ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

他能让人发笑可他自己不知道 就让他当道具员接着演下去

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -他能让人发笑可他自己不知道 就让他当道具员接着演下去-, *他能让人发笑可他自己不知道 就让他当道具员接着演下去*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"He's a sensation, but he doesn't know it." "Keep him on as a property man."[CN] 他能让人发笑可他自己不知道 就让他当道具员接着演下去 The Circus (1928)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

() (néng) (ràng) (rén)发笑 (fā xiào) () ()自己 (zì jǐ) ()知道 (zhī dao) 就让 () () (dāng)道具 (dào jù) (yuán)接着 (jiē zhe) (yǎn)下去 (xià qu)

 


  

 
 • (ほか) อื่นๆ, ที่เหลือ, นอกเหนือจากนี้ [LongdoJP]
 • (ほか) (adj-no,n,n-adv) other (esp. places and things); the rest; (P) [EDICT]
 • (た) (n-adv,n,adj-no) other (esp. people and abstract matters); (P) [EDICT]
 • (tā, ㄊㄚ) he; him [CE-DICT-Simplified]
 • (tā, ㄊㄚ) he; him [CE-DICT-Traditional]
 • (のう) (n,n-suf) (1) talent; gift; function; (2) noh (theatre); (P) [EDICT]
 • (néng, ㄋㄥˊ) can; may; capable; energy; able; surname Neng [CE-DICT-Simplified]
 • (néng, ㄋㄥˊ) can; may; capable; energy; able; surname Neng [CE-DICT-Traditional]
 • (ràng, ㄖㄤˋ) to yield; to permit; to let sb do sth; to have sb do sth [CE-DICT-Simplified]
 • (じん) (suf) (1) -ian (e.g. Italian, etc.) (attaches to name of country to denote nationality); -er (e.g. performer, etc.) (attaches to name of occupation); (2) (usu. in compound words) man; person; people; (P) [EDICT]
 • (と) (suf) person [EDICT]
 • (にん(P);たり;り) (ctr) (1) counter for people; (n) (2) (にん only) (usu. in compound words) person; (P) [EDICT]
 • (ひと) (n) (1) man; person; (2) human being; mankind; people; (3) character; personality; (4) man of talent; true man; (5) other people; (6) adult; (P) [EDICT]
 • (rén, ㄖㄣˊ) man; person; people [CE-DICT-Simplified]
 • (rén, ㄖㄣˊ) man; person; people [CE-DICT-Traditional]
发笑
 • (fā xiào, ㄈㄚ ㄒㄧㄠˋ) to burst out laughing; to laugh [CE-DICT-Simplified]
 • (か) (n,n-suf) passable; acceptable; tolerable; fair; (P) [EDICT]
 • (kě, ㄎㄜˇ) can; may; able to; to approve; to permit; certain(ly); to suit; (particle used for emphasis) [CE-DICT-Simplified]
 • (kě, ㄎㄜˇ) can; may; able to; to approve; to permit; certain(ly); to suit; (particle used for emphasis) [CE-DICT-Traditional]
自己
 • (じこ) (n,adj-no) self; oneself; (P) [EDICT]
 • (zì jǐ, ㄗˋ ㄐㄧˇ) self; (reflexive pronoun); own [CE-DICT-Simplified]
 • (zì jǐ, ㄗˋ ㄐㄧˇ) self; (reflexive pronoun); own [CE-DICT-Traditional]
 • (ふ) (pref) un-; non-; negative prefix [EDICT]
 • (ぶ) (pref) (1) un-; non-; (2) bad ...; poor ... [EDICT]
 • (bù, ㄅㄨˋ) (negative prefix); not; no [CE-DICT-Simplified]
 • (bù, ㄅㄨˋ) (negative prefix); not; no [CE-DICT-Traditional]
知道
 • (zhī dao, ㄓ ㄉㄠ˙) know; be aware of [CE-DICT-Simplified]
 • (zhī dao, ㄓ ㄉㄠ˙) know; be aware of [CE-DICT-Traditional]
 • (とう) (pref) this (business organisation or place) [EDICT]
 • (dāng, ㄉㄤ) to be; to act as; manage; withstand; when; during; ought; should; match equally; equal; same; obstruct; just at (a time or place); on the spot; right; just at [CE-DICT-Simplified]
 • (dàng, ㄉㄤˋ) at or in the very same...; to pawn; suitable; adequate; fitting; proper; replace; represent [CE-DICT-Simplified]
道具
 • (どうぐ) เครื่องมือ, อุปกรณ์ [LongdoJP]
 • (どうぐ) (n) implement; tool; means; (P) [EDICT]
 • (dào jù, ㄉㄠˋ ㄐㄩˋ) stage props [CE-DICT-Simplified]
 • (dào jù, ㄉㄠˋ ㄐㄩˋ) stage props [CE-DICT-Traditional]
 • (yuán, ㄩㄢˊ) person; employee; member [CE-DICT-Simplified]
接着
 • (せっちゃく) (n,vs) fastening with glue; (P) [EDICT]
 • (jiē zhe, ㄐㄧㄝ ㄓㄜ˙) to catch and hold on; to continue; to go on to do sth; to follow; to carry on; then; after that; subsequently; to follow; to proceed; to ensue; in turn; in one's turn [CE-DICT-Simplified]
 • (yǎn, ㄧㄢˇ) to develop; to evolve; to practice; to perform; to play; to act [CE-DICT-Simplified]
 • (yǎn, ㄧㄢˇ) to develop; to evolve; to practice; to perform; to play; to act [CE-DICT-Traditional]
下去
 • (xià qu, ㄒㄧㄚˋ ㄑㄩ˙) to go down; to descend; to go on; to continue [CE-DICT-Simplified]
 • (xià qu, ㄒㄧㄚˋ ㄑㄩ˙) to go down; to descend; to go on; to continue [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top