ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

以下

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -以下-, *以下*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
以下[yǐ xià, ㄧˇ ㄒㄧㄚˋ, ] below; under; following, #923 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
以下[いか, ika] TH: ข้างล่าง
以下[いか, ika] TH: น้อยกว่า  EN: less than
以下[いか, ika] TH: ไม่เกิน  EN: up to

Japanese-English: EDICT Dictionary
以下(P);已下[いか(P);いげ, ika (P); ige] (n) (1) not exceeding; and downward; ... and below; (2) below (e.g. standard); under (e.g. a level); (3) the below-mentioned; the following; the rest; (P) [Add to Longdo]
以下のような[いかのような, ikanoyouna] (n) the following kind(s) of [Add to Longdo]
以下の通り[いかのとおり, ikanotoori] (n) as below; as follows [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Children of age sixteen and under will not be admitted to the theatre.16歳以下の子供は劇場には入場できません。
People under eighteen aren't supposed to buy alcoholic drinks.18歳以下の人はアルコールの入った飲み物を買ってはいけないことになっています。
To complete this work, the following working items are recommended.この仕事を完成するためには、以下の作業が必要となります。
We used the following procedures in this experiment.この実験には以下の手段を使用した。
You had better keep this food under ten degrees.この食品は10度以下で保存したほうがいい。
The approach employed in this analysis was as follows.この分析には以下のアプローチがとられた。
The machine again made the usual noise and printed out the following analysis.コンピューターは再び音を立てると、以下のような診断書が出てきた。
You can't buy it under 1,000 yen.それは千円以下では買えません。
I cannot take less.それ以下のものは受け取れない。
The population of Germany is less than half that of the United States.ドイツの人口は米国の半分以下である。
The reason why we cannot support his view will be given below.なぜ我々が彼の見解を支持できないかという理由を以下に述べよう。
The following is what he told me.以下が彼の話したことです。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
以下[いか, ika] -unter, weniger_als, wie_folgt [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top