ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -体-, *体*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[体, tǐ, ㄊㄧˇ] body; group, class; form, style, system
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  本 [běn, ㄅㄣˇ]
Etymology: -, Rank: 149

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tǐ, ㄊㄧˇ, / ] body; form; style; system, #921 [Add to Longdo]
[méi tǐ, ㄇㄟˊ ㄊㄧˇ, / ] (news) media, #582 [Add to Longdo]
[jù tǐ, ㄐㄩˋ ㄊㄧˇ, / ] concrete; definite; specific, #770 [Add to Longdo]
[shēn tǐ, ㄕㄣ ㄊㄧˇ, / ] (human) body; health, #786 [Add to Longdo]
[tǐ xì, ㄊㄧˇ ㄒㄧˋ, / ] system; setup, #1,024 [Add to Longdo]
[zhěng tǐ, ㄓㄥˇ ㄊㄧˇ, / ] global; overall; as a whole; whole (thing, situation); entirety; integrated, #1,208 [Add to Longdo]
[tǐ yù, ㄊㄧˇ ㄩˋ, / ] sports; physical education, #1,281 [Add to Longdo]
[tǐ xiàn, ㄊㄧˇ ㄒㄧㄢˋ, / ] to embody; to reflect; to give expression to; to be reflected in; exemplify, #1,322 [Add to Longdo]
[tǐ zhì, ㄊㄧˇ ㄓˋ, / ] system; organization, #1,532 [Add to Longdo]
[jí tǐ, ㄐㄧˊ ㄊㄧˇ, / ] collective, #1,707 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[たいそう, taisou] (n) กีฬายิมนาสติก
[たいせき, taiseki] (n) ปริมาตร

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[たいばつ, taibatsu] (vi, vt) [たいばつ, taibatsu] (n) corporal punishment

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[たいない, tainai] TH: ภายในร่างกาย  EN: inside the body
[からだ, karada] TH: ร่างกาย  EN: body

Japanese-English: EDICT Dictionary
[たい, tai] (n,n-suf) (1) body; physique; posture; (2) shape; form; style; (3) substance; identity; reality; (4) {math} field; (ctr) (5) counter for humanoid forms (e.g. dolls, statues, corpses, etc.) [Add to Longdo]
(P);身(P);躰;躯[からだ(P);しんたい(身体)(P), karada (P); shintai ( shintai )(P)] (n,adj-no) (1) (からだ is a gikun reading of 身) body; (2) health; (P) [Add to Longdo]
;態[てい, tei] (n) appearance; air; condition; state; form [Add to Longdo]
が休まる[からだがやすまる, karadagayasumaru] (exp,v5r) to be (feel) rested [Add to Longdo]
が強い[からだがつよい, karadagatsuyoi] (exp,adj-i) in good health; having a strong constitution [Add to Longdo]
する[たいする, taisuru] (vs-s,vt) to keep in mind and do as one has been told; to learn and obey; to act in accordance; to comply [Add to Longdo]
たらく;為[ていたらく, teitaraku] (n) state of affairs; predicament [Add to Longdo]
で覚える;身で覚える;躯で覚える[からだでおぼえる, karadadeoboeru] (exp,v1) to master something (through personal experience) [Add to Longdo]
に障る[からだにさわる, karadanisawaru] (exp,v5r) to be bad for health; to affect one's health [Add to Longdo]
に良く合う[からだによくあう, karadaniyokuau] (exp,v5u) to fit (a person) well [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I ache all over.中が痛む。
"What does U. F. O. stand for?" "It means Unidentified Flying Object, I guess."「U.F.Oとは何を表しているの」「未確認飛行物のことだと思う」
Take care.を大切に。
Forming an information infrastructure, the real impact of the information highway is an expectation of new economic development due to a shift from a tangible hardware-industry to brain-oriented software-industry.「情報スーパーハイウェイ」の真のインパクトは、情報インフラの構築により経済が従来のハードやモノづくり中心の実経済から知識、情報、ソフトを主とした経済に移行し、そこから生まれる新しい産業や経済活動にある。
"Was there a girl in the gym?" "Yes, there is."育館に女の子がいませんか」「はい、います」
To say "There is a tide" is better than saying "Buy (or sell) now and you'll cover expenses for the whole year, but if you fail to act right away, you may regret it the rest of your life."「潮時というものがある」と言うのは「今、買え(売れ)、そうすれば一年全の出費を賄える。しかし今すぐ行動しないと一生後悔することになろう」と言うよりも優れている。
I got warm from jogging for an hour.1時間ジョギングしたらが温かくなった。
A year had passed by and his body turned to dust.1年が過ぎ、彼の死は塵と化した。
Two hundred fifty kilograms is an extraordinary weight even for a sumo wrestler.250キロというのは相撲取りとしても並外れた重だ。
ALS slowly destroys the nerves and muscles needed for moving your body.ALSは、を動かすのに必要な神経と筋肉を徐々に破壊してしまう。
UFO stands for unidentified flying object.UFOは未確認飛行物を表す。
Something looking like a UFO made a sudden turn then disappeared into the distant sky.UFOらしき物はガクンと方向を変え、空のかなたに消えた。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[たいけい, taikei] system, architecture [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[からだ, karada] Koerper [Add to Longdo]
[たいない, tainai] das_Innere_des_Koerpers [Add to Longdo]
[たいりょく, tairyoku] Koerperkraft [Add to Longdo]
[たいそう, taisou] das_Turnen, Leibesuebung(en), Gymnastik [Add to Longdo]
[たいおん, taion] Koerpertemperatur [Add to Longdo]
[たいけい, taikei] System [Add to Longdo]
[たいばつ, taibatsu] Pruegelstrafe, koerperliche_Zuechtigung [Add to Longdo]
[たいいく, taiiku] Leibeserziehung, Sport, Gymnastik [Add to Longdo]
[たいじゅう, taijuu] Koerpergewicht [Add to Longdo]
[たいけん, taiken] Erlebnis [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top