ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

保つ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -保つ-, *保つ*
Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
保つ[たもつ, tamotsu] TH: รักษาไว้  EN: to keep
保つ[たもつ, tamotsu] TH: อนุรักษ์

Japanese-English: EDICT Dictionary
保つ[たもつ, tamotsu] (v5t,vt) to keep; to preserve; to hold; to retain; to maintain; to support; to sustain; to last; to endure; to keep well (food); to wear well; to be durable; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Mary took her beauty sleep before the big party.メアリーは大事なパーティーの前なので美容を保つのに睡眠を取った。
If you look after your clothes, they last a lot longer.衣服を大事にすれば、ずっと永く保つ
A hedge between keeps friendship green.間の垣根は友情を新鮮に保つ
What has many holes but is good for holding liquid?穴をたくさん持っていて、しかも液体を保つのに適しているのはなんだ。
You had best eat plenty of fruit to keep healthy.健康を保つためにはたくさんの果物を食べるのがよい。
I think it's necessary to sleep well to keep in good health.健康を保つためによく寝ることが必要であると思う。
The United Nations makes efforts to keep the earth in a state of peace.国連は地球の平和を保つために努力しています。
We should make every effort to maintain world peace.私たちは世界平和を保つためにあらゆる努力をすべきだ。
Would you promise to keep in touch with me?私との連絡を保つよう、お約束いただけますか。
I tried to keep my teacher at a distance.私は先生との距離を保つように努めた。
We should make every effort to maintain world peace.私達は世界平和の保つためにあらゆる努力をすべきだ。
Before we try to move up to the next level, I think we need to focus on keeping what we have.上のレベルを目指すよりも、今のレベルを保つ事の方が大事だと思います。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
保つ[たもつ, tamotsu] halten, behalten, bewahren [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top