ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -信-, *信*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[信, xìn, ㄒㄧㄣˋ] to trust, to believe; letter, sign
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  言 [yán, ㄧㄢˊ]
Etymology: -, Rank: 176

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xìn, ㄒㄧㄣˋ, ] letter; true; to believe; sign; evidence, #390 [Add to Longdo]
[xìn xī, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ, ] information; news; message, #383 [Add to Longdo]
[xiāng xìn, ㄒㄧㄤ ㄒㄧㄣˋ, ] be convinced (that something is true); believe; to accept sth as true, #695 [Add to Longdo]
[xìn hào, ㄒㄧㄣˋ ㄏㄠˋ, / ] signal, #2,364 [Add to Longdo]
[xìn xīn, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧㄣ, ] confidence; faith (in sb or sth), #2,499 [Add to Longdo]
[diàn xìn, ㄉㄧㄢˋ ㄒㄧㄣˋ, / ] telecommunications, #2,643 [Add to Longdo]
[xìn rèn, ㄒㄧㄣˋ ㄖㄣˋ, ] trust; have confidence in, #3,028 [Add to Longdo]
[tōng xìn, ㄊㄨㄥ ㄒㄧㄣˋ, ] to communicate, #3,080 [Add to Longdo]
[zì xìn, ㄗˋ ㄒㄧㄣˋ, ] confidence; self-confidence, #3,191 [Add to Longdo]
[xìn yòng, ㄒㄧㄣˋ ㄩㄥˋ, ] to trust; one's credit (i.e. trustworthiness); credit (i.e. possible bank loan), #3,598 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[しんねん, shinnen] (n) ความเชื่อ, Syn. 信じる

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[しんらい, shinrai] (n) ความไว้เนื้อเชื่อใจ
じる[しんじる, shinjiru] (vt) เชิ่อ
用状[しんようじょう, shinyoujou] (n) หนังสือจากธนาคารหนึ่งไปยังอีกธนาคารหนึ่ง ให้จ่ายเงินในจำนวนที่ระบุไว้แก่บุคคลที่ระบุไว้

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しん, shin] (adv,n) (1) honesty; fidelity; (2) trust; reliance; (3) (religious) faith; (ctr) (4) counter for received messages; (P) [Add to Longdo]
じようとじまいと[しんじようとしんじまいと, shinjiyoutoshinjimaito] (exp) believe it or not [Add to Longdo]
じる[しんじる, shinjiru] (v1,vt) to believe; to believe in; to place trust in; to confide in; to have faith in; (P) [Add to Longdo]
じるに至る;じるにいたる[しんじるにいたる, shinjiruniitaru] (exp,v5r) to come to believe [Add to Longdo]
じ込ます[しんじこます, shinjikomasu] (v5s) to lead to believe [Add to Longdo]
じ込む[しんじこむ, shinjikomu] (v5m) to believe implicitly; to believe firmly [Add to Longdo]
ずる[しんずる, shinzuru] (vz,vt) (See じる) to believe; to believe in; to place trust in; to confide in; to have faith in; (P) [Add to Longdo]
を置く[しんをおく, shinwooku] (exp,v5k) to put one's trust in [Add to Longdo]
を問う[しんをとう, shinwotou] (exp,v5u) to make an appeal to the confidence of [Add to Longdo]
[しんあい, shin'ai] (adj-na,n,vs) love and believe in; intimacy [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Trust me," he said.用して」と彼は言った。
He makes a religion of never wasting a penny.1銭たりともむだにしないのが彼の条だ。
Apart from a few faults, he is a trustworthy partner.2、3の欠点を別にすれば、彼は頼できるパートナーだ。
Do you still trust him after he broke his promise twice?2度までも彼は約束を破ったのにまだじるのか。
I haven't heard a word from them in over four years.4年以上も音不通だったんだよ。
Seven is believed to be a lucky number.7は幸運の数字だとじられている。
Do you believe in UFOs?UFOの存在をじていますか。
Some believe in UFOs and others do not.UFOの存在をじるものもいるし、じないものもいる。
Do you believe in UFOs?UFOをじますか。
Since you say so, I think I must believe it.あなたがそういうのだから、私はそれをじなければならない。
I can not believe you, whatever reasons you may give.あなたがどんな理由をつけようと、私はあなたの言う事をじる事が出来ません。
I can't believe I misplaced the party information and registration you sent to me.あなたからのパーティーの案内状をなくしてしまったなんて、自分でもじられません。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[しんごう, shingou] signal [Add to Longdo]
号チャネル[しんごうチャネル, shingou chaneru] signalling channel [Add to Longdo]
号プロトコル[しんごうプロトコル, shingou purotokoru] signalling protocol [Add to Longdo]
号ラベル[しんごうラベル, shingou raberu] signal label [Add to Longdo]
号リンク[しんごうリンク, shingou rinku] signalling link [Add to Longdo]
号リンクタイマー[しんごうリンクタイマー, shingou rinkutaima-] signalling link timer [Add to Longdo]
号局[しんごうきょく, shingoukyoku] signalling office [Add to Longdo]
号局コード[しんごうきょくコード, shingoukyoku ko-do] signalling office code [Add to Longdo]
号検出[しんごけんしゅつ, shingokenshutsu] signal detection [Add to Longdo]
号再生[しんごうさいせい, shingousaisei] signal regeneration [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[しん, shin] GLAUBE, VERTRAUEN [Add to Longdo]
[しん, shin] Glaube, Vertrauen [Add to Longdo]
[しんこう, shinkou] Glaube, religioese_Ueberzeugung [Add to Longdo]
[しんにん, shinnin] Vertrauen, Beglaubigung [Add to Longdo]
[しんごう, shingou] Signal [Add to Longdo]
[しんぽう, shinpou] -Glaube, Glaubensbekenntnis [Add to Longdo]
[しんねん, shinnen] Glaube, Ueberzeugung [Add to Longdo]
[しんじょう, shinjou] Glaube, Ueberzeugung, Glaubenssatz [Add to Longdo]
[しんよう, shinyou] Vertrauen [Add to Longdo]
[しんじゃ, shinja] Glaeubiger [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top