ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -例-, *例*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[例, lì, ㄌㄧˋ] precedent, example, case; regulation
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  列 [liè, ㄌㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] person, Rank: 547

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lì, ㄌㄧˋ, ] example; precedent; rule; case; instance, #321 [Add to Longdo]
[bǐ lì, ㄅㄧˇ ㄌㄧˋ, ] proportion; scale, #1,234 [Add to Longdo]
[lì rú, ㄌㄧˋ ㄖㄨˊ, ] for example; for instance; such as, #2,524 [Add to Longdo]
[tiáo lì, ㄊㄧㄠˊ ㄌㄧˋ, / ] regulations; rules; code, #2,897 [Add to Longdo]
[bìng lì, ㄅㄧㄥˋ ㄌㄧˋ, ] (med.) case; occurrence of illness, #3,365 [Add to Longdo]
[àn lì, ㄢˋ ㄌㄧˋ, ] case, #5,315 [Add to Longdo]
[lì zi, ㄌㄧˋ ㄗ˙, ] case; (for) instance; example, #5,435 [Add to Longdo]
[lì wài, ㄌㄧˋ ㄨㄞˋ, ] (make an) exception, #6,331 [Add to Longdo]
[guàn lì, ㄍㄨㄢˋ ㄌㄧˋ, / ] conventional, #8,029 [Add to Longdo]
[lì xíng, ㄌㄧˋ ㄒㄧㄥˊ, ] routine, #13,311 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
えば[たとえば, tatoeba] (adv) ตัวอย่างเช่น

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[れい, rei] TH: ตัวอย่าง  EN: example
える[たとえる, tatoeru] TH: เปรียบเปรย  EN: to compare
える[たとえる, tatoeru] TH: เปรียบคล้ายกับ  EN: to liken

Japanese-English: EDICT Dictionary
[れい(P);ためし, rei (P); tameshi] (n,pref,adj-no) (1) custom; practice; habit; usual; (2) (れい only) said; aforementioned; (3) instance; example; case; illustration; usage; (4) precedent; (5) (れい only) annual; (P) [Add to Longdo]
え(P);譬え;喩え[たとえ, tatoe] (n) (1) (esp. え) example; (2) (esp. 譬え, 喩え) simile; metaphor; allegory; fable; parable; (P) [Add to Longdo]
えに言う;たとえに言う[たとえにいう, tatoeniiu] (exp,v5u) to speak metaphorically [Add to Longdo]
えば[たとえば, tatoeba] (adv) for example; e.g.; (P) [Add to Longdo]
えようもない;え様もない;え様も無い[たとえようもない, tatoeyoumonai] (exp,adj-i) beyond comparison; incomparable [Add to Longdo]
える(P);譬える;喩える[たとえる, tatoeru] (v1,vt) to compare; to liken; to speak figuratively; to illustrate; to use a simile; (P) [Add to Longdo]
えるなら[たとえるなら, tatoerunara] (exp) (See えば) for example [Add to Longdo]
によって[れいによって, reiniyotte] (exp) as usual; as is one's habit [Add to Longdo]
によっての如し[れいによってれいのごとし, reiniyottereinogotoshi] (exp) as always; the same as it always is [Add to Longdo]
に無く;になく[れいになく, reininaku] (adv) contrary to one's habit; unusually [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"He's a tiger when he's angry" is an example of metaphor.「怒ると彼はトラになる」というのは隠喩のである。
Arnold is concerned with cases of dual personality.アーノルドは二重人格の事を扱っている。
You get paid in proportion to the amount of the work you do.あなたがする仕事の量に比して給料が払われます。
Let me give you an example.あなたにを示しましょう。
That accident is a good illustration of his carelessness.あの事故は彼の不注意のよいである。
Take England for example.イギリスをにとって見よう。
There are a lot of old cities in Italy. Rome and Venice, for example.イタリアには多くの古い都市がある。えばローマとかベネチアだ。
On his tour of Italy, he visited several cities which are famous for their scenic beauty, for instance, Naples and Florence.イタリア旅行で彼はいくつか景勝の地として有名な都市、えば、ナポリやフローレンスを訪れた。
Granny jumped out of the closet and the two of them told that terrible story about me.おばあちゃんは戸棚から飛び出し、赤ずきんちゃんとおばあさんは僕についてのひどい話をしたのだ。 [M]
Instead use words like "some", "many", "often", and begin statements with openers like, "In my experience, ...", "Excuse me if I'm wrong, but...", "In many instances, ...."かわりに「ある程度」「多くの」「しばしば」という言葉を使い、「私の経験では」「間違っていたら申し訳ないのですが」「多くのでは」のような言葉を皮切りに話を始めなさい。
There is no precedent for such a case.このような問題の前はない。
This rule allows of no exception.この規則には外は認められない。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[れいがい, reigai] exceptions [Add to Longdo]
外条件[れいがいじょうけん, reigaijouken] exception condition [Add to Longdo]
外状態[れいがいじょうたい, reigaijoutai] exception condition [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[れい, rei] BEISPIEL, BRAUCH, GEWOHNHEIT [Add to Longdo]
える[たとえる, tatoeru] vergleichen [Add to Longdo]
[れいがい, reigai] Ausnahme [Add to Longdo]
[れいねん, reinen] normales_Jahr, jedes_Jahr [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top