ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -倉-, *倉*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[倉, cāng, ㄘㄤ] granary, barn; cabin, berth
Radical: , Decomposition:   人 [rén, ㄖㄣˊ]    户 [, ㄏㄨˋ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]
Etymology: [ideographic] A granary with a roof 人, door 户, and foundation 口

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cāng, ㄘㄤ, / ] barn; granary; storehouse; cabin; hold (in ship), #2,464 [Add to Longdo]
仓库[cāng kù, ㄘㄤ ㄎㄨˋ, / ] depot; storehouse; warehouse, #6,224 [Add to Longdo]
仓储[cāng chǔ, ㄘㄤ ㄔㄨˇ, / ] storage (of grains, good etc) in a specialized warehouse, #16,352 [Add to Longdo]
仓促[cāng cù, ㄘㄤ ㄘㄨˋ, / ] hurried, #18,445 [Add to Longdo]
仓皇[cāng huáng, ㄘㄤ ㄏㄨㄤˊ, / ] in a panic; flurried, #31,087 [Add to Longdo]
粮仓[liáng cāng, ㄌㄧㄤˊ ㄘㄤ, / ] granary; barn; fig. bread basket (of fertile agricultural land), #34,506 [Add to Longdo]
仓鼠[cāng shǔ, ㄘㄤ ㄕㄨˇ, / ] hamster, #38,446 [Add to Longdo]
太仓[Tài cāng, ㄊㄞˋ ㄘㄤ, / ] (N) Taicang (city in Jiangsu), #41,774 [Add to Longdo]
货仓[huò cāng, ㄏㄨㄛˋ ㄘㄤ, / ] a warehouse, #67,786 [Add to Longdo]
仓颉[Cāng Jié, ㄘㄤ ㄐㄧㄝˊ, / ] Cang Jie, legendary scribe of the Yellow Emperor and creator of Chinese writing; Cangjie input method; also pr. Cang1 Xie2, #68,063 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[くらに, kurani] (n) warehouse goods [Add to Longdo]
[そうこ, souko] (n) storehouse; warehouse; godown; (P) [Add to Longdo]
庫に納める[そうこにおさめる, soukoniosameru] (v1) to store in a warehouse [Add to Longdo]
庫会社[そうこがいしゃ, soukogaisha] (n) warehousing company [Add to Longdo]
庫業[そうこぎょう, soukogyou] (n) warehousing business [Add to Longdo]
庫番[そうこばん, soukoban] (n) warehouseman; storekeeper [Add to Longdo]
皇;蒼惶[そうこう, soukou] (adj-na,n) hurry; bustle [Add to Longdo]
[くらぬし, kuranushi] (n) warehouse owner [Add to Longdo]
出し;蔵出し[くらだし, kuradashi] (n,vs) releasing stored goods; delivery (of goods from a storehouse) [Add to Longdo]
卒;草卒;怱卒[そうそつ, sousotsu] (adj-na) sudden; hurried; busy; precipitate; abrupt [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The warehouse was a front for drug traffickers.その庫は麻薬密売者の隠れみのだった。
Which train takes us to Kamakura?どの電車に乗れば鎌に行きますか。
Because the store is so small, he has to wear many different hats, from accountant to stockboy.何しろ小さい店なので、彼は会計係から庫係まで多くの仕事を一手にこなさなければならない。
I have lived in Kamakura for twelve years.に住んで12年になる。
Kamakura is a place noted in connection with the Genji family.は源氏ゆかりの地です。
You had a phone call from Mr Takakura.さんから電話があったわよ。 [F]
Mr Ken Takakura just isn't used to his new job.謙は新しい仕事になれてなかった。
We'll stop at the New Osaka Hotel and pick up Mr Takakura.私達は、新大阪ホテルへ寄って、高さんをお連れしましょう。
Put the car into the garage.車を庫に入れなさい。
The warehouse was empty except for a piece of furniture.庫には家具が一つの他には何もなかった。
Who was it that forgot to lock the door of the warehouse?庫の鍵を掛け忘れたのはいったい誰ですか。
Mr Miyake showed me lots of places during my stay in Kurashiki.敷滞在中に三宅君がいろんな場所を案内してくれたよ。 [M]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[くら, kura] Speicher, Magazin, Lagerhaus [Add to Longdo]
[そうこ, souko] Speicher, Magazin, Lagerhaus [Add to Longdo]
[くらに, kurani] Lagerware, Lagergut [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top