ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

人数

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -人数-, *人数*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人数[rén shù, ㄖㄣˊ ㄕㄨˋ, / ] number of people, #1,918 [Add to Longdo]
感染人数[gǎn rǎn rén shù, ㄍㄢˇ ㄖㄢˇ ㄖㄣˊ ㄕㄨˋ, / ] number of infected persons [Add to Longdo]
死亡人数[sǐ wáng rén shù, ㄙˇ ㄨㄤˊ ㄖㄣˊ ㄕㄨˋ, / ] number of people killed; death roll [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
人数[にんずう(P);ひとかず, ninzuu (P); hitokazu] (n) the number of people; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The two classes were brought together into a larger class.2つの組は合併されて大人数のクラスになった。
Smaller classes mean a higher standard of education, and that's what we want for our kids.クラスの人数が減るということは、教育水準が高まるということであり、それこそ、我々が子供たちのために求めていることなのです。
The fewer the better.ごちそうは小人数ほどよい。
How large do you make the audience?その聴衆の人数はどれくらいだと思いますか。
I have to assign more men to that work.ぼくはその仕事にもっと人数をふやさなければならない。 [M]
Our class is a small one.私たちのクラスは少人数のクラスである。
My family is small.私のうちは小人数です。
I have a large family.私の家族は大人数だ。
Our class is a small one.私達のクラスは小人数のクラスである。
How many people are in your party?人数は何人ですか。
I'm counting noses heads.人数を数えます。
What is the total number of students?生徒の人数は何人ですか。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
人数[にんずう, ninzuu] Personenzahl [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top