ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -元-, *元*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[元, yuán, ㄩㄢˊ] first; dollar; origin; head
Radical: , Decomposition:   二 [èr, ㄦˋ]  儿 [ér, ㄦˊ]
Etymology: [pictographic] A man 儿 with two lines emphasizing their head 二, Rank: 370

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yuán, ㄩㄢˊ, ] Chinese monetary unit; dollar; primary; first; the Yuan or Mongol dynasty (1279-1368); surname Yuan, #55 [Add to Longdo]
[Měi yuán, ㄇㄟˇ ㄩㄢˊ, ] American dollar; US dollar, #350 [Add to Longdo]
[ōu yuán, ㄡ ㄩㄢˊ, / ] Euro, #2,634 [Add to Longdo]
[yuán sù, ㄩㄢˊ ㄙㄨˋ, ] element; element of a set; chemical element, #4,005 [Add to Longdo]
[yuán dàn, ㄩㄢˊ ㄉㄢˋ, ] New Year's Day, #4,392 [Add to Longdo]
[dān yuán, ㄉㄢ ㄩㄢˊ, / ] unit; entrance number; staircase (for residential buildings), #5,980 [Add to Longdo]
[Gǎng yuán, ㄍㄤˇ ㄩㄢˊ, ] Hong Kong dollar, #5,995 [Add to Longdo]
[duō yuán huà, ㄉㄨㄛ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄚˋ, ] pluralism, #6,180 [Add to Longdo]
[gōng yuán, ㄍㄨㄥ ㄩㄢˊ, ] (year) AD; Christian era, #8,559 [Add to Longdo]
[Rì yuán, ㄖˋ ㄩㄢˊ, ] Japanese yen (unit of currency); also written 日圓|日圆, #8,898 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[もと、げん, moto , gen] (n) แหล่งกำเนิด รากฐาน ที่มา
[げんき, genki] (adj) มีสุขภาพดี

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[もともと, motomoto] แต่เดิม , เดิมที , แต่ไหนแต่ไร
請け[もとうけ, motouke] ผู้ยื่นข้อตกลง, ผู้สัญญา (เป็นคำพูดที่มักใช้ในข้อสัญญา ข้อตกลง มักจะใช้คู่กับ 下請け=したうけ=Subcontractor=ผู้รับข้อตกลง), See also: A. 下請け, R. 下請け
[もとちょう, motochou] สมุดบัญชีแยกประเภท
[げんそ, genso] (n) ธาตุ (เคม๊), See also: R. element
[がんじつ, ganjitsu] (n) วันขึ้นปีใหม่
の所[Motto no tokoro, Motto no tokoro] ที่เดิม, See also: S. オリジナル

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[がんねん, gannen] TH: ปีที่หนึ่ง (ปีแรก) ในการครองราชย์ของกษัตริย์ญี่ปุ่นองค์หนึ่ง  EN: first year (of a specific reign)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[げん, gen] (n) (1) {math} unknown (e.g. in an equation); (2) {math} element (of a set); (3) yuan (monetary unit of China); (4) Yuan dynasty (China) [Add to Longdo]
(P);本(P);素;基[もと, moto] (n) (1) (usu. ) origin; source; (2) (esp. 基) base; basis; foundation; root; (3) (also 因, 原) cause; (4) (esp. 素) ingredient; material; (5) ( only) (somebody's) side; (somebody's) location; (6) original cost (or capital, principal, etc.); (7) (plant) root; (tree) trunk; (8) (See 和歌) first section of a waka; (ctr) (9) (本 only) counter for blades of grass, tree trunks, etc., and for falcons (in falconry); (n) (10) handle (chopsticks, brush, etc.); grip; (P) [Add to Longdo]
;旧;故[もと, moto] (n,adj-no,n-adv,n-pref) former; ex- [Add to Longdo]
々(P);本々(P);;本本[もともと, motomoto] (adv,adj-no) originally; by nature; from the start; (P) [Add to Longdo]
[もとい, motoi] (int) (1) (uk) (See へ) (in calisthenics) return to your original position!; (2) er, rather (used in speech to correct yourself) [Add to Longdo]
が掛かる[もとがかかる, motogakakaru] (exp,v5r) to be expensive; to cost much [Add to Longdo]
に戻す[もとにもどす, motonimodosu] (exp,v5s) to go back to the start; to reset; to restore; to return to the point (of a discussion); to reconstitute [Add to Longdo]
の所に納める[もとのところにおさめる, motonotokoroniosameru] (exp,v1) to put (a thing) back in its place [Add to Longdo]
の鞘に収まる[もとのさやにおさまる, motonosayaniosamaru] (exp,v5r) to bury the hatchet; to make up [Add to Longdo]
の通り[もとのとおり, motonotoori] (n) as it was before [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"How are you?" "I am fine, thank you."「ごきげんいかがですか」「おかげさまで気です」
"I must get well," Sadako said to herself.気にならなくっちゃ」禎子は心の中で思った。
"Cheer up," she said to me.気を出しなさい」と彼女は私に言いました。
I feel completely restored after a week in the country.1週間田舎にいてすっかり気になったような気がする。
You will be all right again in a couple of days.2、3日したらどおり気になるよ。
For a man of seventy he still has surprising vigour.70歳にしては、彼はいまだに驚くほど気である。
Hey Taro! It sure has been a while! How're you doing?アッ、太郎!久しぶり!気?
Your visit has cheered him.あなたの訪問で彼は気になりました。
You're looking very well.あなたはとても気そうですね。
You will soon get well.あなたは間もなく気になるでしょう。
You must watch your step all the way.あなたは途中ずっと足を見なければいけません。
Cheer him up when you see him.あなたは彼に会ったら気づけてやりなさい。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[もと, moto] YUEAN (CHINA) [Add to Longdo]
[もと, moto] Yuean (China) [Add to Longdo]
[もと, moto] Grund, Ursache [Add to Longdo]
[げんすい, gensui] Feldmarschall [Add to Longdo]
[がんねん, gannen] das_erste_Jahr (einer_Zeitrechnung) [Add to Longdo]
[がんじつ, ganjitsu] Neujahrstag, 1.Januar [Add to Longdo]
[げんき, genki] gesund, munter [Add to Longdo]
[がんそ, ganso] Stammvater, Vater, Urheber, Erfinder [Add to Longdo]
[げんそ, genso] Element, Grundstoff, Urstoff [Add to Longdo]
[げんろう, genrou] kaiserlicher_Berater [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top