ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

候補

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -候補-, *候補*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
候补[hòu bǔ, ㄏㄡˋ ㄅㄨˇ, / ] to wait to fill a vacancy; a reserve candidate, #31,893 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
候補[こうほ, kouho] (n) (1) candidate; contender; prospect; pick; choice; list; (2) candidacy; candidature; nomination; (P) [Add to Longdo]
候補デスクリプタ[こうほデスクリプタ, kouho desukuriputa] (n) {comp} candidate descriptor [Add to Longdo]
候補[こうほしゃ, kouhosha] (n) candidate; applicant [Add to Longdo]
候補者を立てる[こうほしゃをたてる, kouhoshawotateru] (exp,v1) to put up a candidate [Add to Longdo]
候補者名簿[こうほしゃめいぼ, kouhoshameibo] (n) list of candidates; slate; list of nominees [Add to Longdo]
候補[こうほせい, kouhosei] (n) cadet [Add to Longdo]
候補[こうほち, kouhochi] (n) proposed site; site chosen [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The two candidates are struggling for mastery.2人の候補者が首位を争っている。
Three candidates ran for President and he was elected.3人の候補者が大統領に立候補して、彼が選ばれた。
That candidate stands for free trade.あの候補者は自由貿易の擁護者である。
Jim Waller is a strong candidate for the post of sales manager.ジム・ウォラーが営業部長のポストの有力候補です。
Mr Smith is a candidate for mayor.スミス氏は市長候補である。
The candidate waved his hand to whomever he saw.その候補者は会う人ごとに手を振った。
The candidate is running for mayor.その候補者は市長に立候補している。
The candidate is the kind of person that we can look up to.その候補者は私達が尊敬できるような人です。
The candidate handed out a great amount of money in the election.その候補者は選挙で大金をばらまいた。
The candidate was disappointed at the outcome of the election.その候補者は選挙の結果に落胆した。
The independent candidate took the abortion issue off his platform.その無所属候補者は中絶問題を公約からはずしました。
The eloquent campaigner was elected hands down.その雄弁な候補者は選挙に楽勝した。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Just the men standing on them.[JA] 1人の男が立候補したんだ Election Day (2016)
Heh.[CN] 但我的確是個不錯的候補 A Few Good Men (2010)
At 260 pounds, people are talking about him like he's the next great American heavyweight champion.[JA] 体重260ポンドの巨漢は 未来の世界ヘビー級 チャンピオン候補 CounterPunch (2017)
He was chosen as her ideal candidate.[JA] 彼は彼女の理想的な 候補に選ばれた The Mummy (2017)
I read the other candidates, they're not even close to Yuzu Hanaki in terms of content or sales.[JA] ほかの候補作も読んだけども 内容 売り上げともに 花木ゆずの足元にも及ばない Appeal (2017)
You think I'm bothered? Resign then. I'll have 50 mugs lined up to do your job by lunchtime.[JA] お前の代役候補なら 昼までに50人は集まる Sexy Rollercoasters (2017)
With three candidates for my cabinet --[JA] 3人の閣僚候補を 持ってね The Flag House (2017)
Three candidates i would never consider[JA] 3人の候補者は どの役職にも The Flag House (2017)
So, am I back to being valedictorian?[JA] 卒業生総代の候補に 戻れました? Feed (2017)
The sooner they know, the sooner they can pick another candidate.[JA] 彼らがすぐに知るほど、 彼らができるだけ早く 別の候補を選ぶ。 11:00 p.m.-12:00 p.m. (2017)
All right, I'll think of some place to go.[JA] ちょっと じゃあ 候補 出すから Bye Bye Mr. Perfect (2016)
Look, two of my best players are on the injured reserve list.[CN] 我最好的兩個球員都受傷候補 No Pain No Gain (2012)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
候補デスクリプタ[こうほデスクリプタ, kouho desukuriputa] candidate descriptor [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
候補[こうほしゃ, kouhosha] Kandidat [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top