ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -伴-, *伴*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[伴, bàn, ㄅㄢˋ] companion, comrade, partner; to accompany
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  半 [bàn, ㄅㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] person, Rank: 1298

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bàn, ㄅㄢˋ, ] a partner; companion or associate; to accompany; comrade, #3,174 [Add to Longdo]
[huǒ bàn, ㄏㄨㄛˇ ㄅㄢˋ, ] partner (for an activity), #3,302 [Add to Longdo]
[bàn suí, ㄅㄢˋ ㄙㄨㄟˊ, / ] to follow; to accompany, #5,062 [Add to Longdo]
[péi bàn, ㄆㄟˊ ㄅㄢˋ, ] accompany, #5,544 [Add to Longdo]
[tóng bàn, ㄊㄨㄥˊ ㄅㄢˋ, ] companion; comrade; fellow, #8,837 [Add to Longdo]
[bàn lǚ, ㄅㄢˋ ㄌㄩˇ, / ] companion; mate; partner, #9,416 [Add to Longdo]
[xiāng bàn, ㄒㄧㄤ ㄅㄢˋ, ] partner; together, #9,576 [Add to Longdo]
[lǎo bàn, ㄌㄠˇ ㄅㄢˋ, ] spouse (husband or wife); better half, #11,500 [Add to Longdo]
[bàn zòu, ㄅㄢˋ ㄗㄡˋ, ] to accompany (musically), #16,739 [Add to Longdo]
[jié bàn, ㄐㄧㄝˊ ㄅㄢˋ, / ] form companionships, #18,992 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[ともなう, tomonau] TH: ไปด้วยกัน

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ともない, tomonai] (n,adj-f) companion; accompaniment [Add to Longdo]
う(P);なう(io)[ともなう, tomonau] (v5u,vi) to accompany; to bring with; to be accompanied by; to be involved in; to be consequent upon; (P) [Add to Longdo]
[ばんしょく, banshoku] (n,vs) (1) eating with a guest; (2) nominal official (a slighting term) [Add to Longdo]
食宰相[ばんしょくさいしょう, banshokusaishou] (n) an incompetent cabinet minister; a figurehead minister [Add to Longdo]
食大臣[ばんしょくだいじん, banshokudaijin] (n) nominal (figurehead) minister; titular minister [Add to Longdo]
性遺伝[はんせいいでん, hanseiiden] (n) sex-linked inheritance [Add to Longdo]
[ばんせい, bansei] (n) companion star [Add to Longdo]
[ばんそう, bansou] (n) priests assisting at a Buddhist service [Add to Longdo]
[ばんそう, bansou] (n,vs) (musical) accompaniment; (P) [Add to Longdo]
奏者[ばんそうしゃ, bansousha] (n) accompanist [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
High fever is a frequent accompaniment of influenza.インフルエンザは高熱をう事がしばしばだ。
I would like to go with you.したいものです。
Jim accompanied her on the piano.ジムは彼女の歌のピアノ奏をした。
The socialist was accompanied by a female interpreter.その社会主義者は女性の通訳を同させていた。
The operation is accompanied with a lot of pain.その手術には大変な痛みがう。
The old man is always accompanied by his grandson.その老人にはいつも孫が同している。
Also, "armchair shopping" gets rid of the frustrations of crowds and traffic.また、「安楽いすに座りながらの買い物」には、雑踏や交通から来るフラストレーションがわない。
He will come with his wife, as is often the case with foreigners.外国人の場合しばしばあることだが、彼は婦人同でくるだろう。
For somebody who feels rushed all the time, I sure make slow progress.気持ちだけ焦ってしまって、全然行動がわない。
I'll accompany you to the airport.空港までおしましょう。
Power carries responsibility with it.権力には責任がう。
The heavy rain was accompanied with thunder.豪雨は雷をった。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ともなう, tomonau] begleiten, mit_jemanden_gehen, mit_sich_bringen, begleitet_sein_von [Add to Longdo]
[はんりょ, hanryo] Begleiter, Gefaehrte [Add to Longdo]
[ばんそう, bansou] Begleitung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top