ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

人工智能

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -人工智能-, *人工智能*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人工智能[rén gōng zhì néng, ㄖㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄓˋ ㄋㄥˊ, ] artificial intelligence (AI), #33,894 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Twelve years ago... they were part of a research team for the OSS... attempting to create a synthetic intelligence... a compendium of spy knowledge, if you will.[CN] 十二年前他们隶属OSS一支队伍 研究合成人工智能 集天下间谍知识之大成 Spy Kids (2001)
Half immortal...[CN] 半永恒人工智能吗? (Half Ghost in the Shell (1995)
State-of-the-art artificial intelligence.[CN] 世界上最好的人工智能系统. Resident Evil (2002)
Forget you, artificial intelligence... or we're all dead.[CN] 手动操控 不要相信那些人工智能 Wing Commander (1999)
To an artificial mind, all reality is virtual.[CN] 对人工智能而言 一切的现实都是虚拟 The Animatrix (2003)
Pegasus Navcom.[CN] 天马座小行星人工智能导航仪 Wing Commander (1999)
The 686 prototypes, with the artificial intelligence Risc chip. 24 hours.[CN] 我是说那种带有 人工智能保险芯片的 686 型 Mission: Impossible (1996)
The captured criminal was the AI program for a spy satellite that was launched before the Earth was ruined.[CN] 抓到的犯人是在地表被破坏以前 人类所发射到太空的 间谍卫星的人工智能程序 Jamming with Edward (1998)
Her neural-net persona has Swiss citizenship... under the artificial intelligence laws of 2006.[CN] 在2006年的人工智能法下 她仍具瑞士公民权 Johnny Mnemonic (1995)
To jump it would be suicide without Navcom coordinates.[CN] 没有人工智能导航仪而跳跃它就等于自杀 Wing Commander (1999)
No wonder those philistines at the Pentagon didn't appreciate it.[CN] 你在说什么,人工智能吗? Small Soldiers (1998)
Yer big sister will listen to you later. Come on, hurry it up. I see.[CN] 原来是丢弃的卫星的人工智能(AI) 自动的在地球上画画 Jamming with Edward (1998)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top