ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -作-, *作*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[作, zuò, ㄗㄨㄛˋ] to make; to write, to compose; to act, to perform
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  乍 [zhà, ㄓㄚˋ]
Etymology: [ideographic] A person 亻 making something for the first time 乍; 乍 also provides the pronunciation, Rank: 49

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zuò, ㄗㄨㄛˋ, ] to do; to make; to regard as; to take sb for, #268 [Add to Longdo]
[gōng zuò, ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ, ] job; work; construction; task, #80 [Add to Longdo]
[zuò wéi, ㄗㄨㄛˋ ㄨㄟˊ, / ] one's conduct; deed; activity; accomplishment; achievement; to act as; as (in the capacity of); qua; to view as; to look upon (sth as); to take sth to be, #241 [Add to Longdo]
[zuò yòng, ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ, ] to act on; to affect; action; function; activity; impact; result; effect; purpose; intent; to play a role; corresponds to English -ity, -ism, -ization, #349 [Add to Longdo]
[hé zuò, ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ, ] to cooperate; to collaborate; to work together; cooperation, #414 [Add to Longdo]
[zuò pǐn, ㄗㄨㄛˋ ㄆㄧㄣˇ, ] works (of art), #1,062 [Add to Longdo]
[cāo zuò, ㄘㄠ ㄗㄨㄛˋ, ] to work; to operate; to manipulate, #1,152 [Add to Longdo]
[zuò zhě, ㄗㄨㄛˋ ㄓㄜˇ, ] author; writer, #1,308 [Add to Longdo]
人员[gōng zuò rén yuán, ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ ㄖㄣˊ ㄩㄢˊ, / ] staff, #1,334 [Add to Longdo]
[zhì zuò, ㄓˋ ㄗㄨㄛˋ, / ] make; manufacture, #1,789 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[さっか, sakka] (n) นักประพันธ์, นักเขียน, ผู้แต่ง
[さくもつ, sakumotsu] (n) พืชผล, ผลิตผล

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[さっきょう, sakkyou] (n) ผลผลิตเก็บเกี่ยว
[さぎょう, sagyou] (n) การปฏิบัติในแต่ละขั้นตอน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[さくせい, sakusei] TH: จัดทำขึ้น  EN: draw up
[さくせい, sakusei] TH: ทำ  EN: make
[さくせい, sakusei] TH: ผลิต  EN: producing
[さくせい, sakusei] TH: สร้าง  EN: creating
[さくせい, sakusei] TH: ร่าง  EN: frame (vs)
[つくる, tsukuru] TH: ทำ  EN: to make
[つくる, tsukuru] TH: สร้าง
り出す[つくりだす, tsukuridasu] TH: ผลิตขึ้นมา  EN: to manufacture
り出す[つくりだす, tsukuridasu] TH: สร้าง  EN: to produce
[さくひん, sakuhin] TH: ผลงาน  EN: work

Japanese-English: EDICT Dictionary
[さく, saku] (n,n-suf) a work; a harvest; (P) [Add to Longdo]
が悪い[さくがわるい, sakugawarui] (exp) (obsc) have a poor crop [Add to Longdo]
[つくり, tsukuri] (n) (1) making; producing; manufacturing; building; construction; make; structure; (2) appearance (i.e. attire, make-up); (3) build (i.e. physique); (4) (See 御り) sashimi; (n-pref) (5) forced (smile, etc.); (P) [Add to Longdo]
り;造り[づくり, dukuri] (suf) (1) making; forming; cultivating; growing; (2) form; appearance [Add to Longdo]
り顔[つくりがお, tsukurigao] (n) affected look; made-up face [Add to Longdo]
り器;り機[つくりき, tsukuriki] (n-suf) -maker (e.g. ice-maker) [Add to Longdo]
り機嫌[つくりきげん, tsukurikigen] (n) (obsc) feigning good feeling [Add to Longdo]
り泣き[つくりなき, tsukurinaki] (n) make-believe crying [Add to Longdo]
り言;り事[つくりごと, tsukurigoto] (n,adj-no) fabrication; lie; fiction [Add to Longdo]
り出す;造り出す;創り出す[つくりだす, tsukuridasu] (v5s,vt) (1) to manufacture; to produce; to raise (crops); (2) to invent; to dream up [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Cut down my trunk and make a boat," said the tree.「私の幹を切り倒してボートをってください」と木は、言いました。
Pleased with the Pilgrim's Progress, my first collection was of John Bunyan's works in separate little volumes.「天路歴程」が気に入ったので、私が最初に集めたのは小さい分冊本のジョン・バニヤン著集だった。
Mary received an award for her composition called "secret love".「秘めた恋」という題の文で、メアリーは賞をもらった。
Write an essay on "Friendship".「友情」という題で文を書きなさい。
Except for a few mistakes, his composition is perfect.2、3の誤りがあるのを除いては彼の文は申し分ありません。
Apart from a few minor mistakes, your composition was excellent.2、3の小さな誤りを別にすれば、君の文は優秀だった。 [M]
For three hundred years they have farmed the surrounding land.300年間、彼らは周囲の土地を耕してきた。
When the flight crew has their aircraft under control, everything is working normally and yet it still crashes into the ground, that's CFIT.CFITは乗務員が航空機を完全にコントロールし、すべてが正常に動しているにもかかわらず、地面に激突する場合に起こるものである。
Desktop publishing lets you produce books quickly and cheaply. It's like killing two birds with one stone.DTPで本をれば、安いし早いし、まさに一挙両得だ。
I'll do your shopping, clean up the house, and cook your dinner for you.あなたに代わって買い物をして家を掃除して夕食をってあげる。
Did your mother make those?あなたのお母さんがそれらをったのですか。
Your English composition leaves almost nothing to be desired.あなたの英文はほとんど完璧に近い出来ばえです。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
業ディレクトリ[さぎょうディレクトリ, sagyou deirekutori] working directory [Add to Longdo]
業域[さぎょういき, sagyouiki] work(ing) space, work(ing) area [Add to Longdo]
業場所節[さぎょうばしょせつ, sagyoubashosetsu] working-storage section [Add to Longdo]
業負荷[さぎょうふか, sagyoufuka] workload [Add to Longdo]
業領域[さぎょうりょういき, sagyouryouiki] work(ing) space, work(ing) area [Add to Longdo]
[さくず, sakuzu] drafting, drawing [Add to Longdo]
図装置[さくずそうち, sakuzusouchi] plotter [Add to Longdo]
図装置増分量[さくずそうちぞうぶんりょう, sakuzusouchizoubunryou] plotter step size [Add to Longdo]
成システム[さくせいシステム, sakusei shisutemu] originating system [Add to Longdo]
成者[さくせいしゃ, sakuseisha] implementor, author [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
り話[つくりばなし, tsukuribanashi] erfundene_Geschichte [Add to Longdo]
[もぐる, moguru] machen, anfertigen [Add to Longdo]
[さくひん, sakuhin] Werk [Add to Longdo]
[さっか, sakka] Schriftsteller, Dichter [Add to Longdo]
[さくせん, sakusen] militaerische_Operation, Taktik, Manoever [Add to Longdo]
[さっきょく, sakkyoku] Komposition [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top