ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -偉-, *偉*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[偉, wěi, ㄨㄟˇ] great, imposing; extraordinary
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  韋 [wéi, ㄨㄟˊ]
Etymology: [pictophonetic] person

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wěi, ㄨㄟˇ, / ] big; large; great, #7,614 [Add to Longdo]
伟大[wěi dà, ㄨㄟˇ ㄉㄚˋ, / ] great; mighty; large, #1,610 [Add to Longdo]
宏伟[hóng wěi, ㄏㄨㄥˊ ㄨㄟˇ, / ] grand; imposing; magnificent, #11,325 [Add to Longdo]
伟人[wěi rén, ㄨㄟˇ ㄖㄣˊ, / ] great person, #18,648 [Add to Longdo]
雄伟[xióng wěi, ㄒㄩㄥˊ ㄨㄟˇ, / ] grand, #21,209 [Add to Longdo]
伟业[wěi yè, ㄨㄟˇ ㄧㄝˋ, / ] exploit; great undertaking, #22,629 [Add to Longdo]
伟哥[wěi gē, ㄨㄟˇ ㄍㄜ, / ] Viagra (male impotence drug), #24,674 [Add to Longdo]
丰功伟绩[fēng gōng wěi jì, ㄈㄥ ㄍㄨㄥ ㄨㄟˇ ㄐㄧˋ, / ] glorious achievement (成语 saw), #37,265 [Add to Longdo]
魁伟[kuí wěi, ㄎㄨㄟˊ ㄨㄟˇ, / ] big and strong, #71,477 [Add to Longdo]
伟绩[wěi jì, ㄨㄟˇ ㄐㄧˋ, / ] great acts, #109,531 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[い, i] (adj-na,n) greatness [Add to Longdo]
;豪[えら, era] (pref) tremendous; huge [Add to Longdo]
い(P);豪い[えらい, erai] (adj-i) (1) great; excellent; admirable; remarkable; distinguished; important; celebrated; famous; eminent; (2) (uk) awful; terrible; (P) [Add to Longdo]
いさん[えらいさん, eraisan] (n) (col) (See おいさん,お方) big shot; higher-ups [Add to Longdo]
いですね[えらいですね, eraidesune] (exp) (uk) good!; great! [Add to Longdo]
い人[えらいひと, eraihito] (n) celebrated personage; big-wig; person in a high position [Add to Longdo]
がる[えらがる, eragaru] (v5r,vi) to be conceited; to think highly of oneself [Add to Longdo]
そう[えらそう, erasou] (adj-na) self-important; important-looking; proud [Add to Longdo]
そうな風[えらそうなふう, erasounafuu] (n) air of importance [Add to Longdo]
ぶる[えらぶる, eraburu] (v5r) (See がる) to put on airs; to swagger; to act self-importantly [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Judging from what you say, he must be a great writer.あなたの言葉から判断すると、彼は大な作家に違いない。
Look at the big shot.あのい坊さんを見ろよ。
Everybody in that company is either a vice-president or a senior vice-president; they're all chiefs and no Indians.あの会社はみんなおいさんの肩書きばかりで、船頭多くて船進まずだ。
It was said that a great poet had resided here.ある大な詩人がここに住んでいたと言われていた。
Nothing great was ever achieved without enthusiasm.いまだかつて大なもので熱烈な精神なくして成し遂げられたものは何もない。
The great Roman hero, Julius Caesar, was assassinated.かのローマの大な英雄、つまりシーザーは暗殺されたのです。
This is how the great empire came into existence.こうしてその大な帝国が生まれた。
We cannot respect such a great man too much.このような大な人はいくら尊敬してもしすぎることはない。
This monument is in memory of a great statesman.この記念碑はある大な政治家を記念したものだ。
This town gave to great men.この町から人が出た。
This town gave birth to several great men.この町から数人の人が出た。
This is a great invention in a way.これはある意味では大な発明だ。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[えらい, erai] -gross, bedeutend, hervorragend, beruehmt [Add to Longdo]
丈夫[いじょうふ, ijoufu] grosser_Mann, grosser_Geist [Add to Longdo]
[いじん, ijin] grosser_Mann, grosser_Geist [Add to Longdo]
[いくん, ikun] grosse_Verdienste, hervorragende_Verdienste [Add to Longdo]
[いだい, idai] -gross, maechtig, gewaltig [Add to Longdo]
[いさい, isai] grosser_Mann, grosses_Talent [Add to Longdo]
[いぎょう, igyou] bedeutende_Leistung-Tat, hervorragende_Leistung-Tat [Add to Longdo]
[いかん, ikan] herrlicher_Anblick, grossartiger_Anblick [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top