ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -傲-, *傲*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[傲, ào, ㄠˋ] proud, haughty, overbearing
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  敖 [áo, ㄠˊ]
Etymology: [pictophonetic] person, Rank: 1960

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ào, ㄠˋ, ] proud; overbearing; insolent; arrogant, #5,966 [Add to Longdo]
[jiāo ào, ㄐㄧㄠ ㄠˋ, / ] arrogant; conceited; full of oneself; proud, #4,689 [Add to Longdo]
[gāo ào, ㄍㄠ ㄠˋ, ] arrogant, #16,910 [Add to Longdo]
[ào màn, ㄠˋ ㄇㄢˋ, ] arrogant; haughty, #18,315 [Add to Longdo]
[ào rán, ㄠˋ ㄖㄢˊ, ] loftily; proudly; unyieldingly, #31,837 [Add to Longdo]
[ào qì, ㄠˋ ㄑㄧˋ, / ] air of arrogance; haughtiness, #33,819 [Add to Longdo]
[ào shì, ㄠˋ ㄕˋ, / ] turn up one's nose; show disdain for; regard superciliously, #36,043 [Add to Longdo]
[zì ào, ㄗˋ ㄠˋ, ] arrogance; proud of sth, #38,311 [Add to Longdo]
[kuáng ào, ㄎㄨㄤˊ ㄠˋ, ] domineering; haughty, #49,031 [Add to Longdo]
[ào gǔ, ㄠˋ ㄍㄨˇ, ] lofty and unyielding character, #55,540 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ごうがん, gougan] (adj-na,n) haughtiness; pride [Add to Longdo]
岸不遜[ごうがんふそん, gouganfuson] (n) arrogance [Add to Longdo]
岸無礼[ごうがんぶれい, gouganburei] (n) arrogance [Add to Longdo]
然;慠然(oK)[ごうぜん, gouzen] (adj-t,adv-to) (arch) proud; arrogant; haughty [Add to Longdo]
慢;ごう慢;強慢(iK)[ごうまん, gouman] (adj-na,n) pride; haughtiness; arrogance; insolence; hubris [Add to Longdo]
慢不遜[ごうまんふそん, goumanfuson] (adj-na) haughty; arrogant; overbearing [Add to Longdo]
慢無礼[ごうまんぶれい, goumanburei] (n) (arrogance and) insolence [Add to Longdo]
[ごうきょ, goukyo] (n) arrogance [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
That lady is haughty to a great degree.あの婦人はひどく慢だ。
The hostess couldn't possibly put up with his arrogance.その女性の司会者は彼の慢さがどうしても我慢できなかった。
The hostess couldn't possibly tolerate his arrogance.その女性幹事は彼の慢さにどうしても我慢できなかった。
The hostess couldn't possibly put up with his arrogance.その彼女の司会者は彼の慢さがどうしても我慢できなかった。
I can not stand his arrogance any longer.私は彼の慢さにこれ以上我慢できない。
I can't stand his arrogance any longer.私は彼の慢さにもうこれ以上我慢できない。
I cannot put up with his arrogance.私は彼の慢な態度が我慢できない。
It is his laziness that he must overcome.彼が直さなければならないのはその慢さだ。
I can't do with his arrogance.彼の慢さには我慢できない。
I get mad at his arrogance.彼の慢さは頭に来るよ。
He is very clever and is not proud either.彼はとても頭がいいが慢ではない。
He is arrogant toward us.彼は我々に対し慢だ。

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top