ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -代-, *代*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[代, dài, ㄉㄞˋ] era, generation; to substitute for, to replace
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  弋 [, ㄧˋ]
Etymology: [ideographic] A man 亻 caught 弋 by the passing of time, Rank: 174

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dài, ㄉㄞˋ, ] to substitute; to act on behalf of others; to replace; generation; dynasty; age; period; (historical) era; (geological) eon, #961 [Add to Longdo]
[dài biǎo, ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠˇ, ] representative; delegate; to represent; to stand for, #421 [Add to Longdo]
[xiàn dài, ㄒㄧㄢˋ ㄉㄞˋ, / ] modern times; modern age; modern era; Hyundai, South Korean company, #1,017 [Add to Longdo]
[shí dài, ㄕˊ ㄉㄞˋ, / ] age; era; epoch; period, #1,039 [Add to Longdo]
[nián dài, ㄋㄧㄢˊ ㄉㄞˋ, ] a decade of a century (e.g. the Sixties); age; era; period, #1,189 [Add to Longdo]
[xiàn dài huà, ㄒㄧㄢˋ ㄉㄞˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] modernization, #2,314 [Add to Longdo]
表团[dài biǎo tuán, ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠˇ ㄊㄨㄢˊ, / ] delegation, #3,184 [Add to Longdo]
[dài lǐ, ㄉㄞˋ ㄌㄧˇ, ] acting (temporarily filling a position); to act for; a surrogate, #3,494 [Add to Longdo]
[dài jià, ㄉㄞˋ ㄐㄧㄚˋ, / ] price; cost; consideration (in share dealing), #4,308 [Add to Longdo]
[dāng dài, ㄉㄤ ㄉㄞˋ, / ] the present age; the contemporary era, #4,569 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
表団[だいひょうだん, daihyoudan] (n) คณะผู้แทน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[だいきん, daikin] (n) ค่าใช้จ่าย, มูลค่า, See also: S. 代価、価格
理店[だいりてん, dairiten] ตัวแทนจำหน่าย
金引換[だいきんひきかえ, daikinhikikae] (adj) จ่ายเงินเมื่อได้รับของ
[かえ, kae] (n) (พรอค'ซี) n. ตัวแทน,ผู้แทน,การมอบฉันทะ pl. proxies, S. agency,deputy

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
わる[かわる, kawaru] TH: ทำแทน
[だいひょう, daihyou] TH: ตัวแทน  EN: representative
わりに[かわりに, kawarini] TH: แทน
[だいり, dairi] TH: ตัวแทน

Japanese-English: EDICT Dictionary
[だい, dai] (n) (1) substitution; (2) material; (3) price; (4) margin (e.g. for stapling, etc.); area required for something; (5) (arch) (See 段) shiro (unit of land area equal to one-fiftieth of a tan; ~19.83 m.sq.) [Add to Longdo]
[だい, dai] (n,n-suf) (1) charge; cost; price; (2) (See 台・だい・6) generation; age; reign; (3) (geological) era; (4) (after someone's name or title) a representative of; on behalf of; for (someone); (5) (See 表電話番号) used after a phone number to indicate that it is a switchboard number; (ctr) (6) (See 台・だい・6) counter for decades of ages, eras, etc.; (7) counter for generations (of inheritors to a throne, etc.); (8) (abbr) (See 理申請会社) proxy application company [Add to Longdo]
々(P);(P);世々;世世[だいだい(代々;代代)(P);よよ, daidai ( daidai ; dai dai )(P); yoyo] (n-adv,n-t) for generations; hereditary; generation after generation; (P) [Add to Longdo]
が変わる[だいがかわる, daigakawaru] (exp,v5r) to change hands; to be succeeded [Add to Longdo]
り合う[かわりあう, kawariau] (v5u,vi) to relieve each other; to take turns [Add to Longdo]
り役[かわりやく, kawariyaku] (n) substitute actor; stand-in; double [Add to Longdo]
わり(P);替わり(P);り;替り[かわり, kawari] (n,adj-no) (1) substitute; replacement; substituting; replacing; (2) stand-in; proxy; alternate; deputy; relief; successor; (3) (usu. as 〜わりに, etc.) (See わりに) compensation; exchange; return; (4) (usu. as おわり) (See おわり・おかわり・1) second helping; another cup; seconds; (5) (abbr) (esp. 替わり, 替り) (See 替わり狂言) upcoming program; upcoming programme; (P) [Add to Longdo]
わり;替わり;り;替り[がわり, gawari] (suf) substitute for ... [Add to Longdo]
わりに;りに[かわりに, kawarini] (adv) (See わり・かわり・1,わり・かわり・2,わり・かわり・3) instead of; for; as; in exchange for; in return (for); to make up for [Add to Longdo]
わり映え;変わり映え;変わり栄え;わり栄え;り栄え[かわりばえ, kawaribae] (n,vs) (1) successful substitution (vs usu. in the negative); (2) change for the better [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
So-called "winter time" is expected to enhance the college reform.「冬の時」が大学改革の起爆剤となってくれればと思う。
Teenagers must adapt to today's harsh realities.10の若者達は今日の厳しい現実に適応しなければならない。
During my early teens, I was not always on the best of terms with my parents.10の初めの頃、私は両親と必ずしも最善の関係にあったわけではなかった。
The teenage friends stayed up talking all night.10の友だち同士が徹夜でおしゃべりした。
In the 1600s, tea was introduced into Europe from India.1600年に紅茶はインドからヨーロッパに伝えられた。
Mexican desperadoes during the early twenties were usually armed to the teeth with stolen firearms and ammunition.1920年初期のメキシコの無法者たちは盗んだ小火器や爆薬で十分に武装していた。
During the Depression in the 1930's, many wealthy people lost everything in the stock market crash.1930年の恐慌の間、多くの金持ちが株式市場の崩壊で全てを失った。
There were demonstrations against the government by Japanese university students in the 1960's.1960年に日本では大学生による、政府に対するデモが起きた。
In the 1960's, Japanese college students demonstrated against their government.1960年に日本の大学生は政府に対して示威運動を起こした。
In the automotive industry of the 1970's, Japan beat the U.S. at its own game.1970年、日本は自動車産業の分野でアメリカのお株を奪った。
The 1990s began with the Gulf incident.1990年には湾岸紛争で始まった。
Technology will make a lot of progress in the nineties.1990年に科学技術はおおいに進歩するだろう。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
行受信者[だいこうじゅしんしゃ, daikoujushinsha] alternate recipient [Add to Longdo]
行受信者許可[だいこうじゅしんしゃきょか, daikoujushinshakyoka] alternate recipient allowed [Add to Longdo]
行受信者登録[だいこうじゅしんしゃとうろく, daikoujushinshatouroku] alternate recipient assignment [Add to Longdo]
行送信[だいこうそうしん, daikousoushin] delayed delivery [Add to Longdo]
数演算子[だいすうえんざんし, daisuuenzanshi] algebraic operator [Add to Longdo]
[だいがい, daigai] switchover, alternate [Add to Longdo]
替クラス[だいがえクラス, daigae kurasu] alternative class [Add to Longdo]
替トラック[だいたいトラック, daitai torakku] alternate track, alternative track [Add to Longdo]
替パス[だいがえパス, daigae pasu] alternate path [Add to Longdo]
替パス[だいがえパス, daigae pasu] alternate path [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[よ, yo] Preis, Ersatz [Add to Longdo]
[よ, yo] GENERATION, ZEITALTER, PREIS [Add to Longdo]
[よ, yo] Generation [Add to Longdo]
わる[かわる, kawaru] vertreten [Add to Longdo]
[だいしょう, daishou] Entschaedigung, Schadenersatz [Add to Longdo]
[だいたい, daitai] Ersatz [Add to Longdo]
[だいたい, daitai] Ersatz [Add to Longdo]
[だいり, dairi] Vertretung [Add to Longdo]
表的[だいひょうてき, daihyouteki] repraesentativ [Add to Longdo]
[たいしゃ, taisha] Stoffwechsel [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top