ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -傑-, *傑*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[傑, jié, ㄐㄧㄝˊ] hero; heroic, outstanding
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  桀 [jié, ㄐㄧㄝˊ]
Etymology: [pictophonetic] person

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jié, ㄐㄧㄝˊ, / ] hero; heroic, #4,844 [Add to Longdo]
杰出[jié chū, ㄐㄧㄝˊ ㄔㄨ, / ] illustrious, #8,122 [Add to Longdo]
杰作[jié zuò, ㄐㄧㄝˊ ㄗㄨㄛˋ, / ] masterpiece, #16,724 [Add to Longdo]
豪杰[háo jié, ㄏㄠˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] hero; towering figure, #27,833 [Add to Longdo]
费卢杰[Fèi lú jié, ㄈㄟˋ ㄌㄨˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] Fallujah, Iraqi city on Euphrates, #28,572 [Add to Longdo]
俊杰[jùn jié, ㄐㄩㄣˋ ㄐㄧㄝˊ, / ] elite; outstanding talent; genius, #35,522 [Add to Longdo]
罗杰斯[Luó jié sī, ㄌㄨㄛˊ ㄐㄧㄝˊ ㄙ, / ] Rogers, #36,685 [Add to Longdo]
人杰[rén jié, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] outstanding talent; wise and able person; illustrious individual, #41,449 [Add to Longdo]
罗杰[Luó jié, ㄌㄨㄛˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] Roger, #41,977 [Add to Longdo]
人杰地灵[rén jié dì líng, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄝˊ ㄉㄧˋ ㄌㄧㄥˊ, / ] illustrious hero, spirit of the place (成语 saw); a place derives reflected glory from an illustrious son, #56,410 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[けっさく, kessaku] (adj-na,n) (1) masterpiece; best work; (2) blunder (with sarcastic tone); boner; (P) [Add to Longdo]
作揃い[けっさくぞろい, kessakuzoroi] (n) full array of masterpieces [Add to Longdo]
[けっし, kesshi] (n) hero; great man [Add to Longdo]
[けっしゅつ, kesshutsu] (n,vs) excel; foremost; (P) [Add to Longdo]
[けつじん, ketsujin] (n) outstanding person [Add to Longdo]
[けつぶつ, ketsubutsu] (n) great man; heroic figure; remarkable character [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
That painting is a masterpiece of impressionist art.あの絵画は印象派美術の作である。
This symphony is a real masterpiece.この交響曲は真の作だ。
This book is his best effort to date.この本は現在のところ彼の最高作だ。
This book counts among the best of his work.この本は彼の最高作の一つとみなされている。
This conversation is a masterpiece.この話は作だ。
This is my best work to date.これが現在までの私の最高作です。
He was surprised to find the great artist's masterpiece hung on the wall upside down.その偉大な画家の作が壁にさかさまにかかっているを見て、彼は驚いた。
The millionaire intended to purchase the masterpiece regardless of cost.その大富豪は費用には関係なくその作を購入するつもりだった。
They are great masterpieces of European art.それらはヨーロッパ芸術の偉大な作だ。
Turner stands out among the painters of his time.ターナーは同時代の画家の中でも出している。
The millionaire insisted on acquiring the masterpiece no matter how much it cost.たとえいくらかかろうともその作は手に入れると、その大富豪は言い張った。
Among modern novels, this is the best.近代小説の中でこれが最高作だ。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[けつ, ketsu] HERVORRAGEN [Add to Longdo]
[けっさく, kessaku] Meisterwerk [Add to Longdo]
[けっしゅつ, kesshutsu] hervorragen, herausragen [Add to Longdo]
[けつぶつ, ketsubutsu] grosser_Mann, herausragende_Figur [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top