ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

作成

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -作成-, *作成*
Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
作成[さくせい, sakusei] TH: จัดทำขึ้น  EN: draw up
作成[さくせい, sakusei] TH: ทำ  EN: make
作成[さくせい, sakusei] TH: ผลิต  EN: producing
作成[さくせい, sakusei] TH: สร้าง  EN: creating
作成[さくせい, sakusei] TH: ร่าง  EN: frame (vs)

Japanese-English: EDICT Dictionary
作成[さくせい, sakusei] (n,vs) (See 制作) drawing up (e.g. legal document, contract, will, etc.); preparing; writing; framing; making; producing; creating; creation; (P) [Add to Longdo]
作成システム[さくせいシステム, sakusei shisutemu] (n) {comp} originating system [Add to Longdo]
作成技術[さくせいぎじゅつ, sakuseigijutsu] (n) implementation technique [Add to Longdo]
作成[さくせいしゃ, sakuseisha] (n) implementor; author [Add to Longdo]
作成者語[さくせいしゃご, sakuseishago] (n) {comp} implementor-name [Add to Longdo]
作成[さくせいちゅう, sakuseichuu] (adj-no) under construction; in preparation [Add to Longdo]
作成日時[さくせいにちじ, sakuseinichiji] (n) {comp} creation-time [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The report was prepared in haste and had several misspellings.その報告書は急いで作成されていたので、いくつかの綴りの間違いがあった。
The old man made out his will.その老人は遺言を作成した。
Do you think you can make out the list in an hour?一時間でそのリストを作成できると思いますか。
The EC's Twelve are working out a compromise on farm-price.欧州共同体の12ヶ国は農産物価格についての妥協案を作成しています。
I advise you to be careful in making notes for the lecture.君は細心の注意を払って講義ノートを作成したほうがいい。 [M]
Our constitution was drawn up under American guidance.私たちの憲法はアメリカの指導下に作成された。
I must draw up three papers in as many days.私は3日に3枚のレポートを作成しなければならない。
I asked the solicitor to make out my will.事務弁護士に遺言状の作成を依頼した。
He is making the document now.彼は今書類を作成しています。
They labored over the budget for the fiscal year 1997.彼らは苦労して1997会計年度の予算を作成した。
She's working on a term paper.彼女は期末レポートを作成していますよ。
Father had his lawyer draw up his will.父の弁護士に遺言状を作成してもらった。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
作成システム[さくせいシステム, sakusei shisutemu] originating system [Add to Longdo]
作成[さくせいしゃ, sakuseisha] implementor, author [Add to Longdo]
作成者語[さくせいしゃご, sakuseishago] implementor-name [Add to Longdo]
作成[さくせいちゅう, sakuseichuu] under construction [Add to Longdo]
作成日時[さくせいにちじ, sakuseinichiji] creation-time [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top