ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -供-, *供*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[供, gōng, ㄍㄨㄥ] to supply, to provide for; to offer in worship
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  共 [gòng, ㄍㄨㄥˋ]
Etymology: [ideographic] A person 亻 making an offering with both hands 共; 共 also provides the pronunciation, Rank: 550

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gōng, ㄍㄨㄥ, ] offer (information etc); supply, #1,948 [Add to Longdo]
[gòng, ㄍㄨㄥˋ, ] offer; sacrificial offering; trial statement; confession, #1,948 [Add to Longdo]
[tí gōng, ㄊㄧˊ ㄍㄨㄥ, ] to supply; to provide; to furnish, #277 [Add to Longdo]
[gōng yìng, ㄍㄨㄥ ㄧㄥˋ, / ] to supply; to provide; to offer, #1,501 [Add to Longdo]
[gōng jǐ, ㄍㄨㄥ ㄐㄧˇ, / ] to furnish; to provide; supply (as in supply and demand), #5,341 [Add to Longdo]
[gōng diàn, ㄍㄨㄥ ㄉㄧㄢˋ, / ] supply electricity, #5,933 [Add to Longdo]
[gōng shuǐ, ㄍㄨㄥ ㄕㄨㄟˇ, ] to supply water, #7,029 [Add to Longdo]
[gōng qiú, ㄍㄨㄥ ㄑㄧㄡˊ, ] supply and demand (econ.), #7,525 [Add to Longdo]
[gōng xū, ㄍㄨㄥ ㄒㄩ, ] supply and demand, #8,757 [Add to Longdo]
[gōng huò, ㄍㄨㄥ ㄏㄨㄛˋ, / ] to supply goods, #10,676 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
える[そなえる, sonaeru] (vt) ถวายของเซ่นไหว้

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);伴(P);侶[とも, tomo] (n,vs) (See お・おとも) companion; follower; attendant; retinue; (P) [Add to Longdo]
[そなえ, sonae] (n) offering [Add to Longdo]
える[そなえる, sonaeru] (v1,vt) to offer; to sacrifice; to dedicate; (P) [Add to Longdo]
え餅[そなえもち, sonaemochi] (n) (See 鏡餅) offering of mochi rice cakes; mochi rice cakes used as offering [Add to Longdo]
[きょうす, kyousu] (v5s,vt) (See する) to offer; to present; to submit; to serve (a meal); to supply [Add to Longdo]
する[きょうする, kyousuru] (vs-s,vt) to offer; to present; to submit; to serve (a meal); to supply [Add to Longdo]
花;[きょうか;くげ;くうげ, kyouka ; kuge ; kuuge] (n) offering of flowers (at shrine, grave, etc.); floral tribute [Add to Longdo]
回り;廻り(oK)[ともまわり, tomomawari] (n) retinue; suite [Add to Longdo]
[くぎ, kugi] (n) sacrifice; sacrificial animal [Add to Longdo]
[きょうきゅう, kyoukyuu] (n,vs) supply; provision; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Now that I have children, I will hold out, the woman said.「子たちがいるから、私がんばるわ」とその女性は言った。 [F]
"Have the children arrived yet?" "No, none has come yet."「子達はもう来ていますか」「いいえ、まだ来ていません」
Children of age sixteen and under will not be admitted to the theatre.16歳以下の子は劇場には入場できません。
For quantities of 20 or more, we can allow you a special discount of 10% on the prices quoted.20以上の注文につきましては、見積りより10%引きの特別価格でご提します。
There were two children playing on the street.2人の子が通りで遊んでいた。
The ages of the two children put together was equivalent to that of their father.2人の子の足すと父親の年に等しかった。
Three children sat on the sofa.3人の子がソファーに座った。
Three children were playing in the park.3人の子が公園で遊んでいた。
May 5 is Children's Day.5月5日は子の日です。
Children of six and above should attend school.6歳以上の子は学校に通わなければならない。
He is a spoiled child.あいつは手に負えない子だ。
You can ask the child who's playing over there.あそこで遊んでいる子に聞いてごらんなさい。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
給停止[きょうきゅうていし, kyoukyuuteishi] outage [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[とも, tomo] Gefolge, Begleiter [Add to Longdo]
える[そなえる, sonaeru] darbringen, opfern [Add to Longdo]
[きょうよ, kyouyo] versorgen, gewaehren [Add to Longdo]
[きょうしゅつ, kyoushutsu] Lieferung [Add to Longdo]
[くもつ, kumotsu] Opfergabe [Add to Longdo]
[きょうきゅう, kyoukyuu] Angebot, Versorgung, Lieferung [Add to Longdo]
[きょうじゅつ, kyoujutsu] Aussage, Darstellung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top