ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -倍-, *倍*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[倍, bèi, ㄅㄟˋ] to double; to increase or multiply
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  咅 [pǒu, ㄆㄡˇ]
Etymology: -, Rank: 1392

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bèi, ㄅㄟˋ, ] (two, three etc) -fold; times (multiplier); double; to increase or multiply, #1,005 [Add to Longdo]
[jiā bèi, ㄐㄧㄚ ㄅㄟˋ, ] to double (output); to redouble (efforts), #14,242 [Add to Longdo]
[bǎi bèi, ㄅㄞˇ ㄅㄟˋ, ] a hundredfold; a hundred times, #18,626 [Add to Longdo]
[shuāng bèi, ㄕㄨㄤ ㄅㄟˋ, / ] twofold; double, #19,861 [Add to Longdo]
[bèi zēng, ㄅㄟˋ ㄗㄥ, ] to double; to redouble; to increase many times over; to multiply by a factor; multiplication, #20,261 [Add to Longdo]
[bèi shù, ㄅㄟˋ ㄕㄨˋ, / ] multiple, #21,806 [Add to Longdo]
[Ān bèi, ㄢ ㄅㄟˋ, ] Japanese surname Abe, #21,860 [Add to Longdo]
晋三[Ān bèi Jìn sān, ㄢ ㄅㄟˋ ㄐㄧㄣˋ ㄙㄢ, / ] ABE Shinzou, Japanese prime minister from 2006, #30,898 [Add to Longdo]
每逢佳节思亲[měi féng jiā jié bèi sī qīn, ㄇㄟˇ ㄈㄥˊ ㄐㄧㄚ ㄐㄧㄝˊ ㄅㄟˋ ㄙ ㄑㄧㄣ, / ] doubly homesick for our dear ones at each festive day (Tang poet Wang Wei's 王維|王维 remembering his brother), #71,185 [Add to Longdo]
[dān bèi tǐ, ㄉㄢ ㄅㄟˋ ㄊㄧˇ, / ] haploid (single chromosome), #79,072 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ばい, bai] (n) เท่า(ลักษณนาม)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ばい, bai] (n) (1) twice; double; (suf) (2) times; -fold; (P) [Add to Longdo]
する[ばいする, baisuru] (vs-s,vi) (1) to double; (2) to increase [Add to Longdo]
にして返す[ばいにしてかえす, bainishitekaesu] (exp,v5s) (1) to repay double the original amount; (2) (following a number x) to repay x times the original amount [Add to Longdo]
にする[ばいにする, bainisuru] (exp,vs-i) to double [Add to Longdo]
クロック技術[ばいクロックぎじゅつ, bai kurokku gijutsu] (n) {comp} clock-doubling technology [Add to Longdo]
パルス記録[ばいパルスきろく, bai parusu kiroku] (n) {comp} double-pulse recording [Add to Longdo]
[ばいおん, baion] (n) overtone; harmonic [Add to Longdo]
[ばいか, baika] (n,vs) doubling; (P) [Add to Longdo]
[ばいかく, baikaku] (n) {comp} double size of character [Add to Longdo]
[ばいがく, baigaku] (n) double amount [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Ten dimes are equal to one dollar.10セントの10は1ドルである。
These were twice as many university applicants in 1992 as in 1982.1992年には、大学志願者の数は1982年の2となった。
By the year 2020, the population of this city will have doubled.2020年までには、この市の人口は増しているだろう。
Twice two is four.2の2は4です。
Four times five is twenty.5の4は20である。
I have five copies, but I need twice as many.5部はあるがその2の部数欲しい。
Eight is the double of four.8は4の2です。
A is 5 times as long as B.AはBの5の長さがある。
Asia is roughly four times the size of Europe.アジアはヨーロッパのほぼ4の大きさである。
Your car is three times as big as this one.あなたの車はこの車の3の大きさです。
You are richer than I am because your pay is double my pay.あなたは給料が私の2なので、私よりもお金持ちです。
You are twice as strong as I.あなたは私の2の力がある。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
パルス記録[ばいぱるすきろく, baiparusukiroku] double-pulse recording [Add to Longdo]
[ばいすう, baisuu] multiple [Add to Longdo]
精度[ばいせいど, baiseido] double-precision [Add to Longdo]
精度浮動小数点[ばいせいどふどうしょうすうてん, baiseidofudoushousuuten] double precision floating point [Add to Longdo]
[ばいそく, baisoku] speed (of CD ROM drives) [Add to Longdo]
長レジスタ[ばいちょうレジスタ, baichou rejisuta] double length register, double register [Add to Longdo]
長語[ばいちょうご, baichougo] doubleword [Add to Longdo]
幅文字[ばいはばもじ, baihabamoji] double width character [Add to Longdo]
密度[ばいひみつ, baihimitsu] double density [Add to Longdo]
[ばいりつ, bairitsu] scale factor, scaling factor [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ばい, bai] (Suffix [Add to Longdo]
[ばい, bai] DOPPELT, ZWEIFACH, ZWEIMAL, (Suffix [Add to Longdo]
[ばい, bai] doppelt, zweifach, -mal, (Suff. [Add to Longdo]
にする[ばいにする, bainisuru] verdoppeln [Add to Longdo]
[ばいか, baika] Verdoppelung [Add to Longdo]
[ばいりつ, bairitsu] Vergroesserung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top