ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

保証

   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -保証-, *保証*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
资产担保证券[zī chǎn dān bǎo zhèng quàn, ㄗ ㄔㄢˇ ㄉㄢ ㄅㄠˇ ㄓㄥˋ ㄑㄩㄢˋ, / ] asset-backed security; ABS [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
保証[ほしょう, hoshou] (vt) รับรอง, รับประกัน
保証[ほしょうしょ, hoshousho] (n) ใบรับรอง, ใบรับประกัน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
保証[ほしょう, hoshou] (n) รับรอง, รับประกัน
保証[ほしょうにん, hoshounin] (n) ผู้ค้ำประกัน

Japanese-English: EDICT Dictionary
保証(P);保障(P)[ほしょう, hoshou] (n,vs) guarantee; security; assurance; pledge; warranty; (P) [Add to Longdo]
保証の限定[ほしょうのげんてい, hoshounogentei] (n) {comp} limited warranties [Add to Longdo]
保証格納域[ほしょうかくのういき, hoshoukakunouiki] (n) {comp} secure storage [Add to Longdo]
保証期間[ほしょうきかん, hoshoukikan] (n) term of guarantee; warranty period [Add to Longdo]
保証牛乳[ほしょうぎゅうにゅう, hoshougyuunyuu] (n) certified milk [Add to Longdo]
保証[ほしょうきん, hoshoukin] (n) deposit (esp. on renting a house); security money; bond payment; guarantee; (P) [Add to Longdo]
保証[ほしょうしょ, hoshousho] (n) certificate; written guarantee [Add to Longdo]
保証小切手[ほしょうこぎって, hoshoukogitte] (n) certified check; certified cheque [Add to Longdo]
保証[ほしょうにん, hoshounin] (n) guarantor; bondsman; (P) [Add to Longdo]
保証人要[ほしょうにんよう, hoshouninyou] (n) guarantor required [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
In the U.S., freedom of religion is one of the guarantees of the Bill of Rights.アメリカでは信仰の自由は権利章典で保証されていることの一つである。
There is a one-year guarantee on this toaster.このトースターには1年間の保証が付いています。
I guarantee that this information is correct.この情報が間違い無いことは私が保証します。
I'll answer for this man's honesty.この男の誠実さは保証します。
This is genuine Kutani-ware. I guarantee it.これは正真正銘の九谷焼です。私が保証いたします。
However, the guarantee is not effective at all outside the fixed form.しかし定形外ということで、全く保証が効かなかった。
I guarantee the success of the show.そのショーの成功は保証します。
The manufacturer guaranteed the new machine for 5 years.その製造業者はその新しい機械を5年間保証した。
The man assured us that she didn't commit the murder.その男は彼女が殺人を犯していないと保証した。
A 6% yield is guaranteed on the investment.その投資には6%の利回りが保証されている。
Should the word-processor go wrong, we guarantee to replace it free of charge.ワープロが万一故障したら、無料でお取り替えすることを保証します。
Some companies guarantee their workers a job for life.会社によって労働者は終身雇用を保証しているところもある。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No blame attached, you have my word.[JA] 一切責めぬぞ ワシが保証する Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
I guarantee you'll get her attention.[CN] 我保証你們能引起她的注意 Anything You Can Do (2004)
We'll have our impromptu holiday dinner, I promise. Bye.[CN] 我們還會有節日晚餐,我保証,再見 Come in, Stranger (2004)
I think we need to tell my mom. You can trust her, I promise. You didn't tell her what I told you, did you?[CN] 我想我們應該告訴我媽媽 你可以信任她,我保証 你沒有告訴她我告訴你的事吧? Come Back to Me (2004)
They're full of iron. Would you make sure they clean their plates?[CN] 它們富含鐵元素 你能保証他們全部吃光嗎? Come Back to Me (2004)
Compensated with an ion-bonded bolt carrier.[JA] イオン結合ボルトキャリアの性能は保証いたします John Wick: Chapter 2 (2017)
I believe in your talent.[JA] 才能は僕が保証しますから The Mysterious Million Yen Women (2017)
I promise you... it's unlike any other place you've ever seen.[JA] 私が保証する おまえが見たこともないような 場所だ Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
But I'm a minor, so I was told that I needed a guarantor in order to receive the prize money.[JA] (みどり) でも 未成年の私が 当選金を受け取るには 保証人が必要だって言われて Choices (2017)
Guaranteed not to melt.[JA] 溶融しないように保証されています。 Kong: Skull Island (2017)
You'll be fine, I promise. Just jump.[JA] 飛べるわよ 楽しいから保証する Power Rangers (2017)
It was because the Discovery made her think that it was guaranteed.[JA] ディスカバリーでは保証されていると 彼女に思わせているからだ The Discovery (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
保証の限定[ほしょうのげんてい, hoshounogentei] limited warranties [Add to Longdo]
保証格納域[ほしょうかくのういき, hoshoukakunouiki] secure storage [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
保証[ほしょう, hoshou] Buergschaft, Garantie, Sicherheit [Add to Longdo]
保証[ほしょうにん, hoshounin] Buerge [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top