ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

人员

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -人员-, *人员*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人员[rén yuán, ㄖㄣˊ ㄩㄢˊ, / ] staff; crew; personnel, #266 [Add to Longdo]
工作人员[gōng zuò rén yuán, ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ ㄖㄣˊ ㄩㄢˊ, / ] staff, #1,334 [Add to Longdo]
从业人员[cóng yè rén yuán, ㄘㄨㄥˊ ㄧㄝˋ ㄖㄣˊ ㄩㄢˊ, / ] employee; person employed in a trade or profession, #8,739 [Add to Longdo]
神职人员[shén zhí rén yuán, ㄕㄣˊ ㄓˊ ㄖㄣˊ ㄩㄢˊ, / ] clergy; cleric, #61,259 [Add to Longdo]
主管人员[zhǔ guǎn rén yuán, ㄓㄨˇ ㄍㄨㄢˇ ㄖㄣˊ ㄩㄢˊ, / ] executive [Add to Longdo]
全体人员[quán tǐ rén yuán, ㄑㄩㄢˊ ㄊㄧˇ ㄖㄣˊ ㄩㄢˊ, / ] crew [Add to Longdo]
去台人员[qù Tái rén yuán, ㄑㄩˋ ㄊㄞˊ ㄖㄣˊ ㄩㄢˊ, / ] those who left China for Taiwan before the founding of PRC in 1949 [Add to Longdo]
司法人员[sī fǎ rén yuán, ㄙ ㄈㄚˇ ㄖㄣˊ ㄩㄢˊ, / ] law-enforcers [Add to Longdo]
地勤人员[dì qín rén yuán, ㄉㄧˋ ㄑㄧㄣˊ ㄖㄣˊ ㄩㄢˊ, / ] (airport) ground crew [Add to Longdo]
专门人员[zhuān mén rén yuán, ㄓㄨㄢ ㄇㄣˊ ㄖㄣˊ ㄩㄢˊ, / ] specialist; specialized staff [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If these gangsters wanna use machine guns then give your special agents machine guns, shotguns, tear gas.[CN] 如果黑帮人员要使用机枪 那么给你们特殊警员机枪 猎枪和催泪弹 'G' Men (1935)
A federal agent is not permitted to have a gun.[CN] 一个联邦调查局人员不得携带枪支 'G' Men (1935)
Are you taking your whole staff to London with you, including your...[CN] 所有工作人员都要回去包括? Foreign Correspondent (1940)
The fellows in the War Office that opens them thinks they're nothing but love letters, you see?[CN] 战争办公室的人员也打开来看过 以为只是一封情书 但他们是有暗号的 The Long Voyage Home (1940)
Now, why be silly?[CN] 我要征求你同意,身为盟会人员 Gone with the Wind (1939)
Wait, justice, come back! Sit down here![CN] 等等 执法人员 回来 Saboteur (1942)
Make it a federal crime to kill a government agent or to flee across a state line to avoid arrest or to avoid testifying as a witness.[CN] 让杀害公职人员成为联邦罪责 或者逃窜州界拒捕 或者拒绝作为目击证人提供证据 'G' Men (1935)
She knew everyone that mattered. Everyone loved her.[CN] 她认识的所有相关人员 还有所有爱她的人 Rebecca (1940)
I thought you said he'd been taken care of by our agents in Amsterdam.[CN] 你说他已为我方情报人员所杀 Foreign Correspondent (1940)
- We can have firemen take it out.[CN] -我们也可以叫消防人员来搬 His Girl Friday (1940)
"At Big Shanty we will steal the train while the passengers and the crew are at dinner, and proceeding North we will burn every bridge, cutting off the supplies of the army now facing you."[CN] 趁旅客与工作人员晚餐时 我们在大森地劫走火车 往北走,我们将烧毁每一座桥 The General (1926)
It says here you killed two guards last night.[CN] 他们说您昨晚杀了两个保安人员 The Whole Town's Talking (1935)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top