ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -修-, *修*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[修, xiū, ㄒㄧㄡ] to study; to repair; to decorate; to cultivate
Radical: , Decomposition:   攸 [yōu, ㄧㄡ]  彡 [shān, ㄕㄢ]
Etymology: [pictophonetic] hair, Rank: 740

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiū, ㄒㄧㄡ, ] to decorate; to embellish; to repair; to build; to study; to write; to cultivate, #2,064 [Add to Longdo]
[xiū gǎi, ㄒㄧㄡ ㄍㄞˇ, ] amend; alter, #2,635 [Add to Longdo]
[zhuāng xiū, ㄓㄨㄤ ㄒㄧㄡ, / ] to decorate; interior decoration; to fit up; to renovate, #3,041 [Add to Longdo]
[wéi xiū, ㄨㄟˊ ㄒㄧㄡ, / ] maintenance (of equipment); to protect and maintain, #3,421 [Add to Longdo]
[xiū fù, ㄒㄧㄡ ㄈㄨˋ, / ] restoration, #4,497 [Add to Longdo]
[xiū jiàn, ㄒㄧㄡ ㄐㄧㄢˋ, ] to build; to construct, #5,837 [Add to Longdo]
[xiū dìng, ㄒㄧㄡ ㄉㄧㄥˋ, / ] revise, #5,907 [Add to Longdo]
[xiū zhèng, ㄒㄧㄡ ㄓㄥˋ, ] to revise; to amend, #7,417 [Add to Longdo]
[xiū liàn, ㄒㄧㄡ ㄌㄧㄢˋ, / ] (of Taoists) practise austerities; practise asceticism, #7,762 [Add to Longdo]
[xiū lǐ, ㄒㄧㄡ ㄌㄧˇ, ] repair; perform maintenance; to overhaul; to fix, #7,792 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[しゅうせい, shuusei] (n) แก้ไข

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[しゅうしょく, shuushoku] (n, vt) การตกแต่ง,แต่ง(เรื่อง),เสริมเติมแต่ง(เนื้อหา,เรื่องเล่า)
[しゅうり, shuuri] (vt) ซ่อม,ปรับปรุง
[しゅうり, shuuri] การซ่อม

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
まる[おさまる, osamaru] TH: ควบคุมตนเอง  EN: to govern oneself
まる[おさまる, osamaru] TH: ดูแลตนเองเป็นอย่างดี  EN: to conduct oneself well

Japanese-English: EDICT Dictionary
まる[おさまる, osamaru] (v5r,vi) to govern oneself; to conduct oneself well [Add to Longdo]
める[おさめる, osameru] (v1,vt) (1) to study; to complete (a course); to cultivate; to master; (2) to order (one's life); (3) to repair (a fault one has committed); (P) [Add to Longdo]
[しゅういん, shuuin] (n) friary [Add to Longdo]
院長[しゅういんちょう, shuuinchou] (n) prelate; prior; abbot [Add to Longdo]
[しゅうえい, shuuei] (n,vs) building work [Add to Longdo]
[しゅうかい, shuukai] (n,vs) personal reformation [Add to Longdo]
[しゅうがく, shuugaku] (n,vs) learning [Add to Longdo]
学旅行[しゅうがくりょこう, shuugakuryokou] (n) excursion; field trip; school trip; (P) [Add to Longdo]
[しゅうぎょう(P);しゅぎょう, shuugyou (P); shugyou] (n,vs) pursuit of knowledge; studying; learning; training; completing a course; (P) [Add to Longdo]
業年限[しゅうぎょうねんげん, shuugyounengen] (n) length of the course of study [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Road under Repair."「道路理中」<掲示>。 [Notice]
I had hoped to got another 50,000 miles out of my car, but it gave up the ghost on the expressway and it would cost too much to fix it.あと50000マイルほど走行距離を出してみたかったのだが、高速道路で故障してしまった。理となるとえらく金がかかってとても無理だろう。
The house is very old. It needs repairing before you sell it.あの家はとても古い。売る前に繕が必要だ。
I had my camera repaired at that shop.あの店でカメラを理して貰った。
U.S. revisionists take a hard-line approach to Japanese relations.アメリカの正論主義者は日本との関係について強硬な態度をとっています。
Those mechanics are paid as much as ten thousand yen per hour.あれらの理工たちは時給一万円ももらっている。
Our car is being repaired at the auto shop.うちの車は自動車工場で理中だ。
Our telephone is out of order so I shall have it repaired.うちの電話は故障だ。繕してもらわないと。
Why don't you have your motorcycle fixed up?オートバイを理してもらいなさいよ。
I'll have to have my camera repaired.カメラを理に出さねばならない。
Cookie's house is under repair.クッキーの家は理中だ。
I want to have this cassette recorder fixed.このカセットレコーダーを理してもらいたい。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[しゅうしょく, shuushoku] modifier, modification or qualification [Add to Longdo]
飾されたデータ名[しゅうしょくされたデータめい, shuushokusareta de-ta mei] qualified data-name [Add to Longdo]
飾キー[しゅうしょく, shuushoku] attribute key [Add to Longdo]
飾語[しゅうしょくご, shuushokugo] qualifier [Add to Longdo]
飾子[しゅうしょくし, shuushokushi] modifier, qualifier [Add to Longdo]
整版[しゅうせいはん, shuuseihan] revised version [Add to Longdo]
[しゅうせい, shuusei] fix (vs), correction, amendment [Add to Longdo]
正モード[しゅうせいモード, shuusei mo-do] modification mode [Add to Longdo]
正時間[すうせいじかん, suuseijikan] modification time (of a file, e.g.) [Add to Longdo]
正版[しゅうせいばん, shuuseiban] revised version [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
まる[おさまる, osamaru] sich_beherrschen [Add to Longdo]
める[おさめる, osameru] studieren, beherrschen [Add to Longdo]
[しゅうぎょう, shuugyou] Praktikum, Lehre, Ausbildung [Add to Longdo]
[しゅうせい, shuusei] Verbesserung, Abaenderung, Retusche [Add to Longdo]
[しゅうり, shuuri] reparieren [Add to Longdo]
[しゅうれん, shuuren] Schulung, Uebung [Add to Longdo]
[しゅうぜん, shuuzen] Ausbesserung, Reparatur [Add to Longdo]
[しゅぎょう, shugyou] Schulung, Uebung [Add to Longdo]
[しゅうしょく, shuushoku] Verschoenerung, Ausschmueckung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top