ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

候所

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -候所-, *候所*
Japanese-English: EDICT Dictionary
候所[そうろうところ, souroutokoro] (exp) .. but [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then he becomes a big, white fermented meat bobber bubbling up on the surface for all to see.[CN] 这样尸体就会变成又白又太的浮标浮上来 到时候所有人都能看到了 The Revenant (2009)
The expression of someone falling from a high place is exceptional, no?[CN] 期望越高 当它崩塌的时候所带来的绝望就会更大吧 One Piece: Strong World (2009)
Was everything OK when you got back?[CN] 你回来的时候所有事都还好吗 Was everything OK when you got back? The Vast Abyss (2013)
Usually a case of malignant narcissism brought on during childhood.[CN] 通常恐怖行为思想都是小时候所受的影响 Team America: World Police (2004)
It'll be embarrassing enough telling people and even worse at the last minute.[CN] 不然到时候所有人都会 笑话我们甚至会更糟糕. A Spot of Bother (2009)
That's what happens when the Coast Guard rescues you with just your clothes on your back.[CN] 在海岸警卫队援救你的时候所发生 你的衣服都漂到你身后去了 Mucked Up (2010)
I prepare to leave, on this parchment, my testimony... as to the wondrous and terrible events that I witnessed in my youth... towardstheendoftheyear of our Lord, 1 327.[CN] ...我打算离去的时候留下这张羊皮纸,我的证言... ...关于我年轻的时候所看到的奇异和可怕的事情... ...在公元1327年的年末. The Name of the Rose (1986)
I am the best goddamn pilot you're ever going to meet.[CN] 我是你以往任何时候所遇到过的 最顶尖的飞行员 I am the best goddam pilot you're ever gonna meet! Six Days Seven Nights (1998)
I'll have everything at the hotel by 1:00. You're not worried about me, señor?[CN] 一点的时候所有的东西都会做好送到酒店 你不是在担心我吧,先生? Save the Tiger (1973)
But it'll be the first thing she sees when she gets back.[CN] 但是这将是她回来的时候所看见的第一件东西 Once Upon a Time in the West (1968)
And try to make it up to you[CN] 来补偿我年轻的时候所犯的过失 The Five Billion Dollar Legacy (1970)
It'll go to the Internet edition and then all media outlets will have to come through us directly for details.[CN] 会通过网络版... ...然后到时候所有的媒体 会马上通过我们来了解详情 The Bounty Hunter (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top