ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -保-, *保*
Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
湿[ほしつ] (n) moisturizer
留地[ほりゅうち、horyuuchi] (n) reservation, reserve

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[保, bǎo, ㄅㄠˇ] to safeguard, to protect, to defend, to care for
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  呆 [dāi, ㄉㄞ]
Etymology: [pictophonetic] person, Rank: 266

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bǎo, ㄅㄠˇ, ] to defend; to protect; to insure or guarantee; to maintain; hold or keep; to guard; abbr. for Bulgaria, #1,001 [Add to Longdo]
[bǎo hù, ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ, / ] to defend; to protect; to safeguard, #605 [Add to Longdo]
[bǎo chí, ㄅㄠˇ ㄔˊ, ] to keep; to maintain; to hold; to preserve, #661 [Add to Longdo]
[bǎo zhèng, ㄅㄠˇ ㄓㄥˋ, / ] guarantee; to guarantee; to ensure; to safeguard; to pledge, #727 [Add to Longdo]
[bǎo zhàng, ㄅㄠˇ ㄓㄤˋ, ] to ensure; to guarantee; to safeguard, #1,025 [Add to Longdo]
[bǎo xiǎn, ㄅㄠˇ ㄒㄧㄢˇ, / ] insurance; to insure; safe; secure; be sure; be bound to, #1,292 [Add to Longdo]
[huán bǎo, ㄏㄨㄢˊ ㄅㄠˇ, / ] environmental protection, #1,803 [Add to Longdo]
[què bǎo, ㄑㄩㄝˋ ㄅㄠˇ, / ] ensure; guarantee, #1,848 [Add to Longdo]
[bǎo liú, ㄅㄠˇ ㄌㄧㄡˊ, ] to retain; to continue to have; to preserve; to maintain; to reserve; reservations; to hold back (approval or acceptance), #3,239 [Add to Longdo]
[dān bǎo, ㄉㄢ ㄅㄠˇ, / ] guarantee; vouch for, #3,789 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ほしょう, hoshou] (vt) รับรอง, รับประกัน
証書[ほしょうしょ, hoshousho] (n) ใบรับรอง, ใบรับประกัน
険料[ほけんりょう, hokenryou] (n) ค่าประกัน(ชีวิต,สุขภาพ)
険証[ほけんしょう, hokenshou] (n) บัตรประกัน เช่น บัตรประกันสุขภาพ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
存料[ほぞんりょう, hozonryou] (n) ยากันบูด, วัตถุกันเสีย
[ほぞん, hozon] (n) การสงวนรักษา
[ほしょう, hoshou] (n) รับรอง, รับประกัน
証人[ほしょうにん, hoshounin] (n) ผู้ค้ำประกัน
存血液[ほぞんけつえき, hozonketsueki] (n) เลือด(ที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกาย)
[ほしゃく, hoshaku] (n) การประกันตัว
釈金[ほしゃくきん, hoshakukin] (n) เงินประกันตัว
健室[ほけんしつ, hokenshitsu] (n) ห้องพยาบาล
湿[ほけんしつ, ho shitsu] (n) มอยเจอร์ไรเซอร์
湿[ほけんしつ, ho shitsu] (n) มอยเจอร์ไรเซอร์

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[たもつ, tamotsu] TH: รักษาไว้  EN: to keep
[たもつ, tamotsu] TH: อนุรักษ์
[ほけん, hoken] TH: การประกัน  EN: insurance

Japanese-English: EDICT Dictionary
する[ほする(P);ほうする(ok), hosuru (P); housuru (ok)] (vs-s,vt) to guarantee; (P) [Add to Longdo]
ち合う[もちあう, mochiau] (v5u) to maintain equilibrium; to share expenses [Add to Longdo]
ち続ける;ちつづける[たもちつづける, tamochitsudukeru] (v1) to maintain; to continue to have [Add to Longdo]
[たもつ, tamotsu] (v5t,vt) to keep; to preserve; to hold; to retain; to maintain; to support; to sustain; to last; to endure; to keep well (food); to wear well; to be durable; (P) [Add to Longdo]
[ほうあん, houan] (n) peace preservation; security; (P) [Add to Longdo]
[ほうあん, houan] (n) Houan era (1120.4.10-1124.4.3) [Add to Longdo]
安院[ほあんいん, hoan'in] (n) (abbr) Nuclear and Industrial Safety Agency; NISA [Add to Longdo]
安官[ほあんかん, hoankan] (n) peace officer; sheriff [Add to Longdo]
安係;安係り[ほあんがかり, hoangakari] (n) store (house) detective; security (officer) [Add to Longdo]
安処分[ほあんしょぶん, hoanshobun] (n) measures preserving law and order [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The Conservative Party won the election in 1992.1992年の選挙では守党が勝利を収めた。
Call me every few days, and in that way we can keep in touch if something happens.2、3日おきに電話して、そうすればもしなにか起きても連絡がてるから。
You are covered with a $300 deductible.300ドルの免責額の険でカバーされます。
I'm a holder of ABC Travel Insurance.ABC海外旅行障害険を持っています。
The EC countries are working out a new security pact.EC諸国は新たな安全障条約を検討中です。
WHO stands for World Health Organization.WHOとは世界健機構を表す。
To get technical information from that company, we first have to sign a non-disclosure agreement.あそこの会社から技術情報をもらうには、まず機密持契約を結ばなければいけない。
Mail for you will be held until you call for it.あなたに来た郵便物は取りに来られるまで管しておきます。
I admire you for keeping your head.あなたは冷静をった。えらい。
In the U.S., freedom of religion is one of the guarantees of the Bill of Rights.アメリカでは信仰の自由は権利章典で証されていることの一つである。
A group started a campaign to preserve rain forests.ある団体が雨林を護する運動を起こした。
Any political party is conservative in itself.いかなる政党も本質的に守的である。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[ほかん, hokan] safekeeping (vs), taking custody (charge) of, keeping [Add to Longdo]
管ファイル[ほかんファイル, hokan fairu] archive file [Add to Longdo]
[ほご, hogo] safeguard (vs), protection, lock out, lock-out [Add to Longdo]
護キー[ほごキー, hogo ki-] protection key [Add to Longdo]
護機能[ほごきのう, hogokinou] safeguard [Add to Longdo]
護装置[ほごそうち, hogosouchi] safeguard [Add to Longdo]
護用スリーブ[ほごようスリーブ, hogoyou suri-bu] protective sleeve [Add to Longdo]
護領域[ほごりょういき, hogoryouiki] protected area [Add to Longdo]
持TPDU[ほじTPDU, hoji TPDU] retained TPDU [Add to Longdo]
[ほじ, hoji] maintaining (vs), preservation, retaining [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[たもつ, tamotsu] halten, behalten, bewahren [Add to Longdo]
[ほけん, hoken] Gesundheitspflege, Hygiene [Add to Longdo]
[ほぞん, hozon] Erhaltung, Bewahrung [Add to Longdo]
守的[ほしゅてき, hoshuteki] konservativ [Add to Longdo]
育所[ほいくじょ, hoikujo] Kinderheim [Add to Longdo]
育所[ほいくじょ, hoikujo] Kinderheim [Add to Longdo]
菌者[ほきんしゃ, hokinsha] Traeger_von_Krankheitserregern [Add to Longdo]
[ほしょう, hoshou] Buergschaft, Garantie, Sicherheit [Add to Longdo]
証人[ほしょうにん, hoshounin] Buerge [Add to Longdo]
[ほご, hogo] Schutz, Erhaltung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top