ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -位-, *位*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[位, wèi, ㄨㄟˋ] seat, throne; rank, status; position, location
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  立 [, ㄌㄧˋ]
Etymology: [ideographic] The place where a person 亻 stands 立, Rank: 182

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wèi, ㄨㄟˋ, ] position; location; classifier for people; place; seat; classifier for binary bits (e.g. 十六 16-bit or 2 bytes), #117 [Add to Longdo]
[dān wèi, ㄉㄢ ㄨㄟˋ, / ] a unit; unit (of measure); work unit (one's workplace), #426 [Add to Longdo]
[wèi zhi, ㄨㄟˋ ㄓ˙, ] position; place; seat, #1,056 [Add to Longdo]
[dì wèi, ㄉㄧˋ ㄨㄟˋ, ] position; status; place, #1,386 [Add to Longdo]
[wèi yú, ㄨㄟˋ ㄩˊ, / ] to be located at; to be situated at; to lie, #1,468 [Add to Longdo]
[dìng wèi, ㄉㄧㄥˋ ㄨㄟˋ, ] position; location; localization, #2,324 [Add to Longdo]
[gǎng wèi, ㄍㄤˇ ㄨㄟˋ, / ] a post; a job, #2,999 [Add to Longdo]
[bù wèi, ㄅㄨˋ ㄨㄟˋ, ] position; place, #3,232 [Add to Longdo]
[zhí wèi, ㄓˊ ㄨㄟˋ, / ] post; office; position, #5,582 [Add to Longdo]
[zuò wèi, ㄗㄨㄛˋ ㄨㄟˋ, ] seat, #6,330 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[くらい, kurai] (ctr) (1) rank; place (e.g. first place); (2) decimal place; (3) counter for ghosts; (P) [Add to Longdo]
[くらい, kurai] (adv,suf) (1) (orig. from 座居, meaning "seat") throne; crown; (nobleman's) seat; (2) (See 階) government position; court rank; (3) social standing; rank; class; echelon; rung; (n) (4) grade (of quality, etc.); level; tier; rank; (5) (See 桁・2) digit (e.g. the tens, the hundreds, etc.); place; (6) (See どの) degree; extent; amount; (P) [Add to Longdo]
が昇る[くらいがのぼる, kuraiganoboru] (exp,v5r) to rise in rank [Add to Longdo]
する[くらいする, kuraisuru] (vs-s) to rank; to be ranked; to be located [Add to Longdo]
の高い人[くらいのたかいひと, kurainotakaihito] (n) person of high rank [Add to Longdo]
を下す[くらいをくだす, kuraiwokudasu] (exp,v5s) to degrade; to lower in rank [Add to Longdo]
を与える[くらいをあたえる, kuraiwoataeru] (exp,v1) to be appointed to a rank [Add to Longdo]
[いかい, ikai] (n) court rank [Add to Longdo]
階勲等[いかいくんとう, ikaikuntou] (n) court rank and honors; court rank and honours [Add to Longdo]
[いかん, ikan] (n) ancient headgear showing rank [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The two candidates are struggling for mastery.2人の候補者が首を争っている。
Either you or I will get the first prize.あなたか私のどちらかが一を取るだろう。
How often do you write a letter to your mother each month?あなたはお母さんに1ヶ月に何回手紙を書きますか。
Are you content with your position in the company?あなたは会社での地に満足していますか。
The amateur singer won first in the talent show hands down.あのシロウト歌手は文句なくタレントショーで一となった。
That team is always in the cellar.あのチームはいつも最下だ。
Under no circumstances will the princess succeed to the throne.いかなる状況のもとでも、王女が王を継承することはあるまい。
Father has now got a superior position in his office.いまでは父は事務所でもっと上の地にあります。
Queen Elizabeth's accession to the throne.エリザベス女王の即
My uncle retired from teaching last year, but he still managed to hang onto a position at the university.おじは去年教職を退いたが、それでも何とか大学での地にしがみつこうとした。
In Olympic competitions, a gold medal is for first place, a silver medal for second, and a bronze medal is for third place.オリンピックでは金メダルが1、銀メダルが2、銅メダルが3だ。
Gasoline is sold by the liter.ガソリンはリットル単で売られる。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
取り表記法[くらいどりひょうきほう, kuraidorihyoukihou] positional (representation) system, positional notation [Add to Longdo]
取り表現[くらいどりひょうげん, kuraidorihyougen] positional representation [Add to Longdo]
取り表現法[くらいどりひょうげんほう, kuraidorihyougenhou] positional (representation) system, positional notation [Add to Longdo]
[いそう, isou] topology, phase [Add to Longdo]
相コード化[いそうコードか, isou ko-do ka] phase modulation recording, phase encoding [Add to Longdo]
相誤差[いそうごさ, isougosa] phase error [Add to Longdo]
相符号化[いそうふごうか, isoufugouka] phase modulation recording, phase encoding [Add to Longdo]
相変調[いそうへんちょう, isouhenchou] Phase Modulation, PM [Add to Longdo]
相変調記録[いそうへんちょうきろく, isouhenchoukiroku] phase modulation recording, phase encoding [Add to Longdo]
相変調方式[いそうへんちょうほうしき, isouhenchouhoushiki] PM, Phase Modulation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[くらい, kurai] Rang, Stellung [Add to Longdo]
取り[くらいどり, kuraidori] Stelle (vor-hinter dem Komma) [Add to Longdo]
[いち, ichi] -Lage, Stelle, Stellung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top