ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

優勢

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -優勢-, *優勢*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
优势[yōu shì, ㄧㄡ ㄕˋ, / ] superior; dominant, #789 [Add to Longdo]
占优势[zhàn yōu shì, ㄓㄢˋ ㄧㄡ ㄕˋ, / ] to predominate; to occupy a dominant position, #22,517 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
優勢[ゆうせい, yuusei] [名・形動]勢い・形勢などが他よりすぐれていること。また、そのさま。「―を保つ」「―な展開」⇔劣勢。
優勢[ゆうせい, yuusei] [名・形動]เป็นต่อ、มีกำลังเหนือกว่า 勢い・形勢などが他よりすぐれていること。また、そのさま。「―を保つ」「―な展開」⇔劣勢。

Japanese-English: EDICT Dictionary
優勢[ゆうせい, yuusei] (n,adj-na) (ant [Add to Longdo]
優勢勝ち[ゆうせいがち, yuuseigachi] (n) {MA} winning by judges' decision (in judo) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The idea still prevails.その考えは今日なお優勢である。
Our team is gaining ground.我々のチームが優勢になりつつある。
How long can we hold out against the superior enemy attacks?私達はいつまで優勢な敵の攻撃に持ちこたえることができるだろうか。
The human race is dominant on earth.人類は地球上で最も優勢である。
They had to submit to the superior force of the enemy.敵の優勢な軍事力の前に彼らは服従しなければならなかった。
He had a slight edge on his opponent.彼は相手より少し優勢だった。
They were attacking against overwhelming odds.彼らは圧倒的に優勢な敵と戦っていた。
Now that pessimism prevails, the executive will abandon the project.悲観論が優勢なのだから、経営者はその計画を断念するだろう。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
優勢[ゆうせい, yuusei] Uebermacht, Ueberlegenheit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top