ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

借口

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -借口-, *借口*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
借口[jiè kǒu, ㄐㄧㄝˋ ㄎㄡˇ, ] excuse; pretext, #6,141 [Add to Longdo]
借口[zhǎo jiè kǒu, ㄓㄠˇ ㄐㄧㄝˋ ㄎㄡˇ, ] to look for a pretext, #21,409 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I could think of a lot of reasons why i shouldn't have dinner with you.[CN] 我有很多借口可以拒绝和你共进晚餐 The Mask of Dimitrios (1944)
All of which is as clever a reply to an accusation of murder as one could wish for.[CN] 所有这些都是为了掩盖谋杀罪名 而编造出来的借口 The Mask of Dimitrios (1944)
And the people I go with now don't use a kiss as an excuse to sock each other.[CN] 我现在交往的人不会以亲吻为借口而打架 The Blue Dahlia (1946)
That's a perfect excuse. There was no other safe big enough.[CN] 这是一个很好的借口 而且别的地方没有这么大的保险箱 Ninotchka (1939)
"The cat who has cream on his whiskers had better find good excuses."[CN] 胡子上粘有油的猫 最好可以找到好的借口 Ninotchka (1939)
Darling, don't waste any more time with excuses.[CN] 亲爱的 别再找借口浪费时间了 To Be or Not to Be (1942)
-His car's very old. -So is his story.[CN] 一他的车子很旧 一那是他的借口 The Awful Truth (1937)
People stopped believing that ages ago.[CN] 很多年前 人们就不相信这种借口 The Awful Truth (1937)
The only excuse I can offer is that I've become boorish through living alone.[CN] 对此 我只有一个借口 单身生活使我变成了粗鲁的乡巴佬 Rebecca (1940)
He's always got something to say.[CN] 他总是有借口 Bordertown (1935)
Now, that's a fine excuse. Arrest him, too.[CN] 那是个好借口 那也要逮捕他 To Be or Not to Be (1942)
Keep on drinking that and you won't need an excuse.[CN] 一直这么喝你需要什么借口 The Blue Dahlia (1946)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top