ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -仰-, *仰*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[仰, yǎng, ㄧㄤˇ] raise the head to look; look up to, rely on, admire
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  卬 [áng, ㄤˊ]
Etymology: [ideographic] To exalt 卬 a person 亻, Rank: 1368

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yǎng, ㄧㄤˇ, ] to look up; surname Yang, #9,693 [Add to Longdo]
[xìn yǎng, ㄒㄧㄣˋ ㄧㄤˇ, ] firm belief; conviction, #5,921 [Add to Longdo]
[yǎng wàng, ㄧㄤˇ ㄨㄤˋ, ] to look for guidance, #13,138 [Add to Longdo]
[jìng yǎng, ㄐㄧㄥˋ ㄧㄤˇ, ] to revere; highly esteemed, #26,280 [Add to Longdo]
[yǎng mù, ㄧㄤˇ ㄇㄨˋ, ] to admire, #27,242 [Add to Longdo]
[yǎng tiān, ㄧㄤˇ ㄊㄧㄢ, ] to face upwards; to look up to the sky, #28,284 [Add to Longdo]
[zhān yǎng, ㄓㄢ ㄧㄤˇ, ] to revere; to admire, #30,459 [Add to Longdo]
卧起坐[yǎng wò qǐ zuò, ㄧㄤˇ ㄨㄛˋ ㄑㄧˇ ㄗㄨㄛˋ, / ] sit-up (physical exercise), #33,089 [Add to Longdo]
[yǎng yǒng, ㄧㄤˇ ㄩㄥˇ, ] backstroke, #39,626 [Add to Longdo]
[Yǎng guāng, ㄧㄤˇ ㄍㄨㄤ, ] Yangon (Rangoon), main city of south Myanmar (Burma), the national capital until November 2005, when the capital moved to Naypyidaw 内比都 or Pyinmana 彬馬那 彬马那, #42,761 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[おっしゃる, ossharu] TH: พูด(เป็นคำยกย่องฝ่ายตรงข้าม)  EN: to say (hon)
[あおぐ, aogu] TH: แหงนมอง  EN: to look up (to)
[あおぐ, aogu] TH: นับถือ  EN: to respect
[あおぐ, aogu] TH: หวังพึ่ง

Japanese-English: EDICT Dictionary
々しい;しい[ぎょうぎょうしい, gyougyoushii] (adj-i) exaggerated; bombastic; highly colored; highly coloured [Add to Longdo]
ぎ見る;見る;あおぎ見る[あおぎみる, aogimiru] (v1,vt) to look upwards; to look up [Add to Longdo]
ぎ奉る;奉る[あおぎたてまつる, aogitatematsuru] (v5r) (pol) to look up [Add to Longdo]
ぎ望み[あおぎのぞみ, aoginozomi] (n,vs) look to (for help); look up to; reverence [Add to Longdo]
[あおぐ, aogu] (v5g,vt) (1) to look up (at); (2) to look up (to); to respect; to revere; (3) to ask for; to seek; (4) to turn to someone; to depend on; (5) to drink; to take; (P) [Add to Longdo]
け反る;けぞる;反る[のけぞる, nokezoru] (v5r) (1) to bend (backward); to throw (the head) back; (2) to be taken aback [Add to Longdo]
[おおせ, oose] (n) statement; command; wishes (of a superior) [Add to Longdo]
せられる[おおせられる, ooserareru] (v1) (hon) to say; to state [Add to Longdo]
せ付かる;せつかる[おおせつかる, oosetsukaru] (v5r,vt) to receive a command; to be appointed; to be ordered [Add to Longdo]
せ付ける;せつける[おおせつける, oosetsukeru] (v1,vt) to command; to request; to appoint [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
In the U.S., freedom of religion is one of the guarantees of the Bill of Rights.アメリカでは信の自由は権利章典で保証されていることの一つである。
Do you believe in Christianity?キリスト教を信していますか。
The news took him by surprise.そのニュースに彼はびっくり天した。
The old belief is still widely current.その古い信がまだ広く行われている。
My heart comes in my mouth at the sight.それを見てびっくり天した。
OK, now turn your right, a little further, a little further ... good. Now lie still on your back.右からぐるっと回って、もっと、もっと、はい、そのまま向けになってください。
We believe in Buddhism.我々は仏教を信している。
We would like to ask your help in clearing up our financial problems with your company.貴社との間の財政上の問題を解決するために貴社のご助力をぎたく、お願いをする次第です。
Turn on your back.向けになりなさい。
Look up to the skies.空をぎ見る。
An old belief is sometimes still widely current.古い信が今だに広く行われていることがある。
We must cling to our faith.私たちは自分の信に固守しなければならない。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[あおぐ, aogu] nach_oben_sehen, emporblicken, achten, verehren, bitten [Add to Longdo]
[おおせ, oose] Befehl_eines_anderen, Wunsch_eines_anderen [Add to Longdo]
向け[あおむけ, aomuke] Rueckenlage [Add to Longdo]
[ぎょうてん, gyouten] Erstaunen, Ueberraschung, Bestuerzung [Add to Longdo]
[ぎょうし, gyoushi] nach_oben_blicken, aufblicken [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top