ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

優先

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -優先-, *優先*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
优先[yōu xiān, ㄧㄡ ㄒㄧㄢ, / ] priority, #3,972 [Add to Longdo]
优先股[yōu xiān gǔ, ㄧㄡ ㄒㄧㄢ ㄍㄨˇ, / ] preferred stock, #61,542 [Add to Longdo]
优先承购权[yōu xiān chéng gòu quán, ㄧㄡ ㄒㄧㄢ ㄔㄥˊ ㄍㄡˋ ㄑㄩㄢˊ, / ] prior purchase right; right of first refusal (ROFR); preemptive right to purchase [Add to Longdo]
优先认股权[yōu xiān rèn gǔ quán, ㄧㄡ ㄒㄧㄢ ㄖㄣˋ ㄍㄨˇ ㄑㄩㄢˊ, / ] preemptive right (in share issue) [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
優先[ゆうせんかぶ, yuusenkabu] หุ้นบุริมสิทธิ

Japanese-English: EDICT Dictionary
優先[ゆうせん, yuusen] (n,vs,adj-no) preference; priority; precedence; (P) [Add to Longdo]
優先Nサービスデータ単位[ゆうせんエンサービスデータたんい, yuusen ensa-bisude-ta tan'i] (n) {comp} expedited (N)-service-data-unit; (N)-expedited-data-unit [Add to Longdo]
優先リンクセット[ゆうせんリンクセット, yuusen rinkusetto] (n) {comp} priority link set [Add to Longdo]
優先扱い[ゆうせんあつかい, yuusen'atsukai] (n) priority treatment; preferential treatment [Add to Longdo]
優先外貨[ゆうせんがいか, yuusengaika] (n) preferred foreign currency [Add to Longdo]
優先[ゆうせんかぶ, yuusenkabu] (n) preferred stock; preference shares [Add to Longdo]
優先株主[ゆうせんかぶぬし, yuusenkabunushi] (n) holder of preferred stock [Add to Longdo]
優先[ゆうせんけん, yuusenken] (n) priority; preference; preferential right [Add to Longdo]
優先[ゆうせんご, yuusengo] (n) {comp} preferred term [Add to Longdo]
優先座席[ゆうせんざせき, yuusenzaseki] (n) (See 優先席) priority seating [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
This duty has priority over all others.この任務はすべての任務に優先する。
By placing excessive importance on scholastic achievement, many parents have forgotten such basic social courtesies as consideration for others.その結果として、大切な躾や社会道徳の教育がおろそかにされてきた事は否めない。多くの親自身が、子供の勉強を優先するあまり、他人への思いやりなど社会の一員としての責任を忘れがちになっているのも事実である。
We must put safety before anything else.何よりも安全を優先しなければならない。
You should put safety before everything else.何よりも安全を優先すべきだ。
Duty should come before anything else.何よりも義務を優先すべきだ。
Our top priority is to settle this dispute once and for all, so we are ready to meet them halfway.我々の最優先事項はこの論争にきっぱりと決着を付ける事だ。そのためには相手側との妥協も覚悟している。
We have given your order highest priority.貴社のご注文は最優先させております。
Strength always prevails in the insect Kingdom.昆虫の世界では、常に力が優先する。
Our top priority is to settle the dispute once and for all.私たちの最優先事項は、その論争にはっきりと決着をつけることだ。
Fire engines have priority over other vehicles.消防車はほかの乗り物に優先する。
He should be given preference over the others.彼は他の人より優先されるべきだ。
Not being able to decide what the priority should be is the biggest problem.優先権をどうすべきか決定できないのが、最大の問題である。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
優先[ゆうせん, yuusen] precedence (vs) [Add to Longdo]
優先Nサービスデータ単位[ゆうせんNサービスデータたんい, yuusen N sa-bisude-ta tan'i] expedited (N)-service-data-unit, 〈N〉expedited-data-unit [Add to Longdo]
優先リンクセット[ゆうせんリンクセット, yuusen rinkusetto] priority link set [Add to Longdo]
優先[ゆうせんご, yuusengo] preferred term [Add to Longdo]
優先使用語[ゆうせんしようご, yuusenshiyougo] preferred term [Add to Longdo]
優先使用語をもたないシソーラス[ゆうせんしようごをもたないシソーラス, yuusenshiyougowomotanai shiso-rasu] thesaurus without preferred terms [Add to Longdo]
優先使用語をもつシソーラス[ゆうせんしようごをもつシソーラス, yuusenshiyougowomotsu shiso-rasu] thesaurus with preferred terms [Add to Longdo]
優先順位[ゆうせんじゅんい, yuusenjun'i] order of precedence, priority level [Add to Longdo]
優先[ゆうせんど, yuusendo] priority [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
優先[ゆうせん, yuusen] Vorrang, Vorzug [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top