ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -仙-, *仙*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[仙, xiān, ㄒㄧㄢ] god; fairy; immortal, transcendent
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  山 [shān, ㄕㄢ]
Etymology: [pictophonetic] person, Rank: 1255

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiān, ㄒㄧㄢ, ] immortal, #2,692 [Add to Longdo]
[shén xiān, ㄕㄣˊ ㄒㄧㄢ, ] a Daoist immortal; a supernatural entity; (in modern fiction) fairy, elf, leprechaun etc; fig. lighthearted person; (used in advertising: Live like an immortal 活神似), #10,613 [Add to Longdo]
[xiān nǚ, ㄒㄧㄢ ㄋㄩˇ, ] fairy, #15,836 [Add to Longdo]
[xiān rén, ㄒㄧㄢ ㄖㄣˊ, ] Daoist immortal; celestial being, #17,119 [Add to Longdo]
[xiān jìng, ㄒㄧㄢ ㄐㄧㄥˋ, ] fairyland, #19,068 [Add to Longdo]
[shuǐ xiān, ㄕㄨㄟˇ ㄒㄧㄢ, ] narcissus; daffodil; legendary aquatic immortal; refers to those buried at sea; person who wanders abroad and does not return, #22,974 [Add to Longdo]
人掌[xiān rén zhǎng, ㄒㄧㄢ ㄖㄣˊ ㄓㄤˇ, ] cactus, #24,332 [Add to Longdo]
[chéng xiān, ㄔㄥˊ ㄒㄧㄢ, ] to become immortal, #33,103 [Add to Longdo]
[bā xiān, ㄅㄚ ㄒㄧㄢ, ] the Eight Immortals, #42,114 [Add to Longdo]
[xiān gū, ㄒㄧㄢ ㄍㄨ, ] female immortal; sorceress, #44,410 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[せんと;セント(P), sento ; sento (P)] (n) hermit; wizard [Add to Longdo]
[せんと;セント(P), sento ; sento (P)] (n) cent; (P) [Add to Longdo]
[せんのう, sennou] (n) Lychnis ssp. [Add to Longdo]
花紙;泉貨紙[せんかし, senkashi] (n) reclaimed paper [Add to Longdo]
[せんかい, senkai] (n) dwelling place of hermits; pure land away from the world [Add to Longdo]
[せんかく, senkaku] (n) (1) (obsc) (See 人) immortal mountain wizard (in Taoism); (2) (See 鶴) crane [Add to Longdo]
[せんきゅう, senkyuu] (n) (1) (arch) hermit's residence; (2) retired emperor's palace [Add to Longdo]
境;[せんきょう, senkyou] (n) fairyland; enchanted land [Add to Longdo]
[せんくつ, senkutsu] (n) enchanted cave [Add to Longdo]
骨;薦骨[せんこつ, senkotsu] (n,adj-no) (1) sacrum; sacral bone; (2) (骨 only) hermitry; appearance of an hermit; unworldliness; unusual physique; outstanding appearance [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
This limited express is bound for Sendai.この特急列車は台行きである。
This is a map of the city of Sendai.これは台市の地図です。
Mt. Unzen is such a nice place that many people visit there.はとてもすばらしいところなので多くの人々が訪れます。
Not I but my brother lives in Sendai.私でなく私の兄が台に住んでいる。
From Sendai I extended my journey to Aomori.私は、台から足を伸ばして青森迄行った。
I had lived in Sendai for ten years before I visited Matsushima.私は台に住んで10年してからやっと松島を訪れた。
I had lived in Sendai for ten years before I came to Tokyo.私は東京に来るまでに10年間台に住んでいました。
From Sendai I extended my journey to Aomori.台から足を伸ばして青森まで行った。
In Sendai we have much rain in July.台では七月に雨が多い。
Change trains at Sendai Station for Tokyo.台駅で東京行きに乗り換えて下さい。
The train bound for Sendai has just left.台行きの列車は出たばかりです。
He does not live in Sendai.彼は台に住んではいない。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[せん, sen] EREMIT, EINSIEDLER, MYSTIK [Add to Longdo]
[せんにん, sennin] Einsiedler, Eremit [Add to Longdo]
[せんだい, sendai] (Stadt_in_Tohoku) [Add to Longdo]
[せんにょ, sennyo] -Fee, -Elfe, Nymphe [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top