ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

便宜

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -便宜-, *便宜*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
便宜[biàn yí, ㄅㄧㄢˋ ㄧˊ, 便] convenient, #2,918 [Add to Longdo]
便宜[pián yi, ㄆㄧㄢˊ ㄧ˙, 便] small advantages; to let sb off lightly; cheap; inexpensive, #2,918 [Add to Longdo]
便宜[zhàn pián yi, ㄓㄢˋ ㄆㄧㄢˊ ㄧ˙, 便 / 便] advantageous; favorable, #28,084 [Add to Longdo]
便宜[pián yi huò, ㄆㄧㄢˊ ㄧ˙ ㄏㄨㄛˋ, 便 / 便] a bargain; cheap goods, #51,906 [Add to Longdo]
便宜行事[biàn yí xíng shì, ㄅㄧㄢˋ ㄧˊ ㄒㄧㄥˊ ㄕˋ, 便] act at one's discretion; act as one sees fit, #110,388 [Add to Longdo]
便宜[tǎo pián yi, ㄊㄠˇ ㄆㄧㄢˊ ㄧ˙, 便 / 便] to look for a bargain; to seek advantage; to try to gain at expense of others, #173,796 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
便宜[べんぎ, bengi] (adj-na,n,adj-no) convenience; accommodation; advantage; expedience; (P) [Add to Longdo]
便宜を図る[べんぎをはかる, bengiwohakaru] (exp,v5r) to suit the convenience of; to accommodate [Add to Longdo]
便宜結婚[べんぎけっこん, bengikekkon] (n) marriage for convenience [Add to Longdo]
便宜主義[べんぎしゅぎ, bengishugi] (n) opportunism; expediency [Add to Longdo]
便宜[べんぎじょう, bengijou] (adv) for convenience; as a matter of convenience [Add to Longdo]
便宜置籍船[べんぎちせきせん, bengichisekisen] (n) flag-of-convenience ship; ship flying a flag of convenience [Add to Longdo]
便宜[べんぎてき, bengiteki] (adj-na) convenient; expedient; makeshift [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
In other words, the attitude of the landowners whose property the line would cross; the desirability of making detours to serve other towns and villages or to connect with other railway lines.すなわち、その路線が通る土地の所有者の意向、他の町や村の便宜をはかるために、あるいは他の路線との接続をはかるために迂回することのメリットなどである。
Television has the advantage of providing sports fans with greater convenience.テレビはスポーツファンに一層大きな便宜を与える、という長所を持っている。
The public convenience should be respected.公衆の便宜は尊重されねばならない。
It's your duty to care for your parents regardless of the inconvenience.便宜に関わらず自分の親の世話をするのは義務である。
There are many rest stops along the freeway for the convenience of travelers.旅行者の便宜をはかって高速道路沿いに多くの休憩場所がある。
Usually the id and name attributes have the same value applied. (N.B. Not because it matters if they differ but just as a matter of convenience.)普通は、id属性とname属性に同じ値を割り当てます。(訳注:異なっていても構わないが便宜上同じ値を割り当てるという事)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
便宜[べんぎ, bengi] Bequemlichkeit, Zweckmaessigkeit [Add to Longdo]
便宜[べんぎじょう, bengijou] die_Bequemlichkeit_wegen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top