iriumi] (n) bay; inlet; gulf; creek [Add to Longdo]
り掛ける;りかける[いりかける, irikakeru] (v1) to be about to enter (a bath, etc.) [Add to Longdo]
り口点;口点[いりぐちてん;いりくちてん, iriguchiten ; irikuchiten] (n) entry point [Add to Longdo]
り江;[いりえ, irie] (n) inlet; cove; creek; bay [Add to Longdo]
り込み[いりごみ, irigomi] (n) coming in together; unreserved seats for the public; (P) [Add to Longdo]
り込み湯;込湯[いりこみゆ, irikomiyu] (n) (See 混浴) public bath with mixed bathing [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Let me in.中にれ。
"I believe you like your job" "On the contrary, I hate it".「あなたは仕事が気にっていると思います」「いやそれどころか、嫌いです」
Right, I said, shivering at this recital as a man would who gets hysterical while taking a shower if a bit of soap stings his eye.「そのとおり」私は、シャワーを浴びている時に石鹸が目にるとヒステリー状態になる男のように、娘のこの話に身震いしながら言った。
"I do not regret having gone into the forest and up the mountain," replied the younger brother.「わたしは森の中にって、山に駆け上がったことを後悔していない。」と弟は答えた。
"Excuse me", Ann broke in.「失礼ですが」とアンが話に割ってった。
There was a sign saying, "Keep off the grass."「芝生にらないで下さい」という標識があった。
You like it, huh?気にった?
Pleased with the Pilgrim's Progress, my first collection was of John Bunyan's works in separate little volumes.「天路歴程」が気にったので、私が最初に集めたのは小さい分冊本のジョン・バニヤン著作集だった。
"May I come in?" "Yes, certainly."ってよろしいですか」「はい、どうぞ」
No Trespassing.<掲示>立ちり禁止。
It gets cold day by day in November.11月にると日増しに寒くなる。
Children of age sixteen and under will not be admitted to the theatre.16歳以下の子供は劇場には場できません。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
り口点[いりぐちてん, iriguchiten] entry point [Add to Longdo]
れ子[いれし, ireshi] nesting [Add to Longdo]
れ子にする[いれこにする, irekonisuru] to nest [Add to Longdo]
トラヒック[にゅうトラヒック, nyuu torahikku] incoming traffic [Add to Longdo]
回線[にゅうかいせん, nyuukaisen] input line [Add to Longdo]
[いりくち, irikuchi] entry, entrance [Add to Longdo]
口点[いりくちてん, irikuchiten] entry point [Add to Longdo]
手可能[にゅうしゅかのう, nyuushukanou] available (an) [Add to Longdo]
手可能公開文[にゅうしゅかのうこうかいぶん, nyuushukanoukoukaibun] available public text [Add to Longdo]
手不能公開文[にゅうしゅふのうこうかいぶん, nyuushufunoukoukaibun] unavailable public text [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
り日[いりひ, irihi] die_untergehende_Sonne [Add to Longdo]
り江[いりえ, irie] Bucht, -Bai, Meeresarm [Add to Longdo]
[はいる, hairu] hineingehen, eintreten [Add to Longdo]
れる[いれる, ireru] hineinstecken, einlassen [Add to Longdo]
れ墨[いれずみ, irezumi] Taetowierung [Add to Longdo]
[いりぐち, iriguchi] Eingang [Add to Longdo]
[にゅうこく, nyuukoku] Einreise (in ein Land) [Add to Longdo]
場券[にゅうじょうけん, nyuujouken] Eintrittskarte [Add to Longdo]
[にゅうがく, nyuugaku] Eintritt_in_eine_Schule, Aufnahme_in_eine_Schule [Add to Longdo]
学試験[にゅうがくしけん, nyuugakushiken] Aufnahmepruefung, Eintrittsexamen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top