ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -僅-, *僅*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[僅, jǐn, ㄐㄧㄣˇ] only, merely, solely, just
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  堇 [jǐn, ㄐㄧㄣˇ]
Etymology: [pictophonetic] person

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jǐn, ㄐㄧㄣˇ, / ] barely; only; merely, #516 [Add to Longdo]
不仅[bù jǐn, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄣˇ, / ] not only (this one); not just (...) but also, #640 [Add to Longdo]
仅仅[jǐn jǐn, ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧㄣˇ, / ] barely; only; merely; only (this and nothing more), #2,331 [Add to Longdo]
仅次于[jǐn cì yú, ㄐㄧㄣˇ ㄘˋ ㄩˊ, / ] second only to...; (in second place) preceded only by..., #11,146 [Add to Longdo]
绝无仅有[jué wú jǐn yǒu, ㄐㄩㄝˊ ㄨˊ ㄐㄧㄣˇ ㄧㄡˇ, / ] one and only (成语 saw); rarely seen; unique of its kind, #21,032 [Add to Longdo]
不仅如此[bù jǐn rú cǐ, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄣˇ ㄖㄨˊ ㄘˇ, / ] not only that, but .. [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[わずか, wazuka] (adj, adv) เท่านั้น, เพียงเท่านั้น, เล็กน้อย

Japanese-English: EDICT Dictionary
々;[きんきん, kinkin] (adv) merely; no more than [Add to Longdo]
か(P);纔か[わずか, wazuka] (adj-na,adv,n) only; merely; (a) little; small quantity; (P) [Add to Longdo]
かに[わずかに, wazukani] (adv) (See か) slightly [Add to Longdo]
[きんさ, kinsa] (n,adj-no) narrow margin [Add to Longdo]
[きんしょう, kinshou] (adj-no,adj-na) (See か) (a) few; (a) little; trifling; insignificant; small (amount); scarce (stocks) [Add to Longdo]
少差[きんしょうさ, kinshousa] (n) narrow majority; shade of difference [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
There are very few passengers in the train.その列車には乗客はほんのかしかいなかった。
The appropriation is pin-money; it wouldn't be enough even to build a gym, much less build the administration building.割当て金はかなものだ。体育館を建てるにも足らないだろう。ましてや、本部を建てるのに、足りるわけがない。
I gave him what little money I had.かながらの私の持っていたお金を全部彼に与えた。
Slight inattention can cause a great disaster.かな不注意が大惨事に繋がる恐れがある。
For his length of loyal service to his organization, he was only repaid in chicken feed.所属していた組織に対する、長期間にわたる忠勤ぶりにもかかわらず、かれが報われたのはかな金額にすぎなかった。

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top