ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -兇-, *兇*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[兇, xiōng, ㄒㄩㄥ] atrocious, brutal, ferocious
Radical: Decomposition: 凶 (xiōng ㄒㄩㄥ)  儿 (ér ㄦˊ) 
Etymology: [ideographic] A container 凵 of wickedness 乂

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiōng, ㄒㄩㄥ, / ] vicious; fierce; terrible; fearful; violence; murder; criminal; murderer, #5,748 [Add to Longdo]
凶手[xiōng shǒu, ㄒㄩㄥ ㄕㄡˇ, / ] assailant; murderer; assassin, #9,325 [Add to Longdo]
凶残[xiōng cán, ㄒㄩㄥ ㄘㄢˊ, / ] savage; cruel; fierce, #13,770 [Add to Longdo]
凶猛[xiōng měng, ㄒㄩㄥ ㄇㄥˇ, / ] fierce, #14,751 [Add to Longdo]
凶狠[xiōng hěn, ㄒㄩㄥ ㄏㄣˇ, / ] cruel; vicious; fierce and malicious; vengeful, #17,714 [Add to Longdo]
行凶[xíng xiōng, ㄒㄧㄥˊ ㄒㄩㄥ, / ] violent crime; to perpetrate; to do violence; to assault, #22,108 [Add to Longdo]
凶器[xiōng qì, ㄒㄩㄥ ㄑㄧˋ, / ] lethal weapon; murder weapon, #23,164 [Add to Longdo]
凶险[xiōng xiǎn, ㄒㄩㄥ ㄒㄧㄢˇ, / ] dangerous; ruthless; treacherous, #25,597 [Add to Longdo]
凶恶[xiōng è, ㄒㄩㄥ ㄜˋ, / ] fierce; ferocious; frightening, #25,652 [Add to Longdo]
凶悍[xiōng hàn, ㄒㄩㄥ ㄏㄢˋ, / ] violent; fierce and tough; shrewish (woman), #28,333 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
漢;凶漢[きょうかん, kyoukan] (n) villain; outlaw; assassin [Add to Longdo]
行;凶行[きょうこう, kyoukou] (n) violence; murder; crime [Add to Longdo]
手;凶手[きょうしゅ, kyoushu] (n) assassin [Add to Longdo]
状;凶状[きょうじょう, kyoujou] (n) crime; offense; offence [Add to Longdo]
状持ち;凶状持ち[きょうじょうもち, kyoujoumochi] (n) a criminal [Add to Longdo]
刃;凶刃[きょうじん, kyoujin] (n) assassin's dagger [Add to Longdo]
賊;凶賊[きょうぞく, kyouzoku] (n) villain [Add to Longdo]
徒;凶徒[きょうと, kyouto] (n) outlaw; rebel; rioter [Add to Longdo]
変;凶変[きょうへん, kyouhen] (n) catastrophe; assassination; calamity; disaster [Add to Longdo]
暴;凶暴[きょうぼう, kyoubou] (adj-na,n) brutal; atrocious; ferocious [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
His head had been shattered by a savage blow from some heavy weapon.何か重い器でやられたらしく、頭蓋骨は粉砕された。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hand over Siegfried's murderer - and you shall be free![CN] 交出殺人手,你們就能自由! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
I myself will stand at her side as the fire flushes the murderer Hagen from his hole![CN] 要是能用火逼出那手哈根,我絕對會支持她的做法! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
O my dear lord, don't leave me. I dreamt last night a furious boar tore you to pieces![CN] 啊,我的夫君,請不要離開我 我昨晚夢見,你被一隻暴的豬撕裂 Die Nibelungen: Siegfried (1924)
You mustn't fight with the murderer, Attila![CN] 你決不能跟手並肩而戰,我的王! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Siegfried's murderer is in your hands![CN] 殺害齊格弗裏德的手現在正在你的手上! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Deliver unto me the murderer of my husband, O King![CN] 把謀害我丈夫的手交我處置,國王! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
He who murdered my husband flaunts the greensparkling sword that he stole from the dead man.[CN] 而謀害她丈夫的手現在還在 炫耀著那把從亡者身上掠來的綠光寶劍 Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
They must deliver unto me the murderer of my child - and they are free![CN] 他們必須要交出殺害我兒子的手,那樣我就放過他們! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Murder?[CN] 殺? Grand Hotel (1932)
There's been a murder here.[CN] 這有殺案. Grand Hotel (1932)
Lord Margrave Rüdiger, I demand from you Siegfried's murderer![CN] 呂狄格侯爵,我想讓你把殺害齊格弗裏德的手交給我! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Someone in 166 says there's been a murder.[CN] 166號房有人說, 那兒有殺案. Grand Hotel (1932)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top