ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -併-, *併*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[併, bìng, ㄅㄧㄥˋ] to combine, to annex; also, what's more
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  并 [bìng, ㄅㄧㄥˋ]
Etymology: [ideographic] A conqueror 亻 taking land 并; 并 also provides the pronunciation

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bìng, ㄅㄧㄥˋ, / ] amalgamate; combine, #85 [Add to Longdo]
合并[hé bìng, ㄏㄜˊ ㄅㄧㄥˋ, / ] to merge; to annex, #3,390 [Add to Longdo]
并发症[bìng fā zhèng, ㄅㄧㄥˋ ㄈㄚ ㄓㄥˋ, / ] complications (undesired side-effect of medical procedure), #6,589 [Add to Longdo]
兼并[jiān bìng, ㄐㄧㄢ ㄅㄧㄥˋ, / ] to annex; to take over; to acquire, #9,282 [Add to Longdo]
并存[bìng cún, ㄅㄧㄥˋ ㄘㄨㄣˊ, / ] to exist at the same time; to coexist, #11,469 [Add to Longdo]
一并[yī bìng, ㄧ ㄅㄧㄥˋ, / ] to lump together; to treat along with all the others, #11,938 [Add to Longdo]
并发[bìng fā, ㄅㄧㄥˋ ㄈㄚ, / ] be complicated by; erupt simultaneously, #13,561 [Add to Longdo]
吞并[tūn bìng, ㄊㄨㄣ ㄅㄧㄥˋ, / ] to annex, #32,357 [Add to Longdo]
并吞[bìng tūn, ㄅㄧㄥˋ ㄊㄨㄣ, / ] swallow up; annex; merge, #77,392 [Add to Longdo]
中西合并[Zhōng Xī hé bìng, ㄓㄨㄥ ㄒㄧ ㄏㄜˊ ㄅㄧㄥˋ, 西 / 西] Chinese-Western fusion [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
発症[へいはつしょう, heihatsushou] (n) ความซับซ้อน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
せる[あわせる, awaseru] TH: ร่วมกัน  EN: to unite
せる[あわせる, awaseru] TH: นำมาไว้รวมกัน  EN: to put together

Japanese-English: EDICT Dictionary
せ考える[あわせかんがえる, awasekangaeru] (v1) to consider together [Add to Longdo]
せ持つ;合わせ持つ;合せ持つ[あわせもつ, awasemotsu] (v5t,vt) to own (something) as well; to have two things (at the same time) (e.g. good and bad points) [Add to Longdo]
せ用いる[あわせもちいる, awasemochiiru] (v1) to use jointly; to use at the same time [Add to Longdo]
[へいがん, heigan] (n) applying to enter more than one school [Add to Longdo]
願受験[へいがんじゅけん, heiganjuken] (n) taking the extrance exams of multiple schools [Add to Longdo]
[へいき, heiki] (n,vs,adj-no) writing side by side; (P) [Add to Longdo]
[へいき, heiki] (n,vs) occurring simultaneously [Add to Longdo]
行線[へいこうせん, heikousen] (n) parallel railways [Add to Longdo]
[へいごう, heigou] (n,vs) merger; joining into one; melding; merging; annexation; absorption; (P) [Add to Longdo]
合罪[へいごうざい, heigouzai] (n) concurrent offenses; concurrent offences [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Kyouwa Bank and Saitama Bank merged into Asahi Bank ten years ago.10年前に協和銀行と埼玉銀行は合してあさひ銀行になった。
The two clubs united to form one.2つのクラブは合して1つになった。
The two classes were brought together into a larger class.2つの組は合されて大人数のクラスになった。
The two companies plan to unite.2社は合を計画している。
The joint-venture between the American and Japanese companies fell through.アメリカと合事業は実現を見ませんでした。
The joint-venture in Cambodia backfired.カンボジアでの合事業は失敗してしまった。
The company was absorbed into a big business.その会社は大企業に(吸収)合された。
The merger was implemented on a 50-50 ratio.その合は1対1で行われた。
The small country was annexed to its larger neighbor.その小国は隣の大国に合された。
The empire absorbed all the small states.その帝国はすべての小国を合した。
The two companies combined in a joint corporation.その二つの会社は合して合弁会社となった。
There is no chance of a union between the two countries.その二つの国が合する見込みはない。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[へいごう, heigou] merging (vs), merger [Add to Longdo]
合用ファイル[へいごうようファイル, heigouyou fairu] merge file [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
せる[あわせる, awaseru] annektieren, verbinden, vereinigen [Add to Longdo]
[へいごう, heigou] Annexion, Vereinigung, Fusion [Add to Longdo]
[へいよう, heiyou] gemeinsam_benutzen [Add to Longdo]
[へいはつ, heihatsu] das_Zusammentreffen, Komplikation [Add to Longdo]
[へいき, heiki] auf_die_gleiche_Seite_schreiben, daneben_schreiben [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top