ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -傾-, *傾*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[傾, qīng, ㄑㄧㄥ] to upset, to pour out, to overflow
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  頃 [qǐng, ㄑㄧㄥˇ]
Etymology: [pictophonetic] person

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qīng, ㄑㄧㄥ, / ] to overturn; to collapse; to lean; to tend; to incline; to pour out, #7,320 [Add to Longdo]
倾向[qīng xiàng, ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄤˋ, / ] trend; tendency; orientation, #4,065 [Add to Longdo]
倾斜[qīng xié, ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄝˊ, / ] incline; lean; slant; slope; tilt, #7,571 [Add to Longdo]
倾听[qīng tīng, ㄑㄧㄥ ㄊㄧㄥ, / ] to listen (to the public); to heed (other people's opinions), #8,558 [Add to Longdo]
倾销[qīng xiāo, ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄠ, / ] to dump (goods, products), #8,619 [Add to Longdo]
倾诉[qīng sù, ㄑㄧㄥ ㄙㄨˋ, / ] to say everything (that is on one's mind), #12,069 [Add to Longdo]
倾城[qīng chéng, ㄑㄧㄥ ㄔㄥˊ, / ] coming from everywhere; from all over the place; gorgeous (of woman); to ruin and overturn the state, #16,347 [Add to Longdo]
倾倒[qīng dǎo, ㄑㄧㄥ ㄉㄠˇ, / ] to topple over; to greatly admire, #17,729 [Add to Longdo]
倾倒[qīng dào, ㄑㄧㄥ ㄉㄠˋ, / ] to dump; to pour; to empty out, #17,729 [Add to Longdo]
右倾[yòu qīng, ㄧㄡˋ ㄑㄧㄥ, / ] right-deviation, #20,611 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[かたむく, katamuku] TH: เอียง  EN: to incline
[かたむく, katamuku] TH: ตะแคง  EN: to slant
ける[かたむける, katamukeru] TH: จับเอียง  EN: to bend (vt)
ける[かたむける, katamukeru] TH: เอนเอียง  EN: to tilt

Japanese-English: EDICT Dictionary
いた家運[かたむいたかうん, katamuitakaun] (n) fortunes on the wane (decline) [Add to Longdo]
[かたむき, katamuki] (n) (1) slope; inclination; list; (2) tendency; trend; bent; disposition; bias; (3) {math} slope (of a linear function) [Add to Longdo]
[かたむく(P);かたぶく(ok), katamuku (P); katabuku (ok)] (v5k,vi) (1) to incline toward; to slant; to lurch; to heel over; to be disposed to; to trend toward; to be prone to; (2) to go down (sun); to wane; to sink; to decline; (P) [Add to Longdo]
[かしぐ;かたぐ(ok), kashigu ; katagu (ok)] (v5g,vi) (1) (See く・1) to incline toward; to slant; to lurch; to heel over; to be disposed to; to trend toward; to be prone to; (2) (See く・2) to go down (sun); to wane; to sink; to decline [Add to Longdo]
ける[かたむける, katamukeru] (v1,vt) (1) to incline; to lean; to tip; to tilt; to slant; to bend; to list; (2) to devote oneself to; to concentrate on; to pour one's energy into; (3) to ruin; to squander; to empty; (4) to drink (alcohol); (P) [Add to Longdo]
け倒す[かたむけたおす, katamuketaosu] (v5s) to cast down; to lay low [Add to Longdo]
げる[かしげる(P);かたげる, kashigeru (P); katageru] (v1,vt) to lean; to incline; to tilt; to slant; (P) [Add to Longdo]
らか[なだらか, nadaraka] (adj-na,n) (uk) gently-sloping; gentle; easy [Add to Longdo]
れ;頽れ[なだれ, nadare] (n) (1) (れ only) sloping; slope; (2) rundown of glaze on a piece of china [Add to Longdo]
れる;雪崩れる[なだれる, nadareru] (v1,vi) to slope; to descend; to slide (snow, etc.) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
That guard tends to do everything by the book.あの警備員は何でも規則通りにする向がある。
If only I had listened to my parents!あの頃親の言うことに耳をけていたらなあ。
That teacher tends to be partial to girl students.あの先生には女子学生をえこひいきする向がある。
He is apt to get angry if you ask a lot of questions.あまりたくさん質問すると、彼は腹を立てる向がある。
Aya tends to carry things to extremes.あやは物事を極端にまで押し進める向がある。
According to a study, big women are more prone to have twins.ある研究によれば、大柄な女性は双子を生む向がより強い。
This means that houses are starting to sink, roads are breaking up and lamp-posts are leaning at crazy angles.このことは家が沈み始め、道路が裂けて街灯が途方もない角度にきつつあることを意味する。
This table is at an angle.このテーブルはいている。
This house is leaning to one side.この家はいている。
This fence leans to the left a little.この塀は少し左にいている。
This has been the trend for the past twenty years.これがこの20年間の向だった。
John tends to get angry when he doesn't have his own way.ジョンは自分の思い通りにならないと腹を立てる向がある。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かたむく, katamuku] sich_neigen [Add to Longdo]
ける[かたむける, katamukeru] -neigen [Add to Longdo]
[けいとう, keitou] sich_widmen, aufgehen_in [Add to Longdo]
[けいこう, keikou] Tendenz, Neigung, -Hang [Add to Longdo]
[けいしゃ, keisha] Neigung, Gefaelle [Add to Longdo]
[けいちょう, keichou] jemandem_zuhoeren, jemanden_anhoeren [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top