ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -亭-, *亭*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[亭, tíng, ㄊㄧㄥˊ] pavilion; erect
Radical: , Decomposition:     亠 [tóu, ㄊㄡˊ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  冖 [, ㄇㄧˋ]  丁 [dīng, ㄉㄧㄥ]
Etymology: [pictographic] 亠, 口, and 冖 form a picture of a pavilion; 丁 provides the pronunciation, Rank: 2002

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tíng, ㄊㄧㄥˊ, ] pavilion, #6,341 [Add to Longdo]
[tíng zi, ㄊㄧㄥˊ ㄗ˙, ] pavilion, #33,728 [Add to Longdo]
电话[diàn huà tíng, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄊㄧㄥˊ, / ] telephone booth, #35,393 [Add to Longdo]
[liáng tíng, ㄌㄧㄤˊ ㄊㄧㄥˊ, / ] pavilion, #39,174 [Add to Longdo]
[Huá tíng, ㄏㄨㄚˊ ㄊㄧㄥˊ, / ] (N) Huating (place in Gansu), #70,600 [Add to Longdo]
[bēi tíng, ㄅㄟ ㄊㄧㄥˊ, ] pavilion housing a steele, #71,805 [Add to Longdo]
[Lè tíng, ㄌㄜˋ ㄊㄧㄥˊ, / ] (N) Leting (place in Hebei), #89,120 [Add to Longdo]
[shū tíng, ㄕㄨ ㄊㄧㄥˊ, / ] book kiosk, #109,985 [Add to Longdo]
[Shān tíng qū, ㄕㄢ ㄊㄧㄥˊ ㄑㄩ, / ] (N) Shanting (area in Shandong), #124,350 [Add to Longdo]
[Yán tíng, ㄧㄢˊ ㄊㄧㄥˊ, / ] (N) Yanting (place in Sichuan), #160,423 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[てい;ちん, tei ; chin] (n) (1) arbor; arbour; bower; pavilion; (suf) (2) (てい only) suffix forming the final part of the pseudonyms of some writers and performers [Add to Longdo]
[ていご, teigo] (n) noon [Add to Longdo]
[ていしゅ, teishu] (n) (1) household head; master; host (e.g. of a tea gathering); innkeeper; owner (e.g. of an hotel); (2) husband; (P) [Add to Longdo]
主の好きな赤烏帽子[ていしゅのすきなあかえぼし, teishunosukinaakaeboshi] (exp) (arch) (See 烏帽子) Family members should fall into line with the head of the family even if his taste is a little odd, like wearing a red eboshi, which is ordinarily black [Add to Longdo]
主関白[ていしゅかんぱく, teishukanpaku] (n) (1) husband who rules the roost; domineering husband; (2) the hectoring of the husband [Add to Longdo]
;[ていてい, teitei] (adj-t,adv-to) lofty (tree) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
She wears the trousers in that house.あの家は女房が主をしりに敷いている。
He and his wife are working together for a living, and his salary is lower than hers, No wonder he is a hen-pecked husband.あの夫婦は共かせぎしている。だが主の給料のほうが女房の給料よりも低い。主が女房の尻にしかれるのも当然だ。
My husband isn't quite the provider he should be.うちの主は甲斐性がない。
Knowing very well that his wife wanted to go to a movie, the husband, who was a dog in the manger, cooked up a scheme whereby they had to stay at home waiting for a certain visitor who was not expected to come.女房が映画に行きたがっていることがよくわかったので、いじわるな主は一計を案じ、くるあてもない来客を家で待つことにした。
Many time a hen - pecked husband doesn't know his problems until he talks to a happy bachelor.女房の尻にしかれている主は、幸せな独り者に話してはじめて、自分の問題を認識することがたびたびだ。
The angry wife was on the warpath; she hit her husband with a broom for coming home late and drunk.酔っ払っておそく家に帰ったかどで、怒った女房は主に食ってかかり、箒で主をひっぱたいた。
No wonder he is a hen - pecked husband.主が女房の尻にしかれるのも当然だ。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[てい, tei] RESTAURANT, PAVILLON, LAUBE [Add to Longdo]
[ていしゅ, teishu] Hausherr, Gastgeber, Gastwirt, Ehemann [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top